Гер­гов и злат­на­та дуп­ка на Вар­на

Мор­с­ка­та об­щи­на ис­ка да пла­ти ас­т­ро­но­ми­чес­ки­те над 43 млн. лв. на Ге­ор­ги Гер­гов за под 3 дка пра­зен пар­цел в цен­тъ­ра на гра­да. Иде­я­та е па­ри­те да дой­дат от да­нъ­коп­лат­ци­те през дър­жав­ния бю­джет. Пла­нът на Вар­на е, ако ку­пи мяс­то­то сре­щу ми­ли­о­ни­те, да нап

Capital - - Съдържание #40 - ав­то­ри Иг­ли­ка Фи­ли­по­ва | iglika.philipova@capital.bg Спас Спа­сов | spas.spasov@dnevnik.bg

Мор­с­ка­та об­щи­на ис­ка да пла­ти над 43 млн. лв. на Ге­ор­ги Гер­гов за под 3 дка пар­цел в цен­тъ­ра

ДДа по­лу­чиш ня­кол­ко де­сет­ки ми­ли­о­на ле­ва за ед­на дуп­ка, пък би­ла тя и в цен­тъ­ра на Вар­на, зву­чи ка­то мно­го до­бър по­да­рък. Ско­ро с не­го мо­же да се сдо­бие Ге­ор­ги Гер­гов - соб­с­т­ве­ник на ня­ко­гаш­ни соц­мас­то­дон­ти, а се­га все гу­бе­щи пред­п­ри­я­тия ка­то Плов­див­с­кия па­на­ир и сто­лич­ния ЦУМ. Гер­гов е при­те­жа­тел на пар­цел от мал­ко под 3 дка в цен­тъ­ра на мор­с­кия град. Та­зи сед­ми­ца вар­нен­с­ки­ят кмет Иван Пор­т­них пред­ло­жи об­щи­на­та да ку­пи то­зи пар­цел сре­щу 43.2 млн. лв. Не със свои па­ри, а с дър­жав­ни, т.е. на всич­ки да­нъ­коп­лат­ци.

Из­вън та­зи ас­т­ро­но­ми­чес­ка це­на за не­що, ко­е­то пред­с­тав­ля­ва из­коп с ог­ра­да, най-стран­но­то е за­що се­га се стиг­на до съг­ла­ше­ние меж­ду об­щин­с­ко ръ­ко­вод­с­т­во на ГЕРБ и висш ка­дър на ина­че опо­зи­ци­он­на­та БСП.

За да се слу­чи сдел­ка­та, има още ня­кол­ко ус­ло­вия. Иде­я­та пър­во тряб­ва да бъ­де одоб­ре­на от об­щин­с­кия съ­вет, ко­е­то мо­же да ста­не още то­зи пе­тък. След то­ва тряб­ва да бъ­дат оси­гу­ре­ни па­ри­те - те мо­гат да дой­дат от дър­жав­ния бю­джет, но до­се­га то­ва не е об­съж­да­но с фи­нан­со­во­то ми­нис­тер­с­т­во, твър­дят от ве­дом­с­т­во­то пред "Ка­пи­тал".

Ако дър­жа­ва­та от­но­во под­к­ре­пи биз­не­са на Гер­гов оба­че, то­ва ще е ин­те­ре­сен знак от стра­на на ГЕРБ. Пос­лед­на­та та­ка­ва по­мощ дой­де пре­ди две го­ди­ни, ко­га­то ми­нис­тер­с­т­во­то на ико­но­ми­ка­та се опи­та да по­да­ри учас­ти­е­то си в па­на­и­ра на об­щи­ни­те Плов­див и Вар­на, при ко­е­то мор­с­ки­ят град тряб­ва­ше да по­лу­чи по-го­ля­ма­та част (29% от ка­пи­та­ла), яв­но с ми­съл­та, че той ще бъ­де за­ме­нен сре­щу "Дуп­ка­та".

Сдел­ка­та оба­че се про­ва­ли след из­бо­ри­те през 2017 г.

Це­на-меч­та

Пар­це­лът от 2915 кв.м на бул.

"Княз Бо­рис I", из­вес­тен ка­то "Дуп­ка­та", е соб­с­т­ве­ност на

дру­жес­т­во­то "Цен­т­ра­лен уни­вер­са­лен ма­га­зин Вар­на".

По­доб­но на "Меж­ду­на­ро­ден па­на­ир Плов­див" фир­ма­та бе­ше при­до­би­та от Гер­гов пос­те­пен­но, с ня­кол­ко уве­ли­че­ния на ка­пи­та­ла (пре­дим­но с апор­т­ни внос­ки), при ко­и­то об­щи­на­та прак­ти­чес­ки бе­ше от­с­т­ра­не­на ка­то ак­ци­о­нер. Още по соц­в­ре­ме на мяс­то­то се пла­ни­ра­ше из­г­раж­да­не­то на тър­гов­с­ки дом по по­до­бие на сто­лич­ния ЦУМ, но при из­коп­ни­те ра­бо­ти бя­ха от­к­ри­ти ар­хе­о­ло­ги­чес­ки раз­коп­ки и про­ек­тът бе­ше спрян. Вк­люч­ва­не­то на Гер­гов ста­на на по-къ­сен етап, но и до днес пар­це­лът пред­с­тав­ля­ва са­мо то­ва - дуп­ка. Ос­нов­ни­ят ар­гу­мент на кме­та да пред­ло­жи об­щи­на­та да я из­ку­пи е, че заг­ро­зя­ва цен­тъ­ра и е опас­на

за пре­ми­на­ва­щи­те.

Иде­я­та е то­ва да ста­не през сделка за са­ма­та ком­па­ния "ЦУМ Вар­на". Та­ко­ва е би­ло пред­ло­же­ни­е­то и на са­мия Гер­гов. Ос­вен имо­та във Вар­на ка­пи­та­лът на дру­жес­т­во­то включ­ва и 100% учас­тие в дру­га прак­ти­чес­ки не­ра­бо­те­ща фир­ма - "Порт па­лас". Ос­нов­на­та те­жест в оцен­ка­та, ко­я­то е из­гот­ве­на от не­за­ви­си­ми­те оце­ни­те­ли Не­ли­я­на Ива­но­ва и Люд­мил Ве­ли­нов по по­ръч­ка на об­щи­на­та, оба­че е на пар­це­ла.

Це­на­та от 43.224 млн. лв. е из­чис­ле­на при ня­ка­къв фан­тас­ти­чен ва­ри­ант - ако на мяс­то­то има че­ти­ри­е­таж­на сгра­да с още три ни­ва под­зем­ни га­ра­жи, ма­га­зи­ни и офи­си и пар­це­лът бъ­де зас­т­ро­ен 100%. Са­ми­те оце­ни­те­ли уточ­ня­ват, че та­зи стой­ност мо­же да се пос­тиг­не "при из­чак­ва­не на най-бла­гоп­ри­я­тен мо­мент за ре­а­ли­за­ция на па­за­ра".

Смет­ки­те са нап­ра­ве­ни на ба­за се­бес­той­ност на стро­и­тел­с­т­во­то 369 ев­ро на кв.м и про­даж­ни це­ни в ди­а­па­зо­на

По­куп­ка­та тряб­ва да ста­не през сделка за са­ма­та ком­па­ния „ЦУМ Вар­на“.

от 1470 ев­ро/кв.м за офи­си­те и жи­ли­ща­та до 2290 ев­ро за ма­га­зи­ни­те. Спо­ред спе­ци­а­лис­ти прог­ноз­ни­те це­ни на бъ­де­щи­те пло­щи са дос­та оп­ти­мис­тич­ни, до­ка­то не­об­хо­ди­ми­те ин­вес­ти­ции за из­г­раж­да­не­то са под­це­не­ни, ко­е­то ос­та­вя един ог­ро­мен марж за хи­по­те­тич­на­та ин­вес­ти­ция. Не­що по­ве­че, по ин­фор­ма­ция на "Ка­пи­тал" пре­ди го­ди­на е пра­ве­на оцен­ка на съ­що­то дру­жес­т­во по друг по­вод и зак­лю­че­ни­е­то на ек­с­пер­ти­те то­га­ва зна­чи­тел­но се раз­ли­ча­ва от се­гаш­но­то. Тях­на­та оцен­ка за 100% от ка­пи­та­ла на "ЦУМ Вар­на" е би­ла 9.4 млн. лв., или 4.5 пъ­ти по-мал­ко.

Пло­щад, пар­кинг, па­мет­ник

Тук е мо­мен­тът да се по­со­чи, че об­щи­на­та не пла­ни­ра въ­об­ще да строи офи­си и ма­га­зи­ни на те­ре­на. То­ва сва­ля въз­в­ра­ща­е­мост­та на ин­вес­ти­ци­я­та бли­зо до ну­ла.

Спо­ред глав­ния ар­хи­тект на Вар­на Вик­тор Бу­зев, след ка­то

от­но­во ста­не об­щин­с­ка соб­с­т­ве­ност, те­ре­нът на т.нар.

Дуп­ка тряб­ва да се пре­вър­не в пло­щад над под­зе­мен пар­кинг на че­ти­ри ни­ва. "Си­ня­та зо­на на Вар­на, чий­то пър­ви етап вле­зе в ек­с­п­ло­а­та­ция то­ва ля­то, има на­ло­жи­тел­на нуж­да от по­до­бен пар­кинг", ка­за Бу­зев. "Дъл­бо­чи­на­та на дуп­ка­та поз­во­ля­ва раз­по­ла­га­не­то на 3-4 ета­жа. На ни­во­то на ули­ца­та по мое лич­но мне­ние тряб­ва да бъ­де въз­с­та­но­вен пло­ща­дът, кой­то се на­ми­ра­ше там пре­ди го­ди­ни – със зе­ле­ни пло­щи, вод­ни ог­ле­да­ла и мес­та за от­дих", до­ба­ви той.

По-ек­с­т­ра­ва­ган­т­на­та част от виж­да­ни­я­та на вар­нен­с­кия гла­вен ар­хи­тект за бъ­де­ще­то на "Дуп­ка­та" е за пло­щад­но­то прос­т­ран­с­т­во "на пок­ри­ва" на зак­ри­тия пар­кинг - там тряб­ва да бъ­де пос­та­вен па­мет­ник на бра­тя­та Ки­рил и Ме­то­дий и тех­ни­те уче­ни­ци. Та­къв па­мет­ник в гра­да лип­с­вал. "Не ста­ва ду­ма за ма­лък па­мет­ник, уточ­ни Бу­зев. Об­съж­дал съм иде­я­та с кме­та Иван Пор­т­них още пре­ди го­ди­ни и два­ма­та сме на мне­ние, че то­ва тряб­ва да е вну­ши­тел­на скул­п­тур­на ком­по­зи­ция, ко­я­то да скрие гроз­ни­те сгра­ди на­о­ко­ло." При па­мет­ни­ка на Ки­рил и Ме­то­дий с под­на­ся­не на цве­тя тряб­ва­ло да свър­ш­ват и ма­ни­фес­та­ци­и­те на 24 май.

Глав­ни­ят ар­хи­тект има и дру­га идея за "Дуп­ка­та" - тя е свър­за­на с ос­тан­ки­те от кре­пос­т­на­та сте­на на древ­ния Оде­сос. Спо­ред Бу­зев ус­по­ред­но на се­гаш­ния пе­ше­хо­ден бул.

"Княз Бо­рис I" мо­же­ло да бъ­де раз­по­ло­жен "шлиц", кой­то да от­к­ри­ва раз­коп­ки­те за пог­ле­да на ми­ну­ва­чи­те. Дос­тъ­път до тях мо­жел да бъ­де оси­гу­рен с ес­ка­ла­то­ри, ко­и­то да

от­веж­дат до пе­ше­ход­на алея на пър­во­то ни­во на под­зем­ния пар­кинг. "Всич­ко то­ва, раз­би­ра се, мо­же да ста­не са­мо след ка­то бъ­де взе­то окон­ча­тел­но­то ре­ше­ние за бъ­де­ще­то на "Дуп­ка­та", но и след на­ци­о­на­лен, а до­ри и меж­ду­на­ро­ден ар­хи­тек­ту­рен кон­курс", ка­за Бу­зев.

Чии смет­ки из­ли­зат

Но за да се по­я­вят пло­щад, пар­кинг, фон­та­ни и па­мет­ни­ци на мяс­то­то на се­гаш­ния из­коп в цен­тъ­ра на Вар­на, има още ед­но ус­ло­вие – из­ра­бот­ва­не­то на нов под­ро­бен ус­т­ройс­т­вен план за те­ре­на. За­що­то в се­гаш­ния си и все още дейс­т­ващ ва­ри­ант той пред­виж­да из­г­раж­да­не­то на пе­те­та­жен тър­гов­с­ки цен­тър.

"На то­ва мяс­то в мо­мен­та не мо­же да бъ­де пос­т­ро­е­но ни­що по-ви­со­ко от 15 м", ка­за Вик­тор Бу­зев. "Ос­вен ако по ня­как­ва при­чи­на об­щин­с­ки­ят съ­вет не взе­ме дру­го ре­ше­ние.

В та­зи ви­со­чи­на не мо­гат да бъ­дат вмес­те­ни по­ве­че от пет ета­жа – то­ва е мак­си­му­мът, с ог­лед на най-ви­со­ки­те окол­ни сгра­ди. Нав­ре­ме­то Ге­ор­ги Гер­гов ис­ка­ше сгра­да­та да е по-ви­со­ка и ве­ро­ят­но по та­зи при­чи­на се е от­ка­зал от стро­и­тел­с­т­во­то. Си­гур­но смет­ки­те не са из­ли­за­ли", до­ба­ви той.

От до­ку­мен­ти­те за оцен­ка­та се виж­да, че е има­ло ин­вес­ти­ци­он­но на­ме­ре­ние да се пос­т­рои 8-етаж­на сгра­да с три под­зем­ни ета­жа за пар­кин­ги и по­лу­под­зе­мен етаж за су­пер­мар­кет и за­ла за ек­с­по­ни­ра­не на ар­хе­о­ло­ги­чес­ки­те на­ход­ки.

На пър­ви­те два ета­жа е тряб­ва­ло да бъ­дат раз­по­ло­же­ни ма­га­зи­ни, а на ос­та­на­ли­те до­го­ре - офи­си. Не е яс­но на кол­ко Гер­гов е оце­ня­вал ин­вес­ти­ци­я­та си и как е смя­тал да я фи­нан­си­ра. "Ка­пи­тал" го по­тър­си за ко­мен­тар, но той не вди­га­ше мо­бил­ния си те­ле­фон.

Q Ге­ор­ги Гер­гов, соб­с­т­ве­ник на „ЦУМ Вар­на“

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.