Стан­дар­т­но от­к­ло­не­ние

Capital - - МОЯТ КАПИТАЛ -

По­ка­за­те­лят по­каз­ва връз­ка­та меж­ду до­ход­ност­та и рис­ка на вза­им­ния фонд, или ка­за­но на по-прост език – как­ва е гра­ни­ца­та, в ко­я­то пос­тиг­на­та­та до­ход­ност мо­же да се от­к­ло­ни с да­ден про­цент. Нап­ри­мер до­ход­ност 5% и от­к­ло­не­ние 10% мо­же да оз­на­ча­ват, че в след­ващ пе­ри­од до­хо­дът мо­же да е как­то 15, та­ка и -5%. Кол­ко­то по-рис­ков е фон­дът, тол­ко­ва по-ви­со­ко е и не­го­во­то стан­дар­т­но от­к­ло­не­ние. То­зи ко­е­фи­ци­ент се счи­та за ба­зов, ка­то има да­леч по-пре­циз­ни, но и слож­ни из­ме­ри­те­ли на рис­ка. Уп­рав­ля­ва­щи­те дру­жес­т­ва пуб­ли­ку­ват то­зи по­ка­за­тел ве­че по­ве­че от 10 го­ди­ни, с ко­е­то уве­ли­чи­ха проз­рач­ност­та и въз­мож­ност­та за по-ин­фор­ми­ран из­бор на ин­вес­ти­то­ри­те.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.