Соф­ту­ер­ни­ят учи­тел от Вра­ца

Еми­ли­ян Ка­дийс­ки е из­вес­тен най-ве­че ка­то ос­но­ва­тел на “Вра­ца соф­ту­ер об­щес­т­во”, но уси­ли­я­та му за раз­ви­тие на IT сек­то­ра в гра­да включ­ват и пре­по­да­ва­тел­с­ка дей­ност. В мо­мен­та ака­де­ми­я­та ра­бо­ти с фи­нан­си­ра­не от Google RISE Awards и от фон­да­ци­я­та “Аме­ри­ка

Capital - - Съдържание #40 - ав­тор Йо­ан Зап­ря­нов | yoan.zapryanov@capital.bg

Еми­ли­ян Ка­дийс­ки е из­вес­тен най-ве­че ка­то ос­но­ва­тел на “Вра­ца соф­ту­ер об­щес­т­во”

УУ­чи­тел, пред­п­ри­е­мач или соф­ту­е­рен раз­ра­бот­чик? От­го­во­рът на въпроса ка­къв точ­но е ос­но­ва­те­лят на ака­де­ми­я­та “Вра­ца соф­ту­ер об­щес­т­во” Еми­ли­ян Ка­дийс­ки е сло­жен. До­ри за са­мия не­го. Ка­то ос­но­ва­тел на ака­де­ми­я­та и впос­лед­с­т­вие на соф­ту­ер­на­та ком­па­ния Inveitix (ко­я­то опе­ри­ра през дру­жес­т­во­то “Ин­вей­тикс”)

Ка­дийс­ки е кла­си­чес­ки при­мер за пред­п­ри­е­мач. Пре­ди всич­ко оба­че той е учи­тел. От 2011 г. на­сам - пър­во­на­чал­но към прог­ра­ма­та “За­ед­но в час”, а впос­лед­с­т­вие и в ня­кои от учи­ли­ща­та в гра­да – Ка­дийс­ки се опит­ва да съз­да­де ед­но ново, тех­но­ло­гич­но гра­мот­но по­ко­ле­ние във Вра­ца. Зад всич­ко то­ва стои лю­бов­та му към раз­ра­бот­ка­та на соф­ту­ер и

же­ла­ни­е­то му да пре­да­ва зна­ни­я­та си. Об­щи­ят микс го пра­ви ед­на от дви­же­щи­те си­ли в ра­йо­на.

За­вър­шил ма­те­ма­ти­чес­ка­та гим­на­зия в род­ния си град, ма­гис­тър по ин­фор­ма­ти­ка в Со­фийс­кия уни­вер­си­тет, Ка­дийс­ки за­поч­ва да ра­бо­ти ка­то учи­тел в “За­ед­но в час” още по вре­ме на след­ва­не­то си. В про­дъл­же­ние на две го­ди­ни, от 2011 до 2013 г., пре­по­да­ва в гим­на­зи­я­та “Джон Ата­на­сов” във Вра­ца, в спе­ци­ал­на па­ра­лел­ка по прог­ра­ми­ра­не. В мо­мен­та 31-го­диш­ни­ят Ка­дийс­ки пре­кар­ва три дни от сед­ми­ца­та си в Со­фия, два в гим­на­зи­я­та “Ни­ко­ла Вап­ца­ров”, а ра­бо­та­та по Inveitix и “Вра­ца софт”, по не­го­ви ду­ми, ста­ва “през ос­та­на­ло­то вре­ме”.

Соф­ту­ер­на Вра­ца

Най-важ­на­та идея на Ка-

дийс­ки до мо­мен­та без­с­пор­но е ака­де­ми­я­та “Вра­ца софт”. Вся­ка го­ди­на тя при­е­ма по 60 ду­ши, ко­и­то ис­кат да по­лу­чат ос­нов­ни зна­ния по соф­ту­ер­но прог­ра­ми­ра­не. От тях ед­ва око­ло 10 ду­ши из­ли­зат, за­па­зи­ли ен­ту­си­аз­ма си и с въз­мож­ност да ра­бо­тят за ка­ри­е­ра в сек­то­ра. “През 2013 г. с Те­о­дор Кос­та­ди­нов за­поч­нах­ме да во­дим кур­со­ве по прог­ра­ми­ра­не във Вра­ца, ка­то в на­ча­ло­то бя­ха са­мо през уи­кен­ди­те. Иде­я­та ни за “Вра­ца софт” дой­де, от ед­на стра­на, от нуж­да­та да ам­би­ци­ра­ме хо­ра­та във Вра­ца да имат доб­ра ра­бо­та. От дру­га­та стра­на е лип­са­та на IT кад­ри в Бъл­га­рия и све­та”, каз­ва Ка­дийс­ки. По-късно той и Кос­та­ди­нов, за­ед­но с тре­тия чо­век зад иде­я­та – Или­ян Ди­мов, ще се пре­вър­нат и в съ­ос­но­ва­те­ли на Inveitix. Пар­т­ньо­ри­те му съ­що са прог­ра­мис­ти.

В края на 2014 г. про­ек­тът “Вра­ца софт” пе­че­ли 30 хил. лв. фи­нан­си­ра­не чрез кон­кур­са “Прог­ра­ма­та” на “Но­ва те­ле­ви­зия”. Ка­дийс­ки на­пус­ка то­га­ваш­на­та си ра­бо­та в Со­фия и се от­да­ва из­ця­ло на раз­ви­ти­е­то на цен­тъ­ра във Вра­ца. “През 2015 г. за­поч­нах­ме да раз­ви­ва­ме цен­тъ­ра с де­вет­ме­сеч­ни кур­со­ве по прог­ра­ми­ра­не. Има­ше оба­че проб­лем – тряб­ва­ше да на­ме­рим ком­па­нии, в ко­и­то след то­ва за­вър­ши­ли­те да за­поч­нат ра­бо­та. За щас­тие на­ме­рих­ме ед­на, BGO Software, ко­я­то от­во­ри офис в гра­да през съ­ща­та го­ди­на и нае ня­кол­ко на­ши кур­сис­ти.”

Соф­ту­ер­на­та ака­де­мия пред­ла­га два кур­са – по PHP прог­ра­ми­ра­не и прог­ра­ми­ра­не на Java и Android при­ло­же­ния.

За кур­сис­ти­те от вто­ро­то нап­рав­ле­ние оба­че лип­с­ва тър­се­не. Та­ка се раж­да Inveitix

– ком­па­ния, съз­да­де­на от съ­ос­но­ва­те­ли­те на ака­де­ми­я­та. “В мо­мен­та в ком­па­ни­я­та ра­бо­тят са­мо кур­сис­ти, но се на­дя­ва­ме в бъ­де­ще да прив­ли­ча­ме и вън­ш­ни хо­ра”, каз­ва Ка­дийс­ки. Еки­път е ма­лък – се­дем ду­ши, ка­то дру­жес­т­во­то ра­бо­ти пре­дим­но ка­то аут­сор­синг фир­ма. За 2017 г.

“Ин­вей­тикс” има при­хо­ди от 70 хил. лв. и 5 хил. лв. пе­чал­ба.

“Пре­диз­ви­ка­тел­с­т­во­то пред нас е, че взи­ма­ме хо­ра без опит, на ба­зо­во ни­во, ко­и­то имат нуж­да от по­мощ, за да за­вър­шат про­ек­ти­те си.

От­де­ля­ме мно­го вре­ме, за да на­ми­ра­ме про­ек­ти, ко­и­то да от­го­ва­рят на тях­но­то ни­во и да им по­ма­га­ме да из­пъл­ня­ват за­да­чи­те си ка­чес­т­ве­но и в срок”, каз­ва Ка­дийс­ки. За щас­тие ве­че има­ме хо­ра, ко­и­то са нат­ру­па­ли опит, и се на­дя­ва­ме да се за­вър­ти ко­ле­ло­то.”

Меж­дув­ре­мен­но днев­ни­те опе­ра­ции на “Вра­ца софт” са по­е­ти съ­що от по-опит­ни кур­сис­ти ка­то Ти­хо­мир Кръс­тев. Фи­нан­си­ра­не­то съ­що е оси­гу­ре­но – чрез пуб­лич­но не­из­вес­т­на су­ма от Google RISE Awards и 110 хил. лв. от фон­да­ци­я­та “Аме­ри­ка за Бъл­га­рия”. Су­ма­та е за пе­ри­о­да от 2018 до 2020 г., ка­то цел­та е през то­ва вре­ме да се съз­да­де ста­би­лен мо­дел, кой­то да ге­не­ри­ра при­хо­ди. От съз­да­ва­не­то си на­сам кур­со­ве­те към ака­де­ми­я­та са без­п­лат­ни. “След 2020 г.

“Вра­ца софт” тряб­ва да бъ­де ус­той­чи­ва ор­га­ни­за­ция, ко­я­то не се нуж­дае от вън­ш­но фи­нан­си­ра­не за из­вър­ш­ва­не на ос­нов­на­та си дей­ност”, каз­ва Ка­дийс­ки.

Как се пра­ви IT биз­нес във Вра­ца

В раз­го­во­ри­те с Ка­дийс­ки пра­ви впе­чат­ле­ние, че той ряд­ко го­во­ри за раз­ви­тие са­мо

на “Вра­ца софт” или са­мо на Inveitix – за не­го най-важ­но­то е раз­ви­ти­е­то на Вра­ца ка­то ма­лък хъб за соф­ту­ер­ни раз­ра­бот­чи­ци. За да из­пъл­ни по-ма­щаб­ни­те си це­ли, той чес­то по­ма­га на кон­ку­рен­ти­те си. “Пра­ви­ли сме мно­го не­ща, ко­и­то не са в ин­те­рес на ком­па­ни­я­та – нап­ри­мер да по­ма­га­ме на кон­ку­рен­ти­те ни да си на­ме­рят слу­жи­те­ли.

Вяр­ва­ме оба­че, че па­за­рът е дос­та­тъч­но го­лям, и та­ка ни се стру­ва ред­но”, каз­ва той. “Кон­ку­рен­ци­я­та е по­лез­на, сти­га да не дос­тиг­нем мо­мент, в кой­то да си пре­чим.”

Кли­ен­ти­те на Inveitix са ос­нов­но в чуж­би­на. “То­ва, ко­е­то ни е по-ин­те­рес­но, е да пра­вим уеб при­ло­же­ния, сред­ни по го­ле­ми­на, ко­и­то изис­к­ват меж­ду три и шест ме­се­ца”, каз­ва Ка­дийс­ки. Във фир­ма­та той от­го­ва­ря за от­де­ла по PHP прог­ра­ми­ра­не. В мо­мен­та ос­нов­ни­ят проб­лем пред ком­па­ни­я­та е, че тя не мо­же да се раз­рас­т­ва с бър­зи тем­по­ве, за­що­то от “Вра­ца софт” го­диш­но из­ли­зат не по­ве­че от 10 ду­ши, ко­и­то да за­поч­нат ра­бо­та, а те се раз­п­ре­де­лят меж­ду три ком­па­нии. Та­ка на фир­ма се па­дат око­ло 2-ма или 3-ма но­ви раз­ра­бот­чи­ци вся­ка го­ди­на, при то­ва с нуж­да от до­пъл­ни­тел­но раз­ви­тие.

“Мис­ля тол­ко­ва за дру­ги­те, за­що­то та­ко­ва е ес­тес­т­во­то на еки­па. По­ве­че­то ко­ле­ги са но­ви и по­ло­ви­на­та вре­ме пре­кар­ват в уче­не, а дру­га­та – в ра­бо­та, каз­ва Ка­дийс­ки. В прог­ра­ми­ра­не­то е труд­но да нав­ле­зеш бър­зо, за­що­то има мно­го за уче­не. Цел­та на “Вра­ца софт” е чо­век без опит да мо­же да ре­ши, че ис­ка да се за­ни­ма­ва с то­ва, и да при­до­бие нуж­ни­те уме­ния, за да за­поч­не стаж в ком­па­ния. От­там на­та­тък оба­че пред­с­то­ят още го­ди­ни се­ри­оз­но уче­не.”

Ръс­тът на жи­лищ­но­то кре­ди­ти­ра­не и ук­ро­тя­ва­не­то на цените на имо­ти­те > 60-63

Q Еми­ли­ян Ка­дийс­ки ра­бо­ти на об­що че­ти­ри мес­та и пре­кар­ва го­ля­ма част от вре­ме­то си в “мо­бил­но” по­ло­же­ние | сним­ка Цве­те­ли­на Бе­лу­то­ва

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.