КАПИТАЛНО

Capital - - КОМЕНТАРИ & АНАЛИЗИ -

„Па­ри­те за ре­мон­та на „Граф Иг­на­ти­ев“са спе­че­ле­ни по опе­ра­тив­на прог­ра­ма „Ре­ги­о­ни в рас­теж“и про­ек­ти­те са за­щи­та­ва­ни, ко­е­то е га­ран­ция за ка­чес­т­во. Па­ри­те са спе­че­ле­ни, се­га тряб­ва да бъ­дат из­хар­че­ни с кон­т­рол и ка­чес­т­ве­но из­пъл­не­ние.“

пред­се­да­те­лят на Сто­лич­ния об­щин­с­ки съ­вет Елен Гер­джи­ков пред Би Ти Ви

„При­род­ни­те бед­с­т­вия са на­нес­ли по-мал­ко ще­ти от еко­ак­ти­вис­ти­те... за 11 го­ди­ни про­пус­на­ти­те пол­зи от за­ба­ве­ни или не­о­съ­щес­т­ве­ни про­ек­ти са за 2.7 мл­рд. лв. За срав­не­ние - за съ­щия пе­ри­од при­род­ни бед­с­т­вия са на­нес­ли ще­ти за око­ло 1.8 мл­рд. лв., то­ест при­род­ни­те бед­с­т­вия са на­нес­ли с 1 мл­рд. лв. по-мал­ко ще­ти.“

ми­нис­тъ­рът на окол­на­та сре­да Не­но Ди­мов пред БНТ

„През пос­лед­ни­те 15 го­ди­ни с ро­ля­та на спа­си­те­ля, с кон­цен­т­ри­ра­не­то на власт­та и ли­дер­с­ки­те па­ри, ко­и­то уп­рав­ля­ват ка­то ГЕРБ, се по­лу­ча­ва ефек­тът бъл­га­ри­нът да пре­ми­на­ва от със­то­я­ние на граж­да­нин, кой­то осъз­на­ва пра­ва­та и ин­те­ре­си­те си, в със­то­я­ние на по­да­ник. „Аз съм тук и поч­ти ни­що не за­ви­си от мен.“

уп­ра­ви­те­лят на „Мар­кет линкс“Доб­ро­мир Жив­ков пред в. „Се­га“

„Тряб­ва да се вни­ма­ва с из­бо­ра на нов гла­вен сек­ре­тар на МВР, за да не го ос­во­бож­да­ва­ме след ня­кол­ко ме­се­ца. В мо­мен­та има дос­та­тъч­но ка­па­ци­тет от спе­ци­а­лис­ти в ми­нис­тер­с­т­во­то, за да не се бло­ки­ра ра­бо­та­та му.“

ви­цеп­ре­ми­е­рът Ва­ле­ри Си­ме­о­нов в ефи­ра на БНТ

„За нас е важ­но как ни оце­ня­ват хо­ра­та. Де­мок­ра­ци­я­та е сил­на бла­го­да­ре­ние на хо­ра­та. Има де­мок­ра­ция, ако има хо­ра. Де­мок­ра­ци­я­та не е въз­мож­на с ме­дии.“

тур­с­ки­ят пре­зи­дент Ре­джеп Ер­до­ган в реч пред сту­ден­ти при от­к­ри­ва­не­то на но­ва­та ака­де­мич­на го­ди­на в Ан­ка­ра, ци­ти­ран от в. “Хю­ри­ет“

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.