14.10

Capital - - СВОБОДНО ВРЕМЕ -

Кла­си­ка. Па­ул Ба­ду­ра-Ско­да ще из­не­се ек­с­к­лу­зи­вен кон­церт в за­ла „Бъл­га­рия“. Счи­тан е за един от най-го­ле­ми­те пи­а­нис­ти на на­ше­то вре­ме, не­го­ви­те ин­тер­п­ре­та­ции на Мо­цар­то­ви­те кон­цер­ти са счи­та­ни за ше­дьов­ри. Въп­ре­ки дос­то­леп­на­та си въз­раст 90 го­ди­ни той про­дъл­жа­ва ак­тив­но да из­на­ся кон­цер­ти. След един от най-ма­щаб­ни­те кон­цер­ти за пи­а­но на Мо­царт K 491 (N24) след­ва „Кар­ми­на Бу­ра­на“. В за­ла „Бъл­га­рия“, на­ча­ло 19 ч., би­ле­ти от 25 до 50 лв.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.