Усе­ща­не за ко­ла

Capital - - КОМПАНИИ - ав­тор Иг­ли­ка Фи­ли­по­ва | iglika.philipova@capital.bg

Р“Ро­бер­та“е съз­да­де­на, за да до­кос­ва. Не вас, а па­не­ла на ко­ла­та ви. Ос­нов­на­та й ра­бо­та е да пи­па па­не­ли­те, ко­и­то "Бер-Хел­ла тер­мо­кон­т­рол" пра­ви за све­тов­ни про­из­во­ди­те­ли ка­то BMW, Daimler и Audi, и обек­тив­но да из­мер­ва усе­ща­не­то, ко­е­то ще по­лу­ча­ват бъ­де­щи­те пот­ре­би­те­ли на ко­ли­те. То­ва е важ­но, за­що­то кли­ен­ти­те от ав­то­ин­дус­т­ри­я­та имат кон­к­рет­ни изис­к­ва­ния за раз­лич­ни­те мар­ки и мо­де­ли. „Ро­бер­та“всъщ­ност ня­ма мно­го жен­с­т­ве­ност. За­що­то е кла­си­чес­ки ро­бот-ръ­ка, с шест ста­ви. В слу­чая е на Mitsubishi, ма­кар че по­доб­ни ро­бо­ти про­из­веж­дат и дру­ги ком­па­нии.

То­ва, ко­е­то я пра­ви спе­ци­ал­на, е не­ви­ди­ма­та част. "Ро­бо­тът е са­мо един ком­по­нент от ця­ла­та из­мер­ва­тел­на сис­те­ма, ко­я­то е про­ек­ти­ра­на от гер­ман­с­ка­та ком­па­ния Battenberg и ко­я­то включ­ва съ­що сен­зор и соф­ту­ер", обяс­ня­ва ин­же­не­рът Бо­жи­дар Ди­мит­ров. Той и ко­ле­га­та му Па­вел Ге­ор­ги­ев са кръс­т­ни­ци на „Ро­бер­та“в за­во­да на "Бер-Хел­ла тер­мо­кон­т­рол" в Бо­жу­ри­ще. Иде­я­та на тест-ин­же­не­ри­те е би­ла да ос­ве­жат мъж­ка­та ком­па­ния в раз­вой­ния екип на дру­жес­т­во­то, ко­е­то е част от гер­ман­с­кия про­из­во­ди­тел на ав­то­мо­бил­ни кли­ма­тич­ни сис­те­ми BHTC.

Не­що спе­ци­ал­но

За раз­ли­ка от по-обик­но­ве­ни­те си бра­тов­че­ди, ко­и­то ве­че ма­со­во нав­ли­зат в про­из­вод­с­т­во­то, „Ро­бер­та“се из­пол­з­ва в раз­вой­на­та дей­ност и по-спе­ци­ал­но във ва­ли­да­ци­он­на­та фа­за на раз­ра­бот­ва­не на да­ден про­дукт. "Кли­ен­тът за­да­ва ге­о­мет­ри­я­та на ус­т­ройс­т­во­то и вън­ш­ни­те му спе­ци­фи­ка­ции, а ние от­го­ва­ря­ме за то­ва да нап­ра­вим ди­зай­на и да го из­г­ра­дим из­ця­ло вът­реш­но - елек­т­ро­ни­ка, ме­ха­ни­ка и т.н.", обяс­ня­ва Ди­мит­ров. Ко­га­то мо­де­лът е го­тов, се по­ръч­ват не­об­хо­ди­ми­те ком­по­нен­ти от дос­тав­чи­ци и се сгло­бя­ва про­то­тип­на про­ба и имен­но то­га­ва за­поч­ва ра­бо­та­та на „Ро­бер­та“.

Сис­те­ма­та пра­ви т.нар. хап­ти­чес­ки из­мер­ва­ния, т.е. от­чи­та как­во е усе­ща­не­то, ко­е­то пот­ре­би­те­лят по­лу­ча­ва, ко­га­то ра­бо­ти с коп­че­та­та, врът­ки­те, дис­п­ле­и­те и дру­ги­те еле­мен­ти на ав­то­мо­бил­ни­те па­не­ли - нап­ри­мер кол­ко сил­но тряб­ва да на­тис­не или кол­ко тряб­ва да за­вър­ти, пре­ди да се за­дейс­т­ват. "На прак­ти­ка ро­бо­тът из­мер­ва си­ли и раз­с­то­я­ния, но те се пре­на­сят в усет за чо­ве­ка", каз­ва Ди­мит­ров. „Ро­бер­та“, с дру­ги ду­ми, усе­ща вмес­то хо­ра­та и пре­да­ва то­ва в циф­ри. „Ро­бер­та“е мно­го гъв­ка­ва, тъй ка­то поз­во­ля­ва да се сме­нят "до­кос­ва­щи­те" ин­с­т­ру­мен­ти на гла­ва­та и та­ка да се из­пъл­ня­ват най-раз­лич­ни за­да­чи.

Раз­ра­бот­ва­не­то на из­ця­ло нов про­ект - от про­то­тип до пус­ка­не в се­рий­но про­из­вод­с­т­во, от­не­ма ня­кол­ко го­ди­ни и в то­ва вре­ме ро­бо­тът вли­за в про­це­са сто­ти­ци пъ­ти, при вся­ка мал­ка про­мя­на, за да из­ме­ри обек­тив­но със­то­я­ни­е­то на сис­те­ма­та.

Уче­не през це­лия жи­вот

За да мо­же да нап­ра­ви то­ва оба­че, „Ро­бер­та“учи през це­лия си жи­вот. По­ма­гат й два­ма­та тест-ин­же­не­ри, ко­и­то пи­шат соф­ту­ер за все­ки от­де­лен про­ект. "Ро­бо­тът тряб­ва да раз­бе­ре по ня­ка­къв на­чин къ­де са бу­то­ни­те, кол­ко тряб­ва да пъ­ту­ва, с как­ва ско­рост, кол­ко пъ­ти да на­тис­ка. То­ва е на­ша­та ра­бо­та - обу­ча­ва­ме ро­бо­та да си свър­ши ра­бо­та­та", каз­ва Ди­мит­ров. И до­ба­вя: "Един ро­бот е умен кол­ко­то соф­ту­е­ра си."

Въп­ре­ки че гло­бал­на­та тенденция е към все по-ви­со­ка ав­то­ма­ти­за­ция, Ди­мит­ров смя­та, че има про­це­си, ко­и­то не мо­гат да бъ­дат ав­то­ма­ти­зи­ра­ни, или по­не не на ра­зум­на це­на.

"То­ва, ко­е­то ро­бо­ти­те пра­вят доб­ре, са прос­ти дви­же­ния или про­це­ду­ра от прос­ти дви­же­ния. В слож­ни опе­ра­ции оба­че, нап­ри­мен мон­таж на ка­бе­ли в ав­то­мо­би­ли­те, за­се­га те не мо­гат да за­ме­нят чо­ве­ка", смя­та той. То­ва е всъщ­ност скъ­па­та част. Кон­т­ро­ле­ри­те на по­доб­ни ин­тег­ри­ра­ни сис­те­ми ка­то „Ро­бер­та“стру­ват от по­ря­дъ­ка на сто­ти­ци хи­ля­ди ев­ро, но са­ма­та под­дръж­ка е срав­ни­тел­но лес­на - прос­то ста­ви­те тря­ва да се смаз­ват вед­нъж го­диш­но.

02

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.