ДО­МАШ­НО КИ­НО

Capital - - Свободно Време -

Джейн Фон­да в пет дейс­т­вия.

До­ку­мен­тал­ни­ят филм пред­с­та­вя но­си­тел­ка­та на „Ос­кар“Джейн Фон­да – секс сим­во­лът, ак­ти­вис­т­ка­та, фит­нес маг­на­тът, чий­то жи­вот е със­та­вен от про­ти­во­ре­чия, тра­ге­дии и тран­с­фор­ма­ции. Ре­жи­си­ра­на­та от до­ку­мен­та­лис­т­ка­та Сю­з­aн Лей­си лен­та съ­дър­жа ин­тер­вю­та с Ро­бърт Ред­форд, Ли­ли Том­лин, про­ду­цен­т­ка­та По­ла Уайн­с­тийн и бив­ши­те й съп­ру­зи Том Хей­дън и Тед Тър­нър.

В ос­ми се­зон на пре­да­ва­не­то си Мар­та Стю­арт ра­зу­ча­ва с как­ви про­дук­ти ра­бо­ти съв­ре­мен­ни­ят пе­кар – те са ин­те­рес­ни за опит­ва­не, по-здра­вос­лов­ни за яде­не и по-дос­тъп­ни от вся­ко­га. Раз­би­ра се, ще раз­бе­ре­те и как от тях се при­гот­вят тор­ти, па­йо­ве, бис­к­ви­ти, хля­бо­ве и дру­ги.

Жи­ви­те мър­т­ви Пре­ми­е­ра на пос­лед­ния, де­ве­ти, се­зон на “Жи­ви­те мър­т­ви”, кой­то най-нак­рая ще дос­тиг­не до кул­ми­на­ци­я­та на вой­на­та на кла­но­ве­те, ко­я­то из­п­ра­ви Рик Граймс и не­го­ва­та гру­па оце­ле­ли сре­щу Спа­си­те­ли­те и тех­ни­ят хи­тър ли­дер Ни­гън. Пре­ми­е­ра, FOX, 8 ок­том­в­ри, все­ки по­не­дел­ник от 23:00 ч. Пре­ми­е­ра по HBO, 4 ок­том­в­ри от 22:45 ч. До­маш­ни­те пе­чи­ва на Мар­та. Пре­ми­е­ра по 24Kitchen, от по­не­дел­ник до пе­тък, 12:00 ч.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.