Най-важ­но­то

Бъл­га­рия/Ико­но­ми­ка­та/Све­тът/Биз­не­сът

Capital - - СЕДМИЦАТА -

//БЪЛ­ГА­РИЯ

P След 20-дне­вен прес­той в пар­ла­мен­та дос­ко­рош­ни­ят ми­нис­тър на ре­ги­о­нал­но­то раз­ви­тие Ни­ко­лай Нан­ков от­но­во се връ­ща в съ­що­то ми­нис­тер­с­т­во, но ка­то за­мес­т­ник-ми­нис­тър. Нан­ков на­пус­на ми­нис­тер­с­кия пост по на­реж­да­не на Бо­ри­сов ка­то знак за по­е­ма­не на по­ли­ти­чес­ка от­го­вор­ност за ка­тас­т­ро­фа­та край Сво­ге. Той се вър­на за мал­ко в пар­ла­мен­та, но в сря­да На­род­но­то съб­ра­ние прие ос­тав­ка­та му. Вед­на­га след то­ва пре­ми­е­рът Бо­ри­сов

го наз­на­чи за зам.-ми­нис­тър в МРРБ на мяс­то­то на Ма­ли­на Кру­мо­ва, ко­я­то пък ста­ва съ­вет­ник на Бо­ри­сов.

P Пра­ви­тел­с­т­во­то от­пус­на 43.2 млн. лв. на Вар­на, ко­и­то об­щи­на­та да пла­ти на Ге­ор­ги Гер­гов за пар­це­ла в цен­тъ­ра на гра­да, из­вес­тен с проз­ви­ще­то „Дуп­ка­та“. Та­ка имо­тът на Гер­гов ще бъ­де пла­тен с па­ри на да­нъ­коп­лат­ци­те, а на не­го ще бъ­дат из­г­ра­де­ни пар­кинг и пло­щад. Ре­ше­ни­е­то е взе­то ско­рос­т­но, без да бъ­дат обя­ве­ни мо­ти­ви. Плов­див­с­ки­ят биз­нес­мен Гер­гов е един от отяв­ле­ни­те опо­нен­ти на ли­де­ра на БСП Кор­не­лия Ни­но­ва.

P Ка­би­не­тът офи­ци­ал­но прек­ра­ти про­це­ду­ра­та за кон­це­сия на ле­ти­ще Плов­див, ко­е­то бе пред­ва­ри­тел­но за­я­ве­но още ми­на­ла­та сед­ми­ца. През ля­то­то по­бе­ди­те­лят - ки­тайс­ка­та HNA Airport Group, се от­ка­за от кон­це­си­я­та, а до­го­вор с кла­си­ра­но­то на вто­ро мяс­то плов­див­с­ко обе­ди­не­ние ня­ма да бъ­де под­пи­сан за­ра­ди раз­ли­ка в офер­ти­те.

//СВЯТ

P Тур­ция на­ка­ра биз­не­са да сва­ли це­ни­те с 10%, за да се пре­бо­ри с ин­ф­ла­ци­я­та. За нет­ра­ди­ци­он­на­та мяр­ка съ­об­щи фи­нан­со­ви­ят ми­нис­тър и зет на пре­зи­ден­та Ре­джеб Та­йип Ер­до­ган Бе­рат Ал­бай­рак при пред­с­та­вя­не на но­ва­та прог­ра­ма на пра­ви­тел­с­т­во­то за бор­ба с ин­ф­ла­ци­я­та. Пла­нът включ­ва още зам­ра­зя­ва­не на це­ни­те на то­ка и га­за. От на­ча­ло­то на го­ди­на­та ли­ра­та за­гу­би бли­зо 40% от стой­ност­та си.

Ми­на­лия ме­сец ин­ф­ла­ци­я­та дос­тиг­на 25%.

P Пос­ла­ни­кът на САЩ в ООН се от­тег­ля в края на го­ди­на­та. Ни­ки Хей­ли е връ­чи­ла ос­тав­ка­та си на пре­зи­ден­та До­налд Тръмп и той я е при­ел. Спо­ред Тръмп Хей­ли от­дав­на го е пре­дуп­ре­ди­ла, че ис­ка да си взе­ме дъл­га по­чив­ка. Пре­зи­ден­тът за­я­ви, че об­мис­ля да но­ми­ни­ра бив­ша­та си съ­вет­нич­ка Ди­на Па­у­ъл за след­ващ пос­то­я­нен пред­с­та­ви­тел на САЩ в ООН.

P САЩ и Тур­ция за­сил­ват на­тис­ка вър­ху Са­у­дит­с­ка Ара­бия за­ра­ди Джа­мал Ка­шо­ги. Съд­ба­та на са­у­дит­с­кия жур­на­лист и ди­си­дент про­дъл­жа­ва да е не­из­вес­т­на. Спо­ред тур­с­ки из­точ­ни­ци той е бил убит в са­у­дит­с­ко­то кон­сул­с­т­во в Ис­тан­бул.

Ри­яд от­ри­ча. Аме­ри­кан­с­ки­ят пре­зи­дент До­налд Тръмп из­ра­зи заг­ри­же­ност от из­чез­ва­не­то му, а се­на­тор Лин­д­зи Гре­ъм пре­дуп­ре­ди за „уни­що­жи­тел­ни“пос­лед­с­т­вия за от­но­ше­ни­я­та меж­ду Ва­шин­г­тон и Ри­яд, ако ин­фор­ма­ци­и­те за убийс­т­во­то на Ка­шо­ги се пот­вър­дят.

//ИКО­НО­МИ­КА

P Ев­ро­пейс­ка­та цен­т­рал­на бан­ка (ЕЦБ) е из­б­ра­ла шест бан­ки в Бъл­га­рия, ко­и­то да пре­ми­нат през прег­лед на ка­чес­т­во­то на ак­ти­ви­те. То­ва е част от „за­дъл­бо­че­на­та оцен­ка“на сек­то­ра и е не­об­хо­ди­ма стъп­ка по про­це­ду­ра­та за вли­за­не на стра­на­та в Бан­ко­вия съ­юз. Об­х­ва­тът на про­вер­ка­та се пре­це­ня­ва от Фран­к­фурт. Си­гур­ни­те в шес­ти­ца­та са Уник­ре­дит Бул­банк, ДСК и ОББ. Раз­хо­ди­те за кон­сул­тан­ти­те, ко­и­то ще про­веж­дат про­вер­ки­те, ще бъ­дат по­е­ти от ЕЦБ.

P Пред­ло­же­ни­те от фи­нан­со­во­то ве­дом­с­т­во про­ме­ни в да­нъч­ни­те за­ко­ни бя­ха при­е­ти от Ми­нис­тер­с­кия съ­вет на за­се­да­ни­е­то в сря­да. Всич­ки из­ме­не­ния са вмък­на­ти в За­ко­на за кор­по­ра­тив­но­то по­до­ход­но об­ла­га­не и бя­ха пуб­ли­ку­ва­ни за об­щес­т­ве­но об­съж­да­не пре­ди ме­сец. Пред­с­тои да бъ­дат раз­г­ле­да­ни и в пар­ла­мен­та, къ­де­то мо­же да пре­тър­пят про­ме­ни.

Сред пред­ло­же­ни­те мер­ки е въ­веж­да­не­то на еко­е­ле­мент във фор­му­ла­та за да­нъ­ка вър­ху ле­ки и то­вар­ни автомобили.

P ДАНС и КФН вля­зо­ха на про­вер­ки в че­ти­ри бъл­гар­с­ки зас­т­ра­хо­ва­те­ля: „Бул инс“, „Лев инс“, „Асет ин­шу­рънс“и ОЗК, съ­об­щи­ха ня­кол­ко из­точ­ни­ка на „Ка­пи­тал“. Офи­ци­ал­но ак­ци­я­та не е обя­ве­на и КФН от­каз­ва ко­мен­тар и де­тай­ли за нея, но спо­ред за­поз­на­ти цел­та е да се ве­ри­фи­ци­рат дан­ни­те за ка­пи­та­ло­ва адек­ват­ност на дру­жес­т­ва­та с ог­лед на пре­дя­ве­ни­те към тях зна­чи­тел­ни пла­ща­ния по ще­ти в чуж­би­на.

Ро­ля­та на слу­жи­те­ли­те от

на­ци­о­нал­на­та служ­ба е да под­си­гу­рят дос­тъп до до­ку­мен­ти.

//БИЗ­НЕС

P В сря­да бъл­гар­с­ка­та енер­гий­на бор­са без­п­ре­це­ден­т­но спря за­ра­ди ги­ган­т­с­ки скок в пред­ла­га­ни­те це­ни. От сед­ми­ци тър­гов­ци на ток и го­ле­ми­те фир­ми кон­су­ма­то­ри твър­дят, че па­за­рът се ма­ни­пу­ли­ра, а ре­гу­ла­то­рът за­поч­на про­вер­ка.

Тър­го­ви­я­та бе­ше спря­на на па­зар­ния сег­мент „В рам­ки­те на де­ня“, след ка­то це­ни­те на па­зар „Ден нап­ред“с да­та на

дос­тав­ка 11 ок­том­в­ри стиг­на­ха ре­кор­д­ни ни­ва. Ока­за се, че офер­та­та би­ла греш­ка на сло­вен­с­ки тър­го­вец на ток.

P ЕБВР ще под­к­ре­пи 19 мал­ки и сред­ни бъл­гар­с­ки ком­па­нии с без­въз­мез­д­на по­мощ за кон­сул­тан­т­с­ки ус­лу­ги. Ини­ци­а­ти­ва­та е част от прог­ра­ма­та „Под­к­ре­па за мал­кия биз­нес“на бан­ка­та. Тя пок­ри­ва по-го­ля­ма­та част от раз­хо­ди­те, ка­то про­ек­ти­те са на об­ща стой­ност 260 хил. ев­ро, от ко­и­то бли­зо 180 хил. ев­ро се пре­дос­та­вят ка­то грант. Дру­ги 14 про­ек­та са в про­цес на одоб­ре­ние, а цел­та на прог­ра­ма­та е до май 2020 г. по­не 70 ком­па­нии да по­лу­чат дос­тъп до кон­сул­тан­т­с­ки ус­лу­ги.

03 Аме­ри­кан­с­ки­ят пре­зи­дент До­налд Тръмп за­я­ви, че ис­ка вто­ра­та му сре­ща с ли­де­ра на Се­вер­на Ко­рея Ким Чен-ун да бъ­де след из­бо­ри­те за Кон­г­рес в САЩ на 6 но­ем­в­ри. Вто­ра­та сре­ща на вър­ха бе об­съ­де­на при по­се­ще­ни­е­то на дър­жав­ния сек­ре­тар Майк Пом­пео в Пхе­нян. | Reuters

01 Ги­не­ко­ло­гът от Кон­го Де­нис Мук­ве­ге и пра­во­за­щит­ни­кът На­дя Му­рад са но­си­те­ли­те на Но­бе­ло­ва­та наг­ра­да за мир за 2018 за бор­ба­та им сре­щу из­пол­з­ва­не­то на сек­су­ал­но­то на­си­лие ка­то оръ­жие във вой­на. | Reuters

02 Най-мал­ко 1700 ду­ши са за­ги­на­ли вслед­с­т­вие на зе­мет­ре­се­ни­е­то и въл­ни­те цу­на­ми на ос­т­ров Су­ла­ве­си в Ин­до­не­зия. Трус с маг­ни­туд 7.5 по Рих­тер уда­ри на 28 сеп­тем­в­ри ос­т­ро­ва и вдиг­на въл­ни с ви­со­чи­на шест мет­ра. | Reuters

P Из­пъл­ни­тел­ни­ят ди­рек­тор на Volkswagen Хер­берт Дийс има тру­ден ме­сец. След от­с­т­ра­ня­ва­не­то на ше­фа на Audi Ру­перт Щад­лер из­ля­зо­ха и ре­зул­та­ти­те за про­даж­би­те през сеп­тем­в­ри, ко­и­то по­ка­за­ха ря­зък спад. Гло­бал­ни­те дос­тав­ки са на­ма­ле­ли с 18% до 485 000 за ме­се­ца. При­чи­на­та за сри­ва са но­ви­те стан­дар­ти за вред­ни еми­сии в Ев­ро­па и не­си­гур­ност­та пок­рай тър­гов­с­ка­та вой­на меж­ду САЩ и Ки­тай.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.