Га­зо­ва­та Пан­до­ра

P За­се­га цените на га­за в Бъл­га­рия и на ед­ро, и на дреб­но са сред най-нис­ки­те в Ев­ро­па. P Ед­ва ли ско­ро ще има съ­щин­с­ки пре­го­во­ри за про­мя­на на цените на „Газпром“за стра­на­та или пък за про­мя­на на мо­де­ла, по кой­то се об­ра­зу­ват.

Capital - - Съдържание #40 - ав­тор Илин Ста­нев | ilins@capital.bg

За­се­га цените на га­за в Бъл­га­рия и на ед­ро, и на дреб­но са сред най-нис­ки­те в Ев­ро­па

ТТ­оч­но в мо­мен­та, в кой­то дър­жав­ни­ят га­зов дос­тав­чик „Бул­гар­газ“има въз­мож­ност да тър­си пре­до­го­ва­ря­не на ус­ло­ви­я­та с „Газпром“, той, изглежда, прис­тъп­ва пла­хо от крак на крак.

До­го­во­ри­те с рус­кия га­зов мо­но­по­лист за дос­тав­ка са пос­то­я­нен драз­ни­тел на ин­дус­т­ри­я­та, ко­я­то се оп­лак­ва от цените на га­за, или на всич­ки, за ко­и­то рус­ка­та ком­па­ния е прос­то част от ин­с­т­ру­мен­та­ри­у­ма на Кре­мъл за кон­т­рол над Бъл­га­рия. Имен­но за­то­ва ре­ше­ни­е­то на Ев­ро­пейс­ка­та ко­ми­сия от про­лет­та на та­зи го­ди­на да при­ну­ди „Газпром“да бъ­де по-гъв­ка­ва в от­но­ше­ни­я­та си с из­точ­но­ев­ро­пейс­ки­те си пот­ре­би­те­ли пре­диз­ви­ка ра­дос­т­ни въз­г­ла­си в Со­фия.

По­я­ви­ха се очак­ва­ния, че „Бул­гар­газ“ще ус­пее да из­ме­ни в своя пол­за част от до­го­вор­ни­те си от­но­ше­ния с „Газпром“, как­то и об­ви­не­ния, че не го пра­ви дос­та­тъч­но бър­зо.

За­се­га оба­че раз­го­во­ри­те меж­ду рус­ка­та и бъл­гар­с­ка­та ком­па­ния са по-ско­ро тех­ни­чес­ки, а „Бул­гар­газ“не бър­за да от­ва­ря це­но­ва­та „Пан­до­ра“в до­го­во­ри­те си. В мо­мен­та цените на га­за, дос­та­вян до бъл­гар­с­ка­та гра­ни­ца, до­ри с пос­лед­но­то 14-про­цен­т­но по­ви­ше­ние от на­ча­ло­то на ок­том­в­ри, са из­год­ни за бъл- гар­с­ки­те пот­ре­би­те­ли (виж гра­фи­ка­та). По-важ­но­то е дру­го. Ко­ти­ров­ки­те на га­за на спо­то­ви­те па­за­ри (къ­де­то те се фор­ми­рат на ба­за на тър­се­не­то и пред­ла­га­не­то, а не по фик­си­ра­на фор­му­ла) съ­що тръг­на­ха на­го­ре. След въз­с­та­но­вя­ва­не­то на ев­ро­пейс­ки­те ико­но­ми­ки от гло­бал­на­та кри­за тър­се­не­то на газ на­рас­на, ко­е­то ло­гич­но до­ве­де и до скок на цените, ко­и­то ве­че се за­вър­на­ха на пред­к­ри­зис­ни­те си ни­ва.

Пос­лед­но­то пос­та­вя съ­щес­т­вен проб­лем пред „Бул­гар­газ“. Спо­ред до­го­вор­ка­та с ЕС не са­мо бъл­гар­с­ко­то дру­жес­т­во мо­же да по­ис­ка пре­раз­г­леж­да­не на цените по до­го­во­ри­те си,

ка­то се по­зо­ве на тен­ден­ци­и­те на га­зо­ви­те па­за­ри. То­ва мо­же да нап­ра­ви и „Газпром“.

Та­зи ви­ся­ща заплаха по-ско­ро оп­рав­да­ва пла­хост­та на дър­жав­на­та ком­па­ния, ко­я­то ина­че ви­на­ги е по­до­зи­ра­на, че прос­то не ис­ка да раз­ва­ля удоб­ни­те си от­но­ше­ния с „Газпром“- рус­ки­ят мо­но­по­лист дос­та­вя га­за по фик­си­ра­ни дъл­гос­роч­ни це­ни, ко­и­то се ин­дек­си­рат спря­мо це­на­та на пет­ро­ла, мес­т­ни­те пот­ре­би­те­ли ня­мат ал­тер­на­ти­ва, а ме­ни­дж­мън­тът на „Бул­гар­газ“се за­ни­ма­ва ос­нов­но с ад­ми­нис­т­ра­ция на дос­тав­ки­те, без да има нуж­да да про­я­вя­ва тър­гов­с­ка ини­ци­а­ти­ва или да от­го­ва­ря за пе­чал­би­те. В та­зи ру­ти­на мно­зи­на до­ри про­зи­рат скри­та под­к­ре­па за рус­на­ци­те, ко­я­то во­ди до за­ба­вя­не на ал­тер­на­тив­ни­те про­ек­ти за дос­тав­ки на газ.

Лос­тът за пре­го­во­ри На­ча­ло­то на пре­го­во­ри­те всъщ­ност е за­поч­на­то от рус­кия мо­но­по­лист, как­то ста­ва яс­но от офи­ци­ал­ни­те съ­об­ще­ния на „Бул­гар­газ“. Сре­щу от­ка­за на Ев­ро­пейс­ка­та ко­ми­сия да на­ло­жи гло­ба на рус­ка­та ком­па­ния за зло­у­пот­ре­ба с гос­под­с­т­ва­що­то й по­ло­же­ние в осем из­точ­но­ев­ро­пейс­ки стра­ни, вк­лю­чи­тел­но Бъл­га­рия, тя пое ан­га­жи­мен­ти да про­ме­ни тър­гов­с­ка­та си по­ли­ти­ка. Се­га „Газпром“пред­ла­га про­ме­ни в до­го­во­ри­те, за да из­пъл­ни за­дъл­же­ни­я­та си.

Те включ­ват от­каз от заб­ра­на­та ней­ни­те пот­ре­би­те­ли да преп­ро­да­ват га­за, кой­то ку­пу­ват от нея, как­то и от­па­да­не­то на въз­ра­же­ни­я­та й сре­щу вир­ту­ал­на тър­го­вия (т.е. без су­ро­ви­на­та фи­зи­чес­ки да се прид­виж­ва от ед­на до дру­га точ­ка). По то­зи на­чин ком­па­нии ка­то „Бул­гар­газ“, ко­и­то имат твър­до за­я­ве­ни ко­ли­че-

ст­ва по дъл­гос­роч­ни­те си до­го­во­ри, ще мо­гат да ги про­да­ват не са­мо на мес­т­ния па­зар. В ре­зул­тат на то­ва ве­че, по­не на те­о­рия, в Бъл­га­рия мо­же да се дос­та­вя рус­ки газ не са­мо по га­зоп­ро­во­да от Ру­мъ­ния, но и от Ун­га­рия и Сло­ва­кия, с ко­и­то стра­на­та ня­ма фи­зи­чес­ка връз­ка. Бъл­га­рия съ­що та­ка ще мо­же и да из­на­ся су­ро­ви­на­та, ако на­ме­ри ку­пу­ва­чи в те­зи стра­ни или пот­ре­би­те­ли, ко­и­то имат фи­зи­чес­ка връз­ка с тях.

„Газпром“ос­вен то­ва пое ан­га­жи­мент да съ­об­ра­зя­ва це­но­ва­та си по­ли­ти­ка с об­щи­те тен­ден­ции на га­зо­ви­те па­за­ри.

Ев­ро­пейс­ка­та ко­ми­сия из­рич­но по­со­чи три­те най-лик­вид­ни па­за­ри в Ев­ро­па – Гер­ма­ния, Фран­ция и Ита­лия, и два­та га­зо­ви хъ­ба (т.е. па­зар­ни точ­ки) с най-из­год­ни це­ни – TTF в Хо­лан­дия и NCG в Гер­ма­ния, ко­и­то да слу­жат ка­то ре­фе­рен­т­ни стой­нос­ти.

Те­зи ус­ло­вия оба­че бя­ха по­чер­пе­ни от опи­та след 2008 г., ко­га­то га­зо­ви­те хъ­бо­ве, на ко­и­то се тър­гу­ва в ре­ал­но вре­ме, има­ха зна­чи­тел­но по-из­год­ни ус­ло­вия от дъл­гос­роч­ни­те до­го­во­ри на „Газпром“. То­га­ва за­ра­ди ико­но­ми­чес­ка­та кри­за го­ля­мо ко­ли­чес­т­во дос­тав­ки на гло­бал­но ни­во (осо­бе­но от Азия) се пре­на­со­чи­ха към Ев­ро­па, ко­е­то ес­тес­т­ве­но по­то­пи цените в то­зи па­за­рен сег­мент. Имен­но за­то­ва след по­ре­ди­ца от зап­ла­хи и ар­бит­ра­жи го­ле­ми­те гер­ман­с­ки ком­па­нии ка­то RWE и EoN ус­пя­ха да из­во­ю­ват про­мя­на в кон­т­рак­ти­те с рус­кия си дос­тав­чик още през 2011-2012 г. В до­го­во­ри­те им ос­вен до­то­га­ваш­на­та ин­дек­са­ция спря­мо цените на пет­ро­ла, бе­ше вклю­че­но и след­ва­не на спо­то­ви­те па­за­ри. То­ва бе­ше ед­на от при­чи­ни­те за спа­да на цените в Гер­ма­ния (дру­ги­те бя­ха свър­за-

ни с раз­мя­на на соб­с­т­ве­ност с рус­ка­та ком­па­ния и раз­де­ля­не на па­за­ри­те в За­пад­на Ев­ро­па).

На прак­ти­ка ком­п­ро­ми­сът, кой­то ЕК пос­тиг­на с „Газпром“през май 2018 г., це­ле­ше имен­но да ко­пи­ра ве­че пос­тиг­на­то­то от гер­ман­с­ки­те ком­па­нии. Но до­ка­то Брюк­сел муд­но прид­виж­ва­ше раз­с­лед­ва­не­то сре­щу рус­ка­та ком­па­ния, вре­ме­на­та се сме­ни­ха и се­га па­зар­ни­те ус­ло­вия са дос­та по-раз­лич­ни.

Ст­рах га­за па­зи

В мо­мен­та „Бул­гар­газ“ня­ма мно­го из­го­да да от­ва­ря въпроса за цените. Прок­рад­на­ли­те се тук-там съ­об­ще­ния, че в Санкт Пе­тер­бург (къ­де­то ско­ро ще се из­мес­ти цен­т­ра­ла­та на „Газпром“) е до­го­во­ре­но це­на­та на га­за за Бъл­га­рия да след­ва тен­ден­ци­и­те на за­пад­но­ев­ро­пейс­ки­те па­за­ри, са ле­ко пре­си­ле­ни. За­се­га бъл­гар­с­ка­та ком­па­ния има дос­та по-ог­ра­ни­че­ни це­ли.

Ед­на от тях нап­ри­мер е да про­ме­ни ба­зо­вия пе­ри­од, вър­ху кой­то се фор­ми­рат цените. Се­га те от­ра­зя­ват дви­же­ни­е­то на

ня­кол­ко пет­рол­ни про­дук­та на Сре­ди­зем­но­мор­с­кия па­зар (на прак­ти­ка в Ита­лия) за пред­ход­ни­те де­вет ме­се­ца. По то­зи на­чин оба­че се по­лу­ча­ва се­ри­оз­но раз­ми­на­ва­не. Чес­то в Бъл­га­рия га­зът пос­къп­ва, ко­га­то ко­ти­ров­ки­те на пет­ро­ла са тръг­на­ли на­до­лу или об­рат­но­то. То­ва ка­ра пот­ре­би­те­ли­те ви­на­ги да се въз­му­ща­ват на по-ви­со­ки­те спря­мо Гер­ма­ния це­ни, но ряд­ко да са бла­го­дар­ни, ко­га­то те са по-нис­ки.

„Бул­гар­газ“се на­дя­ва да из­во­ю­ва и мал­ко по­ве­че гъв­ка­вост в до­го­во­ри­те, ко­и­то дос­та твър­до раз­пис­ват в кой ме­сец кол­ко газ тряб­ва да пос­тъ­пи в Бъл­га­рия. Се­га дър­жав­ни­ят дос­тав­чик не мо­же да се въз­пол­з­ва от ситуацията, в ко­я­то по­ня­ко­га мо­же да на­ме­ри мал­ко по-ев­тин газ от дру­го мяс­то. Ком­па­ни­я­та се е опит­ва­ла и да изяс­ни ня­кои ус­ло­вия по въз­мож­ност­та да ку­пу­ва рус­ки газ в Ун­га­рия и Сло­ва­кия.

Ре­ал­ни­те пре­го­во­ри оба­че още не са за­поч­на­ли. Как­то и през 2012 г., ко­га­то „Газпром“нап­ра­ви от­с­тъп­ка в цените на га­за за Бъл­га­рия за­ра­ди съг­ла­си­е­то на Со­фия с про­пад­на­лия про­ект „Южен по­ток“, та­ка и се­га тър­го­ви­я­та от­но­во ще за­ви­си от пла­но­ве­те на рус­ка­та ком­па­ния за пре­нос на газ.

Спо­ред из­точ­ни­ци от бъл-

гар­с­ка стра­на рус­ка­та га­зо­ва ком­па­ния все още не е пос­та­вя­ла офи­ци­ал­но въпроса с пре­на­соч­ва­не­то на га­зо­вия тран­зит през Бъл­га­рия вмес­то от се­вер на юг (т.е. от Ук­рай­на и Ру­мъ­ния към Турция и Гър­ция), от юг на се­ве­ро­за­пад (от Турция към Сър­бия, Ру­мъ­ния и Ун­га­рия). Те­зи планове оба­че са пуб­лич­на тай­на и „Газпром“ак­тив­но строи ин­ф­рас­т­рук­ту­ра­та през Чер­но мо­ре, за да за­о­би­ко­ли Ук­рай­на. Но имен­но пре­на­соч­ва­не­то на тран­зи­та е ко­зът, кой­то ка­би­не­тът се на­дя­ва да из­пол­з­ва за по-доб­ри ус­ло­вия.

Пър­во­то от те­зи ус­ло­вия е „Газпром“да тър­гу­ва су­ро­ви­на­та си на евен­ту­а­лен га­зов хъб в Бъл­га­рия. Хъ­бът оба­че е пос­ко­ро ро­зов слон, в кой­то вяр­ва най-ве­че пре­ми­е­рът Бой­ко Бо­ри­сов, но не и ек­с­пер­ти­те око­ло не­го (раз­го­во­ри­те за хъ­ба „Бал­кан“зам­ря­ха в очак­ва­не на ре­ше­ни­е­то на рус­ка­та ком­па­ния, тъй ка­то ня­ма мно­го дру­ги же­ла­е­щи да про­да­ват на не­го). По-важ­но­то е оба­че да­ли „Бул­гар­газ“ще ус­пее да си из­во­ю­ва по-го­ля­ма сво­бо­да, та­ка че да мо­же да се въз­пол­з­ва от но­ви­те въз­мож­нос­ти, нап­ри­мер внос на газ от Ру­мъ­ния. Или да да­де та­ка­ва въз­мож­ност на час­т­ни ком­па­нии, с ко­е­то да съз­да­де кон­ку­рен­ция на па­за­ра.

„Бул­гар­газ“мо­же да по­ис­ка по­ни­же­ние на цените на га­за, но „Газпром“има пра­во да по­ис­ка по­ви­ше­ние.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.