ПА­РИ И БАН­КИ

Capital - - Макродашборд -

Пот­ре­би­тел­с­ко­то кре­ди­ти­ра­не про­дъл­жа­ва да на­рас­т­ва с бър­зи тем­по­ве. През ав­густ го­диш­но­то уве­ли­че­ние се ус­ко­ря­ва до 15.4% след от­че­те­ни 15% ме­сец по-ра­но. На­го­ре се дви­жат и ипо­теч­ни­те кре­ди­ти с го­диш­но из­ме­не­ние бли­зо до 10% и от­пус­на­ти за­е­ми на стой­ност 10.15 мл­рд. лв. Меж­дув­ре­мен­но лих­ви­те про­дъл­жа­ват да са на ре­кор­д­но нис­ки ни­ва. Ръс­тът на ипо­теч­но­то кре­ди­ти­ра­не ста­на при­чи­на в на­ча­ло­то на ля­то­то БНБ за пръв път да пре­дуп­ре­ди, че и бан­ки­те, и кли­ен­ти­те им тряб­ва да под­хож­дат с по­ви­ше­но вни­ма­ние. Де­лът на ло­ши­те кре­ди­ти от всич­ки за­е­ми към края на ав­густ па­да до 12.55% спо­ред дан­ни­те на БНБ.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.