Мо­бил­но при­ло­же­ние от­к­ри­ва тре­вож­ност и деп­ре­сия

Capital - - ИДЕИ -

Въз­мож­но ли е на­чи­нът, по кой­то пи­ше­те или скрол­ва­те на мо­бил­ния си те­ле­фон, да са ин­ди­ка­тор, че стра­да­те от тре­вож­ност или деп­ре­сия?

Съз­да­те­ли­те на при­ло­же­ни­е­то на iOS, на­ре­че­но Mindstrong, са убе­де­ни, че е та­ка. Те твър­дят, че тех­ни­ят соф­ту­ер из­пол­з­ва ал­го­ри­тъм за ма­шин­но обу­че­ние, спо­со­бен да от­к­ри­ва „ди­ги­тал­ни би­о­мар­ке­ри“за евен­ту­ал­ни проб­ле­ми с пси­хич­но­то здра­ве и при нуж­да на­сър­ча­ващ пот­ре­би­те­ля да се кон­сул­ти­ра със спе­ци­а­лист.

Стар­ти­ра­ща­та ком­па­ния ве­че е ус­пя­ла да прив­ле­че се­ри­оз­но фи­нан­си­ра­не от рис­ко­ви ин­вес­ти­то­ри, вклю­чи­тел­но 15 млн. до­ла­ра от ос­но­ва­те­ля на Amazon Джеф Бе­зос. По­не ду­зи­на об­щин­с­ки уп­ра­ви в Ка­ли­фор­ния ве­че са за­я­ви­ли ин­те­рес да из­пол­з­ват при­ло­же­ни­е­то за ран­но ди­аг­нос­ти­ци­ра­не на по-се­ри­оз­ни проб­ле­ми при па­ци­ен­ти с пси­хич­ни от­к­ло­не­ния.

За мо­мен­та оба­че ефи­кас­ност­та на Mindstrong тряб­ва да се при­е­ма с из­вес­т­ни ус­лов­нос­ти, тъй ка­то ни­то ед­но от пет­те про­веж­да­ни кли­нич­ни из­с­лед­ва­ния не е за­вър­ше­но и все още ня­ма пуб­ли­ка­ция в на­уч­но спи­са­ние, ко­я­то да да­ва по­ло­жи­тел­ни от­зи­ви за тех­но­ло­ги­я­та.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.