Ис­пан­с­ки­те ин­вес­ти­то­ри

Capital - - КОМПАНИИ -

Squircle Capital е ком­па­ния за уп­рав­ле­ние на ал­тер­на­тив­ни ин­вес­ти­ции с ос­но­вен фо­кус пре­ки дя­ло­ви учас­тия и ин­вес­ти­ции в нед­ви­жи­ми имо­ти. От дру­жес­т­во­то ко­мен­ти­рат за „Ка­пи­тал“, че биз­не­сът им об­х­ва­ща раз­лич­ни стра­ни в Ев­ро­па, но не кон­к­ре­ти­зи­рат брой. Пор­т­фо­ли­о­то включ­ва вло­же­ния в хо­те­ли­ер­с­кия сек­тор, ри­тейл и тър­гов­с­ки имо­ти, как­то и ин­вес­ти­ции в ин­ф­рас­т­рук­ту­ра и тра­ди­ци­он­ни дя­ло­ви учас­тия. Ак­ци­о­не­ри в Squircle Capital са две ис­пан­с­ки дру­жес­т­ва, пред­с­тав­ля­ва­ни от Хо­се Ка­ри­е­та Ри­е­ра и Да­ни­ел Кас­ти­йо Фу­ен­тес, ко­и­то ве­че са впи­са­ни ка­то чле­но­ве на съ­ве­та на ди­рек­то­ри­те на „Мър­кю­ри“. Сред про­ек­ти­те, по ко­и­то два­ма­та са ра­бо­ти­ли, е лук­соз­ни­ят 5-звез­ден хо­тел Mandarin Oriental в Бар­се­ло­на. В на­ча­ло­то на го­ди­на­та Squircle Capital пред­с­та­ви пър­вия си жи­ли­щен про­ект – лук­со­зен апар­та­мен­тен ком­п­лекс в ка­та­лун­с­ка­та сто­ли­ца. Спо­ред пуб­ли­ка­ции в мес­т­ни ме­дии в не­го са вло­же­ни око­ло 100 млн. ев­ро, а ге­не­ри­ра­ни­ят в хо­да на про­ек­та дълг в да­ден мо­мент е бил при­до­бит от пре­зи­ден­та на „Лу­койл“Ва­гит Алек­пе­ров, кой­то впос­лед­с­т­вие се раз­г­ра­ни­ча­ва от про­ек­та. Squircle Capital е ра­бо­ти­ла и по ре­но­ви­ра­не­то на ма­ри­на­та OneOcean Port Vell в Бар­се­ло­на, ко­я­то доп­ре­ди го­ди­на бе­ше соб­с­т­ве­ност на Salamanca Group. Лон­дон­с­ка­та ин­вес­ти­ци­он­на гру­па я ку­пи през юли 2010 г. и вло­жи над 100 млн. до­ла­ра в прев­ръ­ща­не­то й в дес­ти­на­ция за су­пе­рях­ти. През сеп­тем­в­ри 2017 г. Salamanca обя­ви, че про­да­ва про­ек­та на ка­тар­с­ка­та ин­вес­ти­ци­он­на гру­па QInvest и на ин­вес­ти­ци­о­нен фонд с бе­не­фи­ци­а­рен соб­с­т­ве­ник Алек­пе­ров.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.