От па­ве на па­ве - гра­нит ли си, бе­тон ли си?

Capital - - ПОЛИТИКА И ИКОНОМИКА -

P Ма­те­ри­а­ли­те за ре­мон­ти­тев цен­тъ­ра на Со­фия са найс­къ­пи­те от го­ди­ни на­сам, но то­ва не е дос­та­тъч­но, за да ста­не про­ек­тът до­бър.

P Лип­са­та на ква­ли­фи­ци­ра­ни ра­бот­ни­ци и ком­п­ро­ме­ти­ра­ни­ят над­зор са в ос­но­ва­та на ло­шо­то из­пъл­не­ние.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.