В Бъл­га­рия ди­зе­лът по­беж­да­ва

За пър­ви път за пос­лед­ни­те три го­ди­ни бъл­гар­с­ки­ят ав­то­парк рас­те. Но има сил­но уве­ли­че­ние и при ко­ли­те над 20 го­ди­ни. Ди­зе­лът за пър­ви път из­мес­т­ва бен­зи­на по брой пре­воз­ни сред­с­т­ва, по­каз­ват дан­ни за де­вет­ме­се­чи­е­то. Про­даж­би­те на но­ви автомобили ще над­хв

Capital - - СЪДЪРЖАНИЕ #41 - ав­тор Кон­с­тан­тин Ни­ко­лов | konstantin.nikolov@capital.bg

За пър­ви път за пос­лед­ни­те три го­ди­ни бъл­гар­с­ки­ят ав­то­парк рас­те, но с ко­ли над 20 го­ди­ни

По­ра­ди мно­го фак­то­ри - най­ве­че фи­нан­со­ви, бъл­гар­с­ки­ят ав­то­мо­би­лен па­зар ви­на­ги е стра­нял от све­тов­ни­те тен­ден­ции.

Нап­ри­мер в на­шия ав­то­парк про­цен­т­но има най-мно­го ко­ли над 10 го­ди­ни, а и над 15 го­ди­ни. За съ­жа­ле­ние, и над 20 го­ди­ни... И до­ка­то ця­ла Ев­ро­па на­ма­ля­ва по­куп­ки­те на ди­зе­ло­ви автомобили по екоп­ри­чи­ни, тук се случ­ва об­рат­но­то. За пър­ви път МПС на бен­зин

в Бъл­га­рия (ле­ки, ле­ко­то­вар­ни, то­вар­ни и ав­то­бу­си) от­с­тъп­ват ли­дер­с­т­во­то си на ди­зе­ло­ви­те. Спо­ред дан­ни­те на КАТ за де­вет­ме­се­чи­е­то на 2018 г. про­цен­тът на ди­зе­ло­ви­те от всич­ки ко­ли ве­че е 45 (44% в на­ча­ло­то на го­ди­на­та), до­ка­то на бен­зи­но­ви­те е 44 (сп­ря­мо 45% през яну­а­ри).

Ес­тес­т­ве­но та­зи су­ха ста­тис­ти­ка е мо­мен­тен факт, до­ка­то не се до­ка­же ка­то тренд за по-дъ­лъг пе­ри­од. Но спо­ред пред­с­та­ви­те­ли от сек­то­ра и вно­си­те­ли на

автомобили в Бъл­га­рия на­ис­ти­на има ръст на вне­се­ни­те упот­ре­бя­ва­ни ди­зе­ло­ви ко­ли през пос­лед­на­та го­ди­на, най­ве­че от Гер­ма­ния. Ко­е­то се до­каз­ва и от ста­тис­ти­ка­та на фе­де­рал­но­то ста­тис­ти­чес­ко уп­рав­ле­ние там - стра­на­та ни е на тре­то мяс­то по скок на дос­тав­ки­те на ста­ри ко­ли с ди­зе­ло­ви дви­га­те­ли след Ук­рай­на и Хър­ва­тия (по дан­ни за 2017 г.).

Ста­ри, по-ста­ри

За пър­ви път за пос­лед­ни­те три го­ди­ни има ръст, а не спад в об­щия брой на МПС. В на­ча­ло­то на ок­том­в­ри 2018 г. всич­ки автомобили (ле­ки, ле­ко­то­вар­ни, то­вар­ни и ав­то­бу­си) в Бъл­га­рия са 3.67 млн., с 40 000 по­ве­че сп­ря­мо на­ча­ло­то на го­ди­на­та. Об­щи­те но­ви ре­гис­т­ра­ции за пе­ри­о­да яну­а­ри - сеп­тем­в­ри са 247 хи­ля­ди, а раз­ли­ка­та ид­ва ос­нов­но от от­пи­са­ни­те от КАТ ко­ли за­ра­ди ав­то­ма­тич­но­то пре­мах­ва­не от ре­гис­т­ри­те на автомобили без „Граж­дан­с­ка от­го­вор­ност“. Но до­ри и при те­зи мер­ки мно­го от те­зи пре­воз­ни сред­с­т­ва ос­та­ват в дви­же­ние, по­соч­ват пред­с­та­ви­те­ли на сек­то­ра.

В доб­ра­та но­ви­на с ръс­та има от­ри­ца­тел­на тенденция, за­що­то рас­те­жът е при найс­та­ри­те автомобили - те­зи

над 20 го­ди­ни, ко­и­то са ско­чи­ли със 100 000 за пос­лед­ни­те де­вет ме­се­ца - 1.44 млн. сп­ря­мо 1.34 млн. в на­ча­ло­то на го­ди­на­та (виж ин­фог­ра­фи­ка­та). Те ос­та­ват най-мно­го - око­ло 39% (37% през яну­а­ри). Още 27% са те­зи меж­ду 15- и 20-го­диш­на въз­раст. То­ест 66% от ко­ли­те в Бъл­га­рия са над 15 го­ди­ни. От но­во­ре­гис­т­ри­ра­ни­те 247 хи­ля­ди автомобили 195 хи­ля­ди са над 10 го­ди­ни. Яс­на е и при­чи­на­та - фи­нан­со­ви­те въз­мож­нос­ти на по­ве­че­то бъл­гар­с­ки пот­ре­би­те­ли. Но и лип­с­ва и дър­жав­на по­ли­ти­ка за ог­ра­ни­ча­ва­не на по-ста­ри­те во­зи­ла въп­ре­ки пред­ло­же­ни­те се­га мал­ки про­ме­ни с по-ви­со­ки да­нъ­ци за най-ста­ри­те ко­ли.

Все пак има из­вес­т­на, ма­кар и мъж­ду­ка­ща свет­ли­на - ав­то­мо­би­ли­те до 5 го­ди­ни съ­що са ско­чи­ли и ве­че са 5.4% от всич­ки. Бро­ят им ос­та­ва нез­на­чи­те­лен и ни­сък сп­ря­мо ос­та­на­ли­те - око­ло 198 хи­ля­ди, но тен­ден­ци­я­та е ма­кар и за ле­ко уве­ли­ча­ва­не на по-но­ви­те ко­ли по пъ­ти­ща­та. Па­за­рът на но­ви автомобили съ­що рас­те - ре­гис­т­ри­ра­ни­те в КАТ през пос­лед­ни­те де­вет ме­се­ца но­ви МПС (ле­ки, ле­ко­то­вар­ни, то­вар­ни и ав­то­бу­си) са над 39 000.

От тях над 30 000 са ле­ки (ка­те­го­рия M1 и N1). През ми­на­ла­та го­ди­на про­даж­би­те в то­зи

сег­мент на­рас­на­ха с 20% до 36 000 и, из­г­леж­да, и за ця­ла­та 2018 г. ще има по­ви­ше­ние.

„Очак­ва­ме ръст на це­лия па­зар око­ло 15% на го­диш­на ба­за, с ко­е­то об­ща­та ре­а­ли­за­ция на ле­ки автомобили от­но­во ще дос­тиг­не над 40 хил. но­ви ав­то­мо­би­ла за пър­ви път след 2008 г.“, за­я­ви пред „Ка­пи­тал“Алек­сан­дър Ми­ла­нов, уп­ра­ви­тел на „BMW Group Бъл­га­рия“. Спо­ред не­го фак­то­ри­те зад по­ви­ше­ни­те про­даж­би са ико­но­ми­чес­ки­ят рас­теж, из­год­ни ус­ло­вия за кре­ди­ти­ра­не и фи­нан­си­ра­не, раз­ши­ря­ва­не на опе­ра­тив­ния ли­зинг, но и ре­ек­с­порт.

Имен­но ре­ек­с­пор­тът до­ня­къ­де раз­ми­ва кар­ти­на­та на па­за­ра на но­ви автомобили. Про­дъл­жа­ва да бъ­де не­яс­но кол­ко го­лям е той, ка­то спо­ред по­ве­че­то иг­ра­чи де­лът му е по­не 10%.

SUV ми дай

За раз­ли­ка от па­за­ра на упот­ре­бя­ва­ни автомобили при но­ви­те ко­ли све­тов­ни трен­до­ве яв­но се след­ват, за­що­то па­за­рът от­чи­та се­ри­о­зен скок на де­ла на те­зи с бен­зи­но­ви дви­га­те­ли и съ­от­вет­но спад на ди­зе­ло­ви­те. В мо­мен­та те са поч­ти рав­ни (по не­о­фи­ци­ал­ни дан­ни 47 към 48% сп­ря­мо 41 към 57% по про­да­де­ни брой­ки пре­ди го­ди­на). Ес­тес­т­ве­но при

от­дел­ни­те вно­си­те­ли про­даж­би­те са раз­лич­ни и при ня­кои ди­зе­лът е сил­но пре­об­ла­да­ващ.

Ли­дер при но­ви­те ко­ли от­но­во е Dacia, след­ва­на от Renault. За­ед­но с тре­тия про­из­во­ди­тел в али­ан­са Renault Nissan - Nissan, об­щи­те про­даж­би на гру­па­та за де­вет­те ме­се­ца на та­зи го­ди­на над­х­вър­лят 9100 ле­ки ко­ли, или към 30% от це­лия па­зар.

Как­то и в Ев­ро­па, при но­ви­те автомобили про­дъл­жа­ва тен­ден­ци­я­та на най-сил­но тър­се­не в SUV сег­мен­та, кой­то за­е­ма око­ло ед­на тре­та от па­за­ра. За то­ва по­ма­гат и мно­го­то мо­де­ли, ко­и­то пред­ла­гат всич­ки про­из­во­ди­те­ли.

Спо­ред пред­с­та­ви­те­ли на

бран­ша рас­теж има във все­ки сег­мент от та­зи ка­те­го­рия - как­то при по-мал­ки­те град­с­ки кро­со­у­въ­ри, та­ка и при го­ле­ми­те ма­ши­ни. Съ­щев­ре­мен­но из­точ­ни­ци на „Ка­пи­тал“каз­ват съ­що, че те­зи мо­де­ли са и най-тър­се­ни­те за ре­ек­с­порт.

Скок на ток, но от нис­ка ба­за

Има си­лен рас­теж и при про­даж­би­те на елек­т­ро­мо­би­ли и хиб­ри­ди, но той се дъл­жи ос­нов­но на нис­ка­та ба­за, от ко­я­то тръг­ват те­зи автомобили на бъл­гар­с­кия па­зар, каз­ва Алек­сан­дър Кос­та­ди­нов, ди­рек­тор мар­ке­тинг и про­даж­би в „Мо­то-Пфое“, вно­си­тел на Ford, Volvo, Jaguar и Land

Rover. До­каз­ва го и ста­тис­ти­ка­та на КАТ - об­щи­ят брой на пре­воз­ни­те сред­с­т­ва на ток

(ле­ки, ле­ко­то­вар­ни, то­вар­ни и ав­то­бу­си) ве­че е поч­ти 1500. От тях ле­ки­те са око­ло 600 сп­ря­мо 380 в на­ча­ло­то на го-

ди­на­та. По не­о­фи­ци­ал­ни дан­ни про­даж­би­те на но­ви ле­ки елек­т­ри­чес­ки ко­ли през та­зи го­ди­на са око­ло 220. От­дел-

ни­те вно­си­те­ли не обя­вя­ват

кол­ко пла­си­рат. Алек­сан­дър Ми­ла­нов от „BMW Group Бъл­га­рия“по­соч­ва, че про­даж­би­те на елек­т­ри­чес­ка­та мар­ка на гру­па­та - BMWi, са 38, ко­е­то е ръст от 16% от на­ча­ло­то на го­ди­на­та. През та­зи го­ди­на

има­ше и око­ло 80 ре­гис­т­ра­ции на елек­т­ро­мо­би­ли Volskwagen за ус­лу­га­та Spark.

Още по-си­лен е рас­те­жът при хиб­ри­ди­те, ко­и­то все още имат по­ве­че при­ло­же­ние във все­кид­нев­ния жи­вот от елек­т­ри­чес­ки­те ко­ли. Бро­ят им за пър­ви­те де­вет ме­се­ца

е ско­чил с 1500 до 5400 та­ки­ва МПС. От тях ле­ки­те съ­що са се уве­ли­чи­ли - с 1500 до 4800. Де­лът на та­зи ка­те­го­рия на па­за­ра на но­ви автомобили ве­че е око­ло 4%.

От сек­то­ра каз­ват, че дру­га тенденция при но­ви­те автомобили е на­рас­т­ва­щи­ят дял на час­т­ни­те кли­ен­ти, ма­кар биз­не­сът да ос­та­ва ос­нов­ни­ят ку­пу­вач. От­но­во при­чи­на тук са ико­но­ми­чес­ки­ят рас­теж и доб­ри­те ус­ло­вия за фи­нан­си­ра­не и ли­зинг. През та­зи го­ди­на го­ле­ми кор­по­ра­тив­ни сдел­ки не е има­ло, ка­то дър­жа­ва­та от­но­во бе­ше най-ак­тив­на - тя обя­ви тър­го­ве за 50 ко­ли за Вис­шия съ­де­бен съ­вет, 400 ли­ней­ки и де­сет­ки пре­воз­ни сред­с­т­ва и ав­то­бу­си за об­ра­зо­ва­тел­но­то ми­нис­тер­с­т­во.

Бя­ха дос­та­ве­ни и по­ръ­ча­ни­те пре­ди вре­ме автомобили за Гра­нич­на по­ли­ция и об­лас­т­ни­те ди­рек­ции на МВР.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.