Пог­лед­не­те в бъ­де­ще­то

Capital - - КОМПАНИИ -

Про­ме­ни­те в ико­но­ми­ка­та, ин­дус­т­ри­я­та и ра­бот­ния па­зар, ко­и­то се случ­ват в мо­мен­та, ще са те­ма­та на го­диш­на­та кон­фе­рен­ция „Ин­дус­т­рия 4.0“, ор­га­ни­зи­ра­на от „Ико­но­ме­диа“, ко­я­то ще се про­ве­де на 17 ок­том­в­ри в „Гранд хо­тел Плов­див“. Ре­гис­т­ра­ци­я­та е от­во­ре­на. По­ве­че ин­фор­ма­ция виж­те тук или на стра­ни­ца­та на съ­би­ти­е­то във Facebook.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.