Ива Гри­го­ро­ва

Capital - - МЕНИДЖМЪНТ & КАРИЕРИ -

е но­ви­ят ди­рек­тор „PR биз­нес“на ко­му­ни­ка­ци­он­на­та гру­па Publicis One за Бъл­га­рия. В та­зи си ро­ля тя ще ог­ла­ви „MSL Со­фия“- PR аген­ци­я­та в гру­па­та. Гри­го­ро­ва ще от­го­ва­ря за стра­те­ги­чес­ко­то и биз­нес раз­ви­ти­е­то на MSL на ло­кал­но и ре­ги­о­нал­но ни­во, за кон­сул­ти­ра­не­то на нас­то­я­щи и но­ви кли­ен­ти, как­то и за при­ла­га­не­то на но­ви биз­нес ре­ше­ния в ин­тег­ри­ра­ни­те ко­му­ни­ка­ци­он­ни кам­па­нии на аген­ци­я­та. Гри­го­ро­ва има дъл­го­го­ди­шен опит в из­г­раж­да­не­то на стра­те­ги­чес­ки ко­му­ни­ка­ци­он­ни и ин­тег­ри­ра­ни мар­ке­тин­го­ви кам­па­нии, връз­ки с об­щес­т­ве­ност­та, кор­по­ра­ти­вен и бранд PR, уп­рав­ле­ние на кри­зис­ни ко­му­ни­ка­ции и ре­пу­та­ция, съ­би­ти­ен ме­ни­дж­мънт, мар­ке­тин­го­ви кам­па­нии с ка­у­за, ди­ги­та­лен PR и нас­ко­ро inbound PR. През пос­лед­ни­те го­ди­ни е ра­бо­ти­ла в аген­ция United Partners, ка­то е от­го­ва­ря­ла за биз­нес раз­ви­ти­е­то на аген­ци­я­та и про­ек­ти­те за нов биз­нес, уп­рав­ля­вай­ки про­ек­ти на клю­чо­ви кли­ен­ти. Пре­ди то­ва тя тру­па опит на меж­ду­на­род­но ни­во в PR аген­ция в Ню Йорк, САЩ, къ­де­то ра­бо­ти за мар­ки от здрав­ния, раз­в­ле­ка­тел­ния, мод­ния и коз­ме­тич­ния бранш. Част от кли­ен­ти­те, за ко­и­то е ра­бо­ти­ла, са P&G, Abbvie, Viber, Vivacom, FashionDays, Tommy Hilfiger и др.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.