За­що убийс­т­во­то в Ру­се хва­на всич­ки за гър­ло­то

Capital - - #41 -

ПП­о­ня­ко­га, са­мо по­ня­ко­га има хо­ра, ко­и­то, без да ис­кат, ста­ват ге­рои по тра­ги­чен на­чин - оказ­ват се учас­т­ни­ци в съ­би­тия с го­лям ефект вър­ху дру­ги­те.

Уби­та­та в Ру­се Вик­то­рия Ма­ри­но­ва е та­къв чо­век. Тра­ге­ди­я­та с нея раз­тър­си Бъл­га­рия тол­ко­ва сил­но, че въл­на­та стиг­на до дру­ги стра­ни и се вър­на уси­ле­на об­рат­но. Чис­то чо­веш­ко­то въз­му­ще­ние от бру­тал­но­то убийс­т­во се пре­вър­на в ро­пот сре­щу власт­та. Ръм­же­не­то на хо­ра­та и ко­мен­та­ри­те от чуж­би­на очер­та­ха кар­ти­на­та на Бъл­га­рия днес (не как­ва­то тя из­г­леж­да в ме­ди­и­те на власт­та, а как­ва­то на­ис­ти­на е) с три ед­ри щри­ха:

- Не­до­ве­рие към по­ли­ци­я­та и про­ку­ра­ту­ра­та, че мо­же да вър­ши ра­бо­та­та за хо­ра­та.

- Ма­со­во усе­ща­не за ко­руп­ция.

- Смач­ка­ни ме­дии, ко­и­то са за­е­ли из­ця­ло стра­на­та на власт­та.

Убийс­т­во­то то­зи път бе­ше раз­к­ри­то бър­зо и по­ли­ца­и­те от Ру­се зас­лу­жа­ват поз­д­рав­ле­ния (виж­те ця­ла­та ис­то­рия на стр. 14 - 20). След но­ви­на­та за за­дър­жа­ния за­по­доз­рян оба­че дос­ко­ро уп­ла­ше­на­та власт (Бой­ко Бо­ри­сов три дни не се бе­ше по­я­вя­вал ни­къ­де пуб­лич­но) по­бър­за да зак­лей­ми всич­ки, от­п­ра­ви­ли кри­ти­ки след тра­гич­ния ин­ци­дент. То­нът бе­ше все ед­но арес­тът на пред­по­ла­га­е­мия из­вър­ши­тел оз­на­ча­ва, че Бъл­га­рия не е ко­рум­пи­ра­на. Все ед­но Се­ве­рин от Ру­се е жи­во­то до­ка­за­тел­с­т­во как по­ли­ци­я­та и про­ку­ра­ту­ра­та ви­на­ги си вър­шат ра­бо­та­та. Все ед­но то­ва, че мо­ти­вът за убийс­т­во­то не е ра­бо­та­та на Вик­то­рия Ма­ри­но­ва ка­то жур­на­лист, по­каз­ва как всич­ки ме­дии в Бъл­га­рия са сво­бод­ни и сме­ли.

То­ва, раз­би­ра се, е не­ле­по. Ис­тин­с­ка­та при­чи­на за въз­му­ще­ни­е­то на тол­ко­ва мно­го хо­ра от слу­чая не бе­ше са­мо жес­то­ко­то убийс­т­во­то на ед­на мла­да же­на, а бав­но­то и сис­те­ма­тич­но убийс­т­во на тях­но­то бъ­де­ще. По­ли­ти­ци­те са ко­рум­пи­ра­ни, по­ли­ци­я­та и про­ку­ра­ту­ра­та не мо­гат да ги на­ка­жат, по­ве­че­то ме­дии не сме­ят да го по­ка­жат.

От­там след­ва всич­ко ос­та­на­ло - бед­ност, ло­шо здра­ве­о­паз­ва­не, кал­па­во об­ра­зо­ва­ние за де­ца­та, ма­со­ва емиг­ра­ция…

Убийс­т­во­то на же­на­та в Ру­се бе­ше са­мо по­во­дът то­ва нап­ре­же­ние да се по­ка­же. Раз­к­ри­ва­не­то му мо­же и да ус­по­кои не­ща­та, но то­ва е са­мо за мал­ко. Нап­ре­же­ни­е­то е там и ча­ка след­ва­щи­ят по­вод да се по­я­ви.

Пре­ди сед­ми­ца има­ше и един мно­го по-бе­зо­би­ден при­мер за нат­ру­па­но­то не­до­вол­с­т­во. Ре­мон­ти­те в цен­тъ­ра на Со­фия пре­диз­ви­ка­ха тол­ко­ва шум­ни про­тес­ти не тол­ко­ва за­ра­ди шар­ки­те на плоч­ки­те в ед­на гра­дин­ка или кри­ви­те па­ве­та по ул. “Граф Иг­на­ти­ев”. Зад де­сет­ки­те ме­ме­та във facebook, по­диг­рав­ки­те и про­тес­ти­те стои не­до­вол­с­т­во за то­ва как се уп­рав­ля­ва гра­дът, как­то и сил­но­то по­доз­ре­ние, че сто­ти­ци­те ми­ли­о­ни ев­ро­фон­до­ве и па­ри на со­фи­ян­ци се хар­чат са­мо в ин­те­рес на стро­и­тел­ни­те фир­ми и по­ли­ти­ци­те, ко­и­то ги раз­п­ре­де­лят (виж­те на стр. 26-34).

В иде­ал­ния слу­чай из­хо­дът от та­зи си­ту­а­ция ще­ше да е смя­на на уп­рав­ля­ва­щи­те. То­ва, ко­е­то кре­пи ГЕРБ в мо­мен­та оба­че, е то­тал­на­та лип­са на ал­тер­на­ти­ва (виж­те как­во каз­ва со­ци­о­ло­ги­чес­ко­то про­уч­ва­не по въп­ро­са на стр. 20). Мо­же би най-ус­пеш­на­та по­ли­ти­ка на власт­та в мо­мен­та е раз­би­ва­не­то на вся­как­ва въз­мож­на опо­зи­ция. Два при­ме­ра от та­зи сед­ми­ца са па­ри­те, с ко­и­то дър­жа­ва­та пла­ща на Ах­мед До­ган във ТЕЦ “Вар­на” и на БСП-биз­нес­ме­на Ге­ор­ги Гер­гов за не­гов те­рен пак във Вар­на (виж­те на стр. 6). Ко­га­то опо­зи­ци­я­та не мо­же да се ку­пи, тя се мач­ка с кон­т­ро­ли­ра­ни­те ме­дии. Ако те не са дос­та­тъч­ни - с кон­т­ро­ли­ра­на­та про­ку­ра­ту­ра.

То­ва ня­ма да свър­ши ско­ро. Нап­ре­же­ни­е­то ще на­ме­ри но­ви по­во­ди да из­бие. Да­но са­мо след­ва­щи­те не са тол­ко­ва тра­гич­ни. По-доб­ре е ге­ро­и­те да са жи­ви.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.