За по-доб­ри биз­нес ре­ше­ния

Capital - - ДИГИТАЛНИ МОДЕЛИ -

Все­ки знае - ин­фор­ма­ци­я­та стру­ва скъ­по, но са­мо ако зна­еш как да из­в­ле­чеш най-важ­но­то от нея.

Точ­но тук се на­мес­т­ва с по­мощ и щат­с­ка­та стар­ти­ра­ща ком­па­ния Machinify. Фир­ма­та за изкуствен интелект и ма­шин­но са­мо­о­бу­че­ние прив­ле­че 10 млн. до­ла­ра, за да раз­вие про­дук­та си. „Днеш­ни­те пред­п­ри­я­тия съ­би­рат ог­ром­но ко­ли­чес­т­во дан­ни. Но ако пог­лед­нем кол­ко от тях ги из­пол­з­ват, за да взи­мат по-доб­ре ре­ше­ния, ще ви­дим, че мал­ци­на ус­пя­ват“, за­я­ви ос­но­ва­те­лят на Machinify Пра­са­на Га­не­сан, ци­ти­ран от Business Wire. Чрез Machinify ор­га­ни­за­ции вкар­ват в сис­те­ма­та су­ро­ви дан­ни, оп­ре­де­лят кое точ­но ис­кат да оп­ти­ми­зи­рат - не­за­ви­си­мо да­ли при­хо­ди или ня­как­ва дру­га цел, и плат­фор­ма­та да­ва кон­к­рет­ни съ­ве­ти как­во тряб­ва да се нап­ра­ви.

До­бър при­мер за ра­бо­та­та на Machinify е здрав­ни­ят сек­тор, къ­де­то ком­па­ни­и­те из­пол­з­ват ре­ше­ни­е­то, за да ус­ко­рят ра­бо­та­та и точ­ност­та при об­ра­бот­ка на ис­ко­ве. Рун­дът фи­нан­си­ра­не от 10 млн. до­ла­ра е во­ден от Вattery Ventures с учас­ти­е­то и на GV и Matrix Partners.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.