Шест сте­пе­ни на сво­бо­да

Capital - - КОМПАНИИ - ав­тор Ма­ра Ге­ор­ги­е­ва | mara.georgieva@capital.bg

Той е ви­сок ме­тър и три­де­сет и те­жи 25 ки­лог­ра­ма. За­ед­но с ма­ни­пу­ла­то­ра. Мо­же да ра­бо­ти с вся­как­ви пред­ме­ти, ако са теж­ки до пет ки­лог­ра­ма и се на­ми­рат в ра­ди­ус един ме­тър. Ня­ма нуж­да от по­чи­вен ден. Ни­то от зап­ла­та. За смет­ка на то­ва раз­де­ля сво­бо­да­та си на шест сте­пе­ни - вся­ка сте­пен раз­ши­ря­ва дви­же­ни­я­та, ко­и­то мо­же да пра­ви. Всич­ки те са кръ­го­ви. Той е ро­бо­тът “Ани­мо­то”. Име­то му ид­ва от ла­тин­с­ко­то anima – "ду­ша", и motus – "дви­же­ние", и е ав­тор­с­ка раз­ра­бот­ка на Ге­ор­ги Ге­ор­ги­ев и Ге­ор­ги Ара­ба­джи­ев от фир­ма “Ги­га ау­то­ма­та”. Це­на­та на ро­бо­та, кой­то ще бъ­де пред­с­та­вен на кон­фе­рен­ци­я­та "Ин­дус­т­рия 4.0" на "Ка­пи­тал" в Плов­див на 17 ок­том­в­ри, е 10 000 ев­ро за­ед­но с ед­но при­по­соб­ле­ние и не­об­хо­ди­мия соф­ту­ер. "Нис­ка­та це­на е пос­тиг­на­та бла­го­да­ре­ние на то­ва, че “Ги­га ау­то­ма­та” са­ма про­из­веж­да ком­по­нен­ти­те за ця­лос­т­но­то из­пъл­не­ние в пред­п­ри­я­тия в Гор­на Ма­ли­на и Вра­ца", каз­ват съз­да­те­ли­те. Ге­ор­ги Ге­ор­ги­ев е док­тор ин­же­нер в ка­тед­ра "Ав­то­ма­ти­за­ция на дис­к­рет­но­то про­из­вод­с­т­во" в Тех­ни­чес­кия уни­вер­си­тет в Со­фия, ав­тор на изоб­ре­те­ния и с опит в уп­рав­ле­ни­е­то

на ре­ди­ца ком­па­нии. Съд­руж­ни­кът му и съ­ав­тор - Ге­ор­ги Ара­ба­джи­ев, е соф­ту­е­рен ин­же­нер от Тех­ни­чес­кия уни­вер­си­тет в Дар­м­щат, Гер­ма­ния, с ино­ва­тив­ни раз­ра­бот­ки и съ­що с опит в ре­ал­ния биз­нес.

Ко­бот-ръ­ка

“Ани­мо­то” всъщ­ност не е точ­но ро­бо­тът, кой­то си пред­с­та­вя­те. От чо­веш­ка глед­на точ­ка той е дос­та... оса­ка­тен. Про­из­ве­де­ни­е­то на "Ги­га ау­то­ма­та" е ан­т­ро­по­мор­ф­на ко­ла­бо­ра­тив­на ръ­ка. С дру­ги ду­ми - по­доб­на на чо­веш­ка­та, ко­я­то мо­же да ра­бо­ти в сът­руд­ни­чес­т­во с опе­ра­тор. Или "ко­бот" (от ко­ла­бо­ра­ти­вен ро­бот).

То­ва го пра­ви иде­а­лен за ра­бо­та в мес­та, къ­де­то има хо­ра. Снаб­ден е с ре­ди­ца сен­зор­ни сис­те­ми, ко­и­то му поз­во­ля­ват да от­чи­та чо­веш­ко при­със­т­вие на вън­ш­ни обек­ти в ра­бот­на­та сре­да, мо­же да пред­паз­ва опе­ра­то­ра, как­то и да си сът­руд­ни­чи с не­го. Стан­дар­т­ни­те ин­дус­т­ри­ал­ни ро­бо­ти обик­но­ве­но се тру­дят в клет­ка, изо­ли­ра­ни от опе­ра­то­ра или без опе­ра­тор. За “Ани­мо­то” не е не­об­хо­ди­мо спе­ци­ал­но по­ме­ще­ние или заг­ра­ден учас­тък, за­що­то при ра­бо­та­та си той не съз­да­ва опас­ност за чо­ве­ка, обяс­ня­ват съз­да­те­ли­те му.

Мис­ле­те за "Ани­мо­то" ка­то за иде­ал­ния общ ра­бот­ник със сред­но спе­ци­ал­но об­ра­зо­ва­ние.

Ос­нов­но­то му пред­наз­на­че­ние е да за­мес­ти нис­кок­ва­ли­фи­ци­ран труд и пов­та­ря­щи се дейс­т­вия.

Той е осо­бе­но до­бър при опа­ко­ва­не, па­ке­ти­ра­не, про­би­ва­не, на­ви­ва­не на вин­то­ве, ра­бо­та с по­точ­на ли­ния, об­с­луж­ва­не на ма­ши­ни, ря­за­не, пре­мес­т­ва­не, бо­я­дис­ва­не, за­ва­ря­ва­не, шлай­фа­не.

Всич­ки те­зи фун­к­ции мо­гат да се из­пъл­ня­ват от ро­бо­та бла­го­да­ре­ние на 12 до­пъл­ни­тел­ни прис­по­соб­ле­ния. Тук не вли­зат всич­ки дру­ги дей­нос­ти, ко­и­то мо­же да вър­ши за­ед­но с опе­ра­тор и ко­и­то са твър­де опас­ни за чо­век.

С дру­ги ду­ми, "Ани­мо­то" е лес­но и ев­ти­но обу­ча­ем. Соф­ту­е­рът му, с кой­то съз­да­те­ли­те се гор­де­ят осо­бе­но, поз­во­ля­ва “Ани­мо­то” да бъ­де уп­рав­ля­ван и от опе­ра­то­ри без спе­ци­фич­ни поз­на­ния за ро­бо­ти­ка, тех­но­ло­гия или прог­ра­ми­ра­не, как­то и без спе­ци­ал­но об­ра­зо­ва­ние.

Един­с­т­ве­ни­ят не­дос­та­тък, кой­то има сп­ря­мо хо­ра­та, е, че “Ани­мо­то” има га­ран­ти­ра­ни ми­ни­мум 30 000 ра­бот­ни ча­са жи­вот. То­ва са поч­ти 3 го­ди­ни и по­ло­ви­на ра­бо­та все­ки ден. От дру­га стра­на, след то­зи срок "Ги­га ау­то­ма­та" обе­ща­ват "лес­на и дос­тъп­на" под­дръж­ка и сер­виз на ро­бо­та. Не­що, ко­е­то ни­коя здрав­на ка­са, най-мал­ко­то бъл­гар­с­ка­та, не мо­же да обе­щае.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.