Как­во на­у­чих­ме от „Джи Пи гейт“

Capital - - ТЕМА НА БРОЯ -

Мно­жес­т­во­то фир­ми, свър­за­ни ли­ца и из­пъл­ни­те­ли от пуб­ли­ка­ци­я­та на „Би­во­лъ““Джи­П­и­Г­ейт” са ре­ал­ни и лес­но про­ве­ри­ми в пуб­лич­ни­те ре­гис­т­ри. Те мо­гат да се срав­нят със сво­е­об­раз­на мат­ри­ца за пе­че­ле­не на об­щес­т­ве­ни по­ръч­ки, ко­я­то труд­но мо­же да бъ­де при­е­та за пре­це­дент в бъл­гар­с­ка­та дейс­т­ви­тел­ност. Как ра­бо­ти то­зи мо­дел? Гру­па хо­ра ре­гис­т­ри­рат ня­кол­ко кон­сул­тан­т­с­ки дру­жес­т­ва и за­поч­ват да учас­т­ват в тър­го­ве на об­щи­ни - в слу­чая по Прог­ра­ма­та за раз­ви­тие на сел­с­ки­те ра­йо­ни. Су­ми­те, за ко­и­то се със­те­за­ват, не са го­ле­ми, тъй ка­то про­це­ду­ри­те са за оказ­ва­не на ек­с­пер­т­на по­мощ при под­го­тов­ка­та на съ­щин­с­ки­те ин­ф­рас­т­рук­тур­ни про­ек­ти за сто­ти­ци хи­ля­ди или ми­ли­о­ни ле­во­ве. Ко­га­то въп­рос­ни­те кон­сул­тан­ти са из­б­ра­ни оба­че, впос­лед­с­т­вие за из­пъл­ни­тел се из­би­ра и свър­за­на с тях стро­и­тел­на фир­ма. В оце­ни­тел­ни­те ко­ми­сии пък - как­то за из­бо­ра на кон­сул­тан­ти, та­ка и на стро­и­те­ли­те, ка­то вън­ш­ни ек­с­пер­ти се по­я­вя­ват близ­ки до ед­ни­те или дру­ги­те ли­ца. При ре­а­ли­зи­ра­не­то на то­зи мо­дел фор­мал­но мо­же да ня­ма пря­ка свър­за­ност меж­ду учас­т­ни­ци­те. Но тя се по­я­вя­ва на дру­ги ни­ва и имен­но то­ва съз­да­ва впе­чат­ле­ни­е­то за наг­ла­се­ни и ма­ни­пу­ли­ра­ни про­це­ду­ри. Фор­мал­но пря­ка връз­ка на всич­ки НПО­та, кон­сул­тан­т­с­ки­те фир­ми, тех­ни­те соб­с­т­ве­ни­ци и слу­жи­те­ли с „Джи Пи груп“ня­ма. Но ги съ­би­ра ад­ре­сът на бул. „Чер­ни връх“59А, къ­де­то е цен­т­ра­ла­та на стро­и­тел­на­та ком­па­ния и от­къ­де­то “Би­во­лъ” твър­ди, че са из­на­ся­ни ка­шо­ни с до­ку­мен­ти, за да бъ­дат уни­що­же­ни. В ре­ди­ца об­щес­т­ве­ни по­ръч­ки кон­сул­тан­ти­те со­чат то­зи ад­рес за ко­рес­пон­ден­ция, ма­кар да са ре­гис­т­ри­ра­ни на дру­ги мес­та. „Спа­се­ни­те“от по­ли­ци­я­та до­ку­мен­ти за­ся­гат имен­но про­ек­ти­те, ви­зи­ра­ни в пуб­ли­ка­ци­и­те. През сед­ми­ца­та глав­ни­ят про­ку­рор Ца­ца­ров за­я­ви, че в рам­ки­те на про­ек­ти­те е бил бло­ки­ран и съм­ни­те­лен пре­вод за 14 млн. ев­ро, свър­зан с ед­на от кон­сул­тан­т­с­ки­те фир­ми, ви­зи­ра­ни в раз­с­лед­ва­не­то. Пре­ди ня­кол­ко ме­се­ца сай­тът „Би­во­лъ“по­лу­ча­ва лийк от 70 ги­га­бай­та до­ку­мен­ти, из­не­се­ни от вът­ре­шен чо­век, свър­за­ни с дру­жес­т­ва око­ло го­ля­ма­та стро­и­тел­на ком­па­ния „Джи Пи груп“, ко­и­то по­лу­ча­ват об­щес­т­ве­ни по­ръч­ки.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.