Из­бо­рът на из­т­ре­би­те­ли е пре­диз­вес­тен

След 13 из­п­ра­те­ни за­пит­ва­ния бит­ка­та от­но­во се во­ди меж­ду „оби­чай­ни­те за­по­доз­ре­ни“и фа­во­ри­тът е ясен

Capital - - Съдържание #40 - Мом­чил Ми­лев | momchil.milev@capital.bg

След 13 из­п­ра­те­ни за­пит­ва­ния бит­ка­та от­но­во се во­ди меж­ду „оби­чай­ни­те за­по­доз­ре­ни“и фа­во­ри­тът е ясен

ММ­о­же би сте ос­та­на­ли с впе­чат­ле­ние, че то­зи по­не­дел­ник

Ми­нис­тер­с­т­во­то на от­б­ра­на­та най-нак­рая е да­ло на­ча­ло на про­це­ду­ра­та по пре­въ­о­ръ­жа­ва­не на бъл­гар­с­ка­та бой­на ави­а­ция. На пуб­лич­на це­ре­мо­ния във ве­дом­с­т­во­то офи­ци­ал­но бя­ха от­во­ре­ни че­ти­ри об­вър­з­ва­щи офер­ти от три дър­жа­ви – за F-16 Viper и F/A-18 Super Hornet от САЩ, за JAS 39 Gripen C/D от Шве­ция и за Eurofighter Tranche 1 от Ита­лия. Те се кон­ку­ри­рат за най-го­ля­ма­та во­ен­на по­ръч­ка в но­ва­та бъл­гар­с­ка ис­то­рия на стой­ност 1.8 мл­рд. лв. с ДДС.

Ако оба­че сле­ди­те пе­ри­пе­ти­и­те око­ло мо­дер­ни­за­ци­я­та на Во­ен­но­въз­душ­ни­те си­ли (ВВС), най-ве­ро­ят­но си да­ва­те смет­ка, че из­бо­рът е друг: меж­ду при­до­би­ва­не­то на точ­но оп­ре­де­лен тип из­т­ре­би­те­ли и по­ред­но­то от­ла­га­не на пре-

въ­о­ръ­жа­ва­не­то по­ра­ди „неп­ро­да­ва­е­мост“на офер­та­та пред бъл­гар­с­ки­те да­нъ­коп­лат­ци. На прак­ти­ка всич­ки пи­ру­е­ти око­ло про­ек­та за ин­вес­ти­ци­о­нен раз­ход „При­до­би­ва­не на нов тип бо­ен са­мо­лет“и не­го­ва­та ак­ту­а­ли­за­ция со­чат, че за­да­ча­та им е да опа­ко­ват су­бек­тив­но­то по­ли­ти­чес­ко ре­ше­ние на пре­ми­е­ра в мак­си­мал­но об­щес­т­ве­но при­ем­ли­ва пуб­лич­на „опа­ков­ка“.

„Веч­ни­ят со­кол“

По прин­цип Бо­ри­сов ни­ко­га не

е бил фен на ин­вес­ти­ци­и­те в отбрана.

Той обик­но­ве­но пол­з­ва уж от­пус­на­ти­те

па­ри за пре­въ­о­ръ­жа­ва­не ка­то фис­ка­лен бу­фер, кой­то пре­раз­п­ре­де­ля в края на вся­ка го­ди­на по­ра­ди „нес­тар­ти­ра­не“(и пос­ко­ро са­бо­ти­ра­не) на про­ек­ти­те.

Още от вре­ме­то на пър­вия ка­би­нет на ГЕРБ ста­на яс­но, че ако на­ис­ти­на се на­ла­га да се ку­пу­ват бой­ни са­мо­ле­ти, фа­во­рит ще са аме­ри­кан­с­ки­те F-16. То­га­ва про­це­ду­ра­та

стар­ти­ра за пър­ви път с поч­ти ана­ло­гич­ни учас­т­ни­ци (без при­със­т­ви­е­то

на и без то­ва твър­де скъ­пия F/A-18 Super Hornet) и не­у­сет­но дос­ти­га поч­ти до фи­нал­на­та фа­за. Ос­нов­на­та раз­ли­ка бе­ше, че САЩ не учас­т­ва­ха ди­рек­т­но, а през Пор­ту­га­лия, ко­и­то пред­ла­га­ха по-ста­ри­те F-16 MLU “вто­ра ръ­ка“.

Мал­ко пре­ди сключ­ва­не­то на до­го­во­ра оба­че Бо­ри­сов „са­мос­ва­ли“пър­во­то си пра­ви­тел­с­т­во през март на 2013 г. А до-

ка­то уп­рав­ля­ва­ше ка­би­не­тът на Оре­шар­с­ки, пор­ту­гал­с­ки­те из­т­ре­би­те­ли бя­ха про­да­де­ни на Ру­мъ­ния.

Ко­га­то Бо­ри­сов се вър­на на власт през но­ем­в­ри 2014 г., от­б­ра­на­та пър­во­на­чал­но от­но­во не бе­ше сред при­о­ри­те­ти­те. Во­ен­но­то ми­нис­тер­с­т­во оти­де при „Ре­фор­ма­тор­с­кия блок“, а ог­ла­ви­ли­ят го зе­ме­де­лец Ни­ко­лай Нен­чев бе­ше вся­чес­ки ра­зиг­ра­ван. Стиг­на се до­там пре­ми­е­рът мно­гок­рат­но да на­ри­ча оп­ци­и­те за взи­ма­не на упот­ре­бя­ва­ни са­мо­ле­ти „ку­пу­ва­не на брак­ми“, въп­ре­ки че пър­во­то му пра­ви­тел­с­т­во се бе­ше при­це­ли­ло имен­но в упот­ре­бя­ва­ни ма­ши­ни. Точ­но та­зи ре­то­ри­ка по-късно ще­ше да вка­ра Бо­ри­сов в се­ри­о­зен по­ли­ти­чес­ки ка­пан...

За лош къс­мет на бъл­гар­с­кия пре­ми­ер го­ре-до­лу по съ­що­то вре­ме ли­де­ри­те на дър­жа­ви­те от НАТО про­ве­до­ха сре­ща­та на вър­ха в Уелс, къ­де­то одоб­ри­ха ма­си­ра­но пре­въ­о­ръ­жа­ва­не за­ра­ди рус­ка­та анек­сия на Крим. Стра­на­та ни се ан­га­жи­ра да дос­тиг­не 2% от БВП за отбрана, ка­то 20% от тях да оти­дат за мо­дер­на еки­пи­ров­ка. Две го­ди­ни по-късно, по вре­ме на сре­ща­та във Вар­ша­ва, на­тис­кът за ук­реп­ва­не на из­точ­ния фланг на НАТО се уве­ли­чи още по­ве­че, а Бо­ри­сов бе­ше при­ну­ден да раз­м­ра­зи про­ек­ти­те за пре­въ­о­ръ­жа­ва­не.

По­ли­цай сре­щу ле­тец

И точ­но от­тук за­поч­на да из­г­ря­ва звез­да­та на бъ­де­щия най-опа­сен враг на Бо­ри­сов – то­га­ваш­ния ко­ман­дир на ВВС ген.-ма­йор Ру­мен Ра­дев. Сла­бост­та на во­ен­ния ми­нис­тър Нен­чев поз­во­ли на ге­не­ра­ла из­ця­ло да из­зе­ме ини­ци­а­ти­ва­та в шум­ния пуб­ли­чен де­бат за бъ­де­ще­то на ави­а­ци­я­та, по­зи­ци­о­ни­рай­ки се­бе си ка­то спа­си­тел, а пре­ми­е­ра – ка­то не­ин гро­бо­ко­пач. В край­на смет­ка имен­но упо­ри­ти­ят от­каз на Бо­ри­сов да зад­ви­жи про­ек­та за но­ви са­мо­ле­ти бе­ше фи­нал­на­та кап­ка, ко­я­то на­ка­ра Ра­дев да хвър­ли ос­тав­ка, да при­е­ме пред­ло­же­ни­е­то на БСП да вле­зе в пре­зи­ден­т­с­ка­та над­п­ре­ва­ра и да я спе­че­ли, про­во­ки­рай­ки ново па­да­не на ГЕРБ от власт.

В нас­то­я­ща­та ин­т­ри­га оба­че по-важ­ни­ят мо­мент е, че на из­п­ро­во­дяк ген. Ра­дев, кой­то бе­ше на­чал­ник на ек­с­пер­т­на­та гру­па за но­ви са­мо­ле­ти, под­гот­ви ис­ка­ни­я­та за об­вър­з­ва­щи офер­ти. И не са­мо то­ва: наз­на­че­но­то от не­го слу­жеб­но пра­ви­тел­с­т­во не прос­то по­лу­чи от­го­во­ри от три­ма­та до­пус­на­ти кан­ди­да­ти, но и в края на ман­да­та си ус­пя да ги кла­си­ра пуб­лич­но. И тъй ка­то в хо­да на вто­рия си ман­дат Бо­ри­сов зак­лей­мя­ва­ше са­мо­ле­ти­те „вто­ра ръ­ка“ка­то „брак­ми“, той труд­но мо­же­ше за­щи­ти ста­ри­те F-16 MLU и да из­ва­ди обек­ти­вен ар­гу­мент сре­щу пос­та­ве­ни­те на пър­во мяс­то Gripen, ко­и­то бя­ха един­с­т­ве­ни­те но­ви ма­ши­ни в над­п­ре­ва­ра­та.

За­то­ва в на­ча­ло­то на тре­тия си ман­дат ли­де­рът на ГЕРБ бе при­ну­ден да при­бег­не до про­це­дур­ни хват­ки, та­ка че да ели­ми­ни­ра пред­ни­на­та на швед­с­ка­та офер­та и да ар­гу­мен­ти­ра за­чер­к­ва­не­то на во­ен­на­та ек­с­пер­ти­за. За цел­та

в пар­ла­мен­та бе сфор­ми­ра­на спе­ци­ал­на ан­кет­на ко­ми­сия, ко­я­то из­ле­зе с про­ти­во­ре­чи­во ре­ше­ние, че F-16 са би­ли нес­п­ра­вед­ли­во дис­к­ри­ми­ни­ра­ни и че от тях не е по­ис­ка­но пред­ло­же­ние за но­воп­ро­из­ве­де­ни са­мо­ле­ти. Де­пу­та­ти­те раз­по­ре­ди­ха на от­б­ра­ни­тел­но­то ми­нис­тер­с­т­во да вър­не про­це­ду­ра­та ед­на стъп­ка на­зад.

Кой ще ре­ша­ва

И та­ка се стиг­на до таз­сед­мич­но­то ново от­ва­ря­не на офер­ти, къ­де­то с но­ви са­мо­ле­ти ве­че учас­т­ват не са­мо Шве­ция, но и САЩ с F-16 Viper и F/A-18 Super Hornet. Вто­ри­ят тип из­т­ре­би­те­ли оба­че са тол­ко­ва скъ­пи, че до­ри те­о­ре­тич­но не мо­гат да се вмес­тят в бю­дже­та от 1.8 мл­рд. лв.

„Дър­жа да се за­ку­пят но­ви са­мо­ле­ти, за да мо­же, ко­га­то му сва­лят най­ло­на от се­дал­ки­те, да зна­ят, че ще ка­рат не­що си­гур­но, доб­ро и ня­ма да са пу­шеч­но ме­со, а ще мо­гат да се сбо­рят във въз­ду­ха.“, ко­мен­ти­ра в по­не­дел­ник Бо­ри­сов, с ко­е­то ин­ди­рек­т­но ели­ми­ни­ра и пред­ло­же­ни­е­то на Ита­лия за из­пол­з­ва­ни Eurofighter-и. Раз­лич­ни пред­с­та­ви­те­ли на ГЕРБ пък ак­тив­но за­поч­на­ха да под­чер­та­ват как бъ­де­щи­ят из­т­ре­би­тел тряб­ва да бъ­де про­из­ве­ден в на­тов­с­ка дър­жа­ва, как­ва­то Шве­ция не е, и как Gripen не са съв­мес­ти­ми със стан­дар­ти­те на али­ан­са (кое-

то не е вяр­но). Не­кол­кок­рат­но­то на­тър­т­ва­не на „сбор­ва­не­то във въз­ду­ха“пък е на­мек, че F-16 има бо­га­та ис­то­рия в ре­ал­ни во­ен­ни дейс­т­вия за раз­ли­ка от швед­с­кия си кон­ку­рент.

Важ­ни­ят мо­мент при тре­тия опит за при­до­би­ва­не на из­т­ре­би­те­ли е, че из­бо­рът поч­ти офи­ци­ал­но ще бъ­де нап­ра­вен ед­но­лич­но от пре­ми­е­ра. “Пред­по­ла­гам всич­ки си да­ват смет­ка, че важ­ност­та на то­ва ре­ше­ние оз­на­ча­ва, че то ще бъ­де взе­то от пре­ми­е­ра. Всич­ки ко­ми­сии и про­це­ду­ри до­се­га са са­мо за да под­гот­вят оп­ции”, ко­мен­ти­ра ми­на­ла­та сед­ми­ца бив­ши­ят слу­же­бен ми­нис­тър на от­б­ра­на­та Ве­ли­зар Ша­ла­ма­нов.

Ня­кол­ко дни по-късно ста­на яс­но, че ду­ми­те му не са би­ли слу­чай­ни: ока­за се, че се­га дейс­т­ва­ща­та меж­ду­ве­дом­с­т­ве­на ек­с­пер­т­на гру­па ня­ма да кла­си­ра офер­ти­те, а са­мо ще из­ле­зе със сек­ре­тен док­лад. Ре­ал­на­та пре­цен­ка ще бъ­де нап­ра­ве­на от „по­ли­ти­ко-во­ен­на гру­па“, наз­на­че­на от пре­ми­е­ра, ко­я­то тряб­ва да за­поч­не ра­бо­та след 2 сед­ми­ци. За мо­мен­та не е ясен ни­то ней­ни­ят със­тав, ни­то на как­ви прин­ци­пи ще ра­бо­ти. Тя ще во­ди пре­го­во­ри за по­доб­ря­ва­не на офер­та­та с един или ня­кол­ко кан­ди­да­ти, след ко­е­то ще пред­ло­жи на ми­нис­тър Ка­ра­ка­ча­нов с ко­го Бъл­га­рия да склю­чи меж­ду­дър­жа­вен до­го­вор. Та­ка ли­де­рът на ВМРО се оказ­ва в по­зи­ци­я­та на „бу­шон“, ако се стиг­не до про­вал, въп­ре­ки че ре­ал­на­та власт ще е в еки­па на Бо­ри­сов. Ве­ро­ят­но за­то­ва Ка­ра­ка­ча­нов нап­ра­ви уго­вор­ка­та, че „спо­рът опи­ра в края на кра­и­ща­та как­ви па­ри и фи­нан­со­ви въз­мож­нос­ти има­ме. Има­ме 1,8 мл­рд. с ДДС”. За­що­то мно­го въз­мож­но е ха­рес­ва­ни­те от власт­та ина­че мно­го доб­ри F-16 Viper да се ока­жат ед­на идея по-скъ­пи...

Бой­ко Бо­ри­сов, пре­ми­ер „Дър­жа да се за­ку­пят но­ви са­мо­ле­ти, за да мо­же, ко­га­то му сва­лят най­ло­на от се­дал­ки­те, да зна­ят, че ще ка­рат не­що си­гур­но, доб­ро и ня­ма да са пу­шеч­но ме­со, а ще мо­гат да се сбо­рят във въз­ду­ха.“

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.