Цен­тъ­рът на Со­фия - в как­во се прев­ръ­щат меч­ти­те Как Лит­ва на­ма­ли жер­т­ви­те по пъ­ти­ща­та „Ка­пи­тал“ по­каз­ва сре­да­та— по­ли­ти­чес­ка, ин­с­ти­ту­ци­о­нал­на, ико­но­ми­чес­ка, ло­кал­на и гло­бал­на, в ко­я­то се раз­ви­ва­ме, ин­вес­ти­ра­ме и съз­да­ва­ме стой­ност. //МАКСИМАЛНИТЕ ОСИГУР

Capital - - K1 -

Бал­тийс­ка­та дър­жа­ва по­ни­жа­ва броя на смър­т­ни­те слу­чаи по пъ­ти­ща­та с над 22% го­диш­но. > 38-39

сним­ка Цве­те­ли­на Бе­лу­то­ва

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.