БНТ във фор­мат „Пъл­на под­мя­на“

Но­ва­та прог­рам­на схе­ма по­каз­ва от­каз от се­ри­оз­ни и важ­ни за об­щес­т­во­то те­ми за смет­ка на раз­в­ле­ка­тел­ни жан­ро­ве

Capital - - Съдържание #40 - ав­тор Ве­сис­ла­ва Ан­то­но­ва | vesislava. antonova@capital.bg

Но­ва­та прог­рам­на схе­ма по­каз­ва от­каз от се­ри­оз­ни и важ­ни за об­щес­т­во­то те­ми

ГГ­о­ди­на след ка­то нов ме­ни­джър­с­ки екип пое уп­рав­ле­ни­е­то на БНТ, дър­жав­на­та те­ле­ви­зия е с поч­ти на­пъл­но про­ме­нен об­лик - от но­ва­та гра­фич­на ви­зия през съ­дър­жа­тел­ни­те про­ме­ни на съ­щес­т­ву­ва­щи руб­ри­ки до из­ця­ло но­ви­те вът­реш­ни и вън­ш­ни пре­да­ва­ния. Ос­но­ва­ни­е­то те­ма­та да бъ­де об­съж­да­на ка­то важ­на е въп­ро­сът стру­ва ли си па­ри­те на да­нъ­коп­лат­ци­те. В пос­лед­ни­те три го­ди­ни бю­дже­тът на дър­жав­на­та те­ле­ви­зия не е про­ме­нян и е мал­ко над 65 млн. лв. го­диш­но. Об­щес­т­ве­на­та те­ле­ви­зия по­лу­ча­ва па­ри, за да пра­ви прог­ра­ма, а ос­та­на­ли­те пра­вят прог­ра­ма, за да спе­че­лят па­ри - то­зи афо­ри­зъм каз­ва в най-сбит вид как­ва би след­ва­ло да е прин­цип­на­та раз­ли­ка меж­ду БНТ и те­ле­ви­зи­и­те с тър­гов­с­ки ха­рак­тер.

Иде­я­та зад т.нар. об­щес­т­ве­ни ме­дии е граж­да­ни­те га­ран­ти­ра­но да по­лу­ча­ват ин­фор­ма­ци­я­та, ко­я­то ги за­ся­та пря­ко или кос­ве­но и ко­я­то по ед­на или

дру­га при­чи­на тър­гов­с­ки­те ме­дии би­ха мог­ли да спес­тят.

То­ва включ­ва и по-дъл­бо­ки­те въп­ро­си за об­щес­т­во­то, за све­та и за на­ше­то мяс­то в не­го.

"Ви­на­ги при­е­май­те, че ва­ша­та пуб­ли­ка е не­ин­фор­ми­ра­на, но съ­що та­ка пред­по­ла­гай­те, че е ин­те­ли­ген­т­на. Ако Би Би Си за­гу­би вя­ра в то­ва, не зас­лу­жа­ва да съ­щес­т­ву­ва" - на то­ва уче­ли мла­ди­те те­ле­ви­зи­он­ни про­ду­цен­ти в бри­тан­с­ка­та кор­по­ра­ция, ко­я­то ве­че бли­зо век слу­жи ка­то ета­лон за ро­ля­та на об­щес­т­ве­на­та ме­дия.

Фор­мал­но и БНТ е за­дъл­же­на да про­из­веж­да ин­фор­ма­ци­он­ни и пуб­ли­цис­тич­ни пре­да­ва­ния, как­то и жур­на­лис­ти­чес­ки раз­с­лед­ва­ния, ко­и­то са в служ­ба на зри­те­ли­те, т.е. не са под дав­ле­ни­е­то на по­ли­ти­чес­ки, кор­по­ра­тив­ни или дру­ги час­т­ни ин­те­ре­си. И ако при­е­мем, че ау­ди­то­ри­я­та й е ин­те­ли­ген­т­на, точ­но днес труд­но би за­щи­ти­ла ос­но­ва­ни­е­то си да съ­щес­т­ву­ва. Ка­то ре­зул­тат от про­ме­ни­те през из­ми­на­ла­та го­ди­на от се­гаш­но­то ръ­ко­вод­с­т­во БНТ не­от­к­лон­но се вли­ва в си­вия и пос­лу­шен

фон, в ка­къв­то се е пре­вър­нал в го­ля­ма­та си част ме­дий­ни­ят сек­тор в Бъл­га­рия. Ста­ва и все по-ви­ди­мо, че смис­ле­но­то съ­дър­жа­ние, рав­но­пос­та­ве­ни­ят де­бат, а още по­ве­че кри­тич­ни­те мне­ния из­па­дат от ефи­ра на из­дър­жа­на­та от да­нъ­коп­лат­ци­те те­ле­ви­зия.

Стъп­ки към под­мя­на­та И наб­лю­да­те­ли­те, с ко­и­то "Ка­пи­тал" раз­го­ва­ря, виж­дат в но­ва­та прог­рам­на схе­ма на БНТ по-мал­ко мяс­то за се­ри­оз­ни те­ми и пуб­ли­цис­ти­ка и по-го­лям ак­цент вър­ху раз­в­ле­ка­тел­но­то съ­дър­жа­ние. Най­ви­ди­мо е то­ва в сут­реш­ния по­яс, кой­то нап­ра­ви ря­зък за­вой към лайф­с­тайл те­ма­ти­ка­та. "В мо­мен­та сут­реш­ни­ят вре­ме­ви по­яс е оса­ка­тен

в срав­не­ние с пре­диш­на­та си ор­га­ни­за­ция. Нап­ри­мер "Кул­ту­ра.бг", ко­е­то е но­во­то име на "Де­нят за­поч­ва с кул­ту­ра", е с чув­с­т­ви­тел­но на­ма­ле­на про­дъл­жи­тел­ност и из­ця­ло из­вън сут­реш­ния прайм­тайм, в кой­то пре­ди ус­пя­ва­ше да вмес­ти по­не пър­ви­те си ма­те­ри­а­ли и гос­ти", по­соч­ва ме­дий­ни­ят ана­ли­за­тор д-р Ка­ли­на Пет­ко­ва. Спо­ред нея фор­ма­тът "100% буд­ни" съ­що е не­раз­би­ра­е­мо по­пъл­не­ние за об­щес­т­ве­на ме­дия. "Той пред­ла­га, най-об­що ка­за­но, ма­га­зин­но съ­дър­жа­ние с ак­цент вър­ху мод­на­та кон­цеп­ция за уел­нес. В до­пъл­не­ние с мно­го­люд­ния екип от во­де­щи на сут­реш­ния блок, об­ле­че­ни в яр­ки дре­хи и раз­го­ва­ря­щи по­меж­ду си в при­я­тел­с­ки не­фор­ма­лен стил, об­що­то впе­чат­ле­ние е за оле­ко­тя­ва­не. Мо­жем да очак­ва­ме из­вес­т­но по­ви­ша­ва­не на ин­те­ре­са, пре­диз­ви­ка­но най-ве­че от лю­бо­пит­с­т­во, но об­щес­т­ве­на­та фун­к­ция на те­ле­ви­зи­я­та се на­ру­ша­ва от та­къв род про­ме­ни", ко­мен­ти­ра ме­дий­ни­ят ек­с­перт.

Ако е опит за кон­ку­рен­ция с час­т­ни­те те­ле­ви­зи­он­ни

Рав­но­пос­та­ве­ни­ят де­бат и кри­тич­ни­те мне­ния из­па­дат от ефи­ра на дър­жав­на­та те­ле­ви­зия.

ка­на­ли, до­ри и да "от­к­рад­не" ау­ди­то­рия от тях, БНТ не би мог­ла да ос­реб­ри за­во­е­ва­ни­е­то си с по­ве­че при­хо­ди, за­що­то за­ко­нът я ог­ра­ни­ча­ва до об­що 15 ми­ну­ти рек­ла­ма за ден и не по­ве­че от 4 ми­ну­ти на час. То­ва, ко­е­то ре­ал­но се пос­ти­га оба­че, е раз­ми­ва­не­то на въз­мож­ност­та да се чу­ят и кри­тич­ни­те гла­со­ве, как­то се случ­ва­ше в пре­диш­ни­те фор­ма­ти на пре­да­ва­ни­я­та.

За БНТ, ко­я­то не е на "сво­бод­ния па­зар", рей­тин­гът има зна­че­ние до­тол­ко­ва, че да из­ме­ри да­ли съз­да­ва­но­то съ­дър­жа­ние дос­ти­га до зна­чи­ма по обем ау­ди­то­рия по съ­от­вет­ни­те те­ми. Тък­мо пре­да­ва­ния ка­то "Де­нят за­поч­ва с кул­ту­ра" и "По-здра­ви" оба­че ня­ма­ха ек­ви­ва­лент в час­т­ни­те ефир­ни те­ле­ви­зии, за­то­ва за тях важ­ни­ят из­ме­ри­тел са ка­чес­т­во­то и до­ве­ри­е­то, а не рей­тин­гът."На прак­ти­ка уни­кал­но за ефи­ра съ­дър­жа­ние с прин­цип­ни де­ба­ти по те­ми, ко­и­то за­ся­гат ос­но­ви­те на об­щес­т­во­то, бе сви­то и под­ме­не­но с ве­че пред­ла­га­но­то по час­т­ни­те ме­дии", об­ръ­ща вни­ма­ние д-р Ка­ли­на Пет­ко­ва.

Кри­тич­ния си пог­лед вър­ху промяната на дру­го уни­кал­но за тв ефи­ра дис­ку­си­он­но пре­да­ва­не спо­де­ли и пре­по­да­ва­те­лят по по­ли­то­ло­гия в СУ Ру­жа Сми­ло­ва. "И на "Ре­фе­рен­дум. bg" ви­дя­ха смет­ка­та: под­бор на учас­т­ни­ци­те спо­ред съг­ла­си­е­то им с по­зи­ци­и­те на пра­ви­тел­с­т­во­то, ня­ма раз­лич­ни по­зи­ции, ня­ма про­ти­во­пос­та­вя­не, ня­ма де­бат. По-доб­ре да го зак­ри­ят", на­пи­са Сми­ло­ва в про­фи­ла си във фейс­бук след из­да­ни­е­то за зд­рав­на­та ре­фор­ма.

За­бав­ле­ния от сут­рин до ве­чер

От на­ча­ло­то на сеп­тем­в­ри БНТ е за­поч­на­ла да из­лъч­ва осем но­ви про­ек­та и об­но­ве­ни пре­да­ва­ния, обяс­ни­ха от

те­ле­ви­зи­я­та пред "Ка­пи­тал".

Всич­ки те са раз­в­ле­ка­тел­ни. Сред но­ви­те из­да­ния пра­ви впе­чат­ле­ние "Спор­ти­си­мо" с во­дещ Сла­ве­на Въ­то­ва ("Мис Бъл­га­рия" за 2006 г.). То е един от про­ек­ти­те, спе­че­ли­ли кон­кур­са за вън­ш­ни про­дук­ции. Не­гов ав­тор е про­ду­цен­т­с­ка къ­ща „Уан бай уан“, чий­то соб­с­т­ве­ник и уп­ра­ви­тел е Ми­лан За­рев. Той е свър­зан и с дру­жес­т­во­то “Но­бъл ха­ус Ме­диа”, в ко­е­то уп­ра­ви­тел е но­ви­ят шеф на спор­т­ния от­дел на БНТ Ви­то­мир Са­ръ­и­ва­нов.

„Про Нюз Бъл­га­рия“, соб­с­т­ве­ни­кът на в. "24 ча­са", съ­що има свое пре­да­ва­не в об­щес­т­ве­на­та те­ле­ви­зия - „TrendY“, за жи­во­та през пог­ле­да на ро­де­ни­те след 1989 г. Те­но­рът и ре­жи­сьор в опе­рет­ния жанр Ма­рио Ни­ко­лов е во­дещ на пре­да­ва­не­то за джаз и кла­си­чес­ка му­зи­ка „Веч­на­та му­зи­ка“. В края на ок­том­в­ри ще стар­ти­ра и ново об­ра­зо­ва­тел­но пре­да­ва­не „Клуб Ис­то­рия.БГ“, тех­но­ло­гич­но­то „Уло­ви мо­мен­та” и сед­мич­но­то спе­ци­а­ли­зи­ра­но пре­да­ва­не „Ту­ри­зъм.БГ“.

От сеп­тем­в­ри БНТ1 из­лъч­ва и по­пу­ляр­но­то шоу на Гре­ъм Нор­тън на Би Би Си от 2017 г., сред чи­и­то гос­ти са из­вес­т­ни пи­са­те­ли, фил­мо­ви ре­жи­сьо­ри и по­ли­ти­ци. През уи­кен­да е по­зи­ци­о­ни­ра­но пре­да­ва­не­то със съ­ве­ти за фи­зи­чес­ко­то и ду­хов­но­то здра­ве „Пъ­те­ки“с во­дещ Де­ни­ца Гер­го­ва. От БНТ по­яс­ни­ха, че "во­дещ мо-

тив в це­лия про­цес на прог­ра­ми­ра­не е раз­би­ра­не­то, че за ефек­тив­но­то из­пъл­не­ние на сво­и­те об­щес­т­ве­ни фун­к­ции те­ле­ви­зи­я­та тряб­ва да дос­тиг­не до мак­си­мал­но ши­рок кръг ау­ди­то­рия, ка­то це­ли по­ви­ша­ва­не на до­ве­ри­е­то".

А "пред­п­ри­е­ти­те от ръ­ко­вод­с­т­во­то мер­ки съз­да­ват пред­пос­тав­ки за оп­ти­ми­зъм, тъй ка­то ау­ди­то­ри­я­та от­бе­ляз­ва трай­на тен­ден­ция на рас­теж в сег­мен­та со­ци­ал­но ак­тив­ни зри­те­ли".

Ако не е са­мо­и­ро­ния, как­во со­ци­ал­но ак­тив­ни­те зри­те­ли би­ха по­лу­чи­ли от но­ва­та прог­рам­на схе­ма на БНТ е по-ско­ро за­гад­ка. Ако ги ин­те­ре­су­ва как се хар­чат да­нъ­ци­те им и да­ли власт­та на­ру­ша­ва за­ко­ни­те, за да об­с­лу­жи час­т­ни ин­те­ре­си, ед­ва ли то­ва е мяс­то­то, от ко­е­то ще се ос­ве­до­мят. Още през ля­то­то ге­не­рал­ни­ят ди­рек­тор Кон­с­тан­тин Ка­ме­на­ров по­яс­ни пред сай­та "Блиц", че е "край­но вре­ме да се пре­на­пи­ше и пре­де­фи­ни­ра об­щес­т­ве­на­та ми­сия на та­зи ме­дия, за­що­то пуб­ли­ка­та ве­че е раз­лич­на от та­зи, ко­я­то бе­ше пре­ди 20 и по­ве­че го­ди­ни". Как­во е имал пред­вид про­ли­ча­ва в прог­рам­на­та схе­ма.

За по­я­ви­лия се в най-гле­да­но­то вре­ме раз­в­ле­ка­те­лен фор­мат "Ста­ни бо­гат" Ка­ме­на­ров ка­за, че е пре­да­ва­не,"ко­е­то про­ме­ня въз­ду­ха". Па­ра­мет­ри­те на до­го­во­ра не са пуб­лич­ни, но спо­ред из­точ­ни­ци на "Ка­пи­тал" един брой на пре­да­ва­не­то, чий­то из­пъл­ни­те­лен про­ду­цент е Ни­ко Ту­па­рев, стру­ва на БНТ дос­та по­ве­че, от­кол­ко­то при де­бю­та му в "Но­ва те­ле­ви­зия" пре­ди дос­та го­ди­ни, ко­га­то Ту­па­рев го пра­ве­ше ка­то вън­ш­на про­дук­ция.

Про­ме­нен въз­дух Об­но­вя­ва­не­то на съ­дър­жа­ни­е­то бе­ше сред ос­нов­ни­те ан­га­жи­мен­ти на но­вия ге­не­ра­лен

ди­рек­тор Кон­с­тан­тин Ка­ме­на­ров. С вли­за­не­то на но­во­то ръ­ко­вод­с­т­во пър­во за­поч­на­ха да на­пус­кат клю­чо­ви за ме­ди­я­та про­ду­цен­ти и жур­на­лис­ти, а впос­лед­с­т­вие ня­кои бя­ха от­с­т­ра­не­ни.

От глед­на точ­ка на съ­дър­жа­ни­е­то случ­ва­що­то се с БНТ, ко­я­то се фи­нан­си­ра от па­ри­те на да­нъ­коп­лат­ци­те, в пър­ва­та го­ди­на от ман­да­та на се­гаш­ния ге­не­ра­лен ди­рек­тор оп­рав­да пе­си­мис­тич­ни­те прог­но­зи. Под­мя­на­та на за­дъл­жи­тел­ни за об­щес­т­ве­на ме­дия про­фе­си­о­нал­ни стан­дар­ти, как­то и на хо­ра, гра­ди­ли ав­то­ри­тет и доб­ро име в "ста­ра­та къ­ща", е на­път да се увен­чае с пъ­лен ус­пех.

С оп­рав­да­ни­е­то "вди­га­ме рей­тин­га" те­ле­ви­зи­я­та уве­ре­но взи­ма за­воя към то­ва да ста­не угод­на на уп­рав­ля­ва­щи­те. Сдел­ка­та е проз­рач­на: ме­ди­я­та ги об­с­луж­ва, а те ще си зат­ва­рят очи­те за на­чи­на, по кой­то се из­хар­ч­ва дър­жав­на суб­си­дия. Ком­би­на­ци­я­та от раз­в­ле­ка­тел­ни жан­ро­ве и проп­ра­ви­тел­с­т­ве­на про­па­ган­да и без­д­ру­го ве­че е дос­та зас­тъ­пе­на и ако граж­да­ни­те не пла­щат на дру­ги­те те­ле­ви­зии, ло­гич­ни­ят въп­рос е за­що тряб­ва да пла­щат на та­зи. И не е ли по-доб­ре гос­по­да­ри­те на "об­щес­т­ве­ния" ефир да си го при­ва­ти­зи­рат офи­ци­ал­но и да се кон­ку­ри­рат на па­за­ра, на кой­то вли­зат, но през зад­ния вход. Ще е по-смис­ле­но и за об­щес­т­во­то, и за бю­дже­та.

Уни­кал­но за ефи­ра съ­дър­жа­ние по те­ми, ко­и­то за­ся­гат ос­но­ви­те на об­щес­т­во­то, е за­мес­те­но с ве­че пред­ла­га­но­то по час­т­ни­те ме­дии. Д-р Ка­ли­на Пет­ко­ва, ме­ди­ен ана­ли­за­тор

Сдел­ка­та е проз­рач­на: сре­щу об­с­луж­ва­не­то уп­рав­ля­ва­щи­те ще си зат­ва­рят очи­те за из­хар­ч­ва­не­то на бю­джет­на суб­си­дия.

Q Но­ва­та гра­фич­на ви­зия на БНТ, ко­я­то преп­ра­ща към фи­нал­на­та шап­ка на Пър­ва прог­ра­ма на те­ле­ви­зи­я­та до 1992 г. | сним­ка На­деж­да Чи­пе­ва

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.