Дей­вид Мен­д­ле­вич,

Дей­вид Мен­д­ле­вич, съ­ос­но­ва­тел и из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на ком­па­ни­я­та за AI ба­зи­ра­ни ме­ни­джър­с­ки обу­че­ния Butterfly.ai

Capital - - СЪДЪРЖАНИЕ #41 - > ПРОФИЛ Ин­тер­вю­то взе Ди­ми­тър Пи­жев

съ­ос­но­ва­тел и из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на ком­па­ни­я­та за AI ба­зи­ра­ни ме­ни­джър­с­ки обу­че­ния Butterfly.ai

?Дей­вид Мен­д­ле­вич е ро­ден в Брюк­сел, но от го­ди­ни жи­вее в Ню Йорк. Той е гла­вен из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор и съ­ос­но­ва­тел на Butterfly - ком­па­ния за ор­га­ни­за­ци­он­ни на­у­ки и дан­ни, ко­я­то съв­мес­т­но с ана­ли­за­то­ри, ек­с­пер­ти, слу­жи­те­ли и ор­га­ни­за­ции усъ­вър­шен­с­т­ва на­чи­на, по кой­то ра­бо­тим. В ка­ри­е­ра­та си до мо­мен­та той се ин­те­ре­су­ва от то­ва как тех­но­ло­ги­я­та вза­и­мо­дейс­т­ва с ре­ал­ния свят и го пра­ви по-до­бър. Спе­ци­фич­ни­те му об­лас­ти на ком­пе­тен­т­ност са в сфе­ра­та на из­кус­т­ве­ния интелект (AI), ма­шин­но­то са­мо­о­бу­че­ние (Machine Learning) и свър­за­ни­те с не­го пос­ти­же­ния. Пос­лед­но­то на­чи­на­ние на Мен­д­ле­вич пре­ди Butterfly е ка­то съ­ос­но­ва­тел на TagHue - ком­па­ния, опе­ри­ра­ща­та в сфе­ра­та на ин­тер­нет на не­ща­та, ко­я­то из­пол­з­ва тех­но­ло­гия за свър­з­ва­не на циф­ро­ви и со­ци­ал­ни ка­на­ли със сис­те­ми за до­маш­но ос­вет­ле­ние. Пре­ди то­ва е учас­т­вал в ос­но­ва­ва­не­то на Tevizz – стар­тъп, спе­ци­а­ли­зи­ран в се­ман­тич­ния ана­лиз на он­лайн съ­дър­жа­ние за спор­т­на­та ин­дус­т­рия и елек­т­рон­ни­те ме­дии, как­то и на PIXL Creations - твор­чес­ки ко­лек­тив, кой­то съз­да­ва съ­би­тия и пре­жи­вя­ва­ния в пре­сеч­на­та точ­ка меж­ду му­зи­ка, из­кус­т­во и тех­но­ло­гии. Чес­то е ци­ти­ран в пре­са­та ка­то ви­зи­о­нер в об­ласт­та на из­кус­т­ве­ния интелект и ли­дер­с­т­во­то. Има пуб­ли­ка­ции в TechCrunch, VentureBeat, BFM Business и Workforce. Бил е лек­тор на го­ле­ми спе­ци­а­ли­зи­ра­ни бран­шо­ви съ­би­тия ка­то TechWeek, Social Media Week, CB Insights и French Morning. Мен­д­ле­вич ще бъ­де и сред лек­то­ри­те на кон­фе­рен­ци­я­та HR and Leadership Forum: Management 4.0 по те­ма­та „Как ма­шин­но­то обу­че­ние и из­кус­т­ве­ни­ят интелект мо­гат да по­мог­нат за из­рас­т­ва­не­то на след­ва­що по­ко­ле­ние ли­де­ри“. Съ­би­ти­е­то на „Ка­пи­тал“и „Ка­ри­е­ри“ще се про­ве­де на 24 ок­том­в­ри в Sofia Event Center. По­ве­че за прог­ра­ма­та и лек­то­ри­те на фо­ру­ма мо­же да на­у­чи­те на capital.bg/hrforum или във Facebook стра­ни­ца­та на съ­би­ти­е­то. Ран­на­та про­даж­ба на би­ле­ти­те е до 16 ок­том­в­ри. Офи­ци­ал­ни­ят хаш­таг е #HRLeadForum.

Ка­къв е ва­ши­ят път до AI? Как­во ви на­ка­ра да се зах­ва­не­те със стар­тъп в об­ласт­та на AI обу­че­ни­я­та за ли­дер­с­т­во?

В ин­те­рес на ис­ти­на­та по­пад­нах в AI съв­сем слу­чай­но. Пре­ди бли­зо 9 го­ди­ни ра­бо­тех в Ев­ро­пейс­кия съ­юз по стар­тъп, кой­то бях съ­ос­но­вал и кой­то пре­дос­та­вя­ше AI ре­ше­ния за ме­ди­и­те и спор­т­на­та ин­дус­т­рия. Ко­га­то ком­па­ни­я­та за­поч­на да рас­те, вне­зап­но се из­п­ра­вих­ме пред ре­ди­ца ме­ни­джър­с­ки пре­диз­ви­ка­тел­с­т­ва. То­га­ва за пръв път се сб­лъс­ках със сфе­ра­та на раз­ви­ти­е­то на ли­дер­с­кия по­тен­ци­ал и нуж­да­та от не­го и осъз­нах, че има как­во още да се же­лае, как­то и че има ши­рок мег­дан за ино­ва­ции.

С мо­и­те съ­ос­но­ва­те­ли ви­дях­ме въз­мож­ност да из­пол­з­ва­ме ма­шин­но­то са­мо­о­бу­че­ние, за да про­ме­ним та­зи об­ласт на дей­ност и да пред­ло­жим по-пер­со­на-

Дей­ност­та ви съ­че­та­ва AI и ли­дер­с­ки обу­че­ния. Обяс­не­те как точ­но ста­ва то­ва? Въз­мож­но ли е изоб­що AI да пре­по­да­ва ли­дер­с­т­во и с как­ви ре­зул­та­ти?

Ли­дер­с­т­во­то има мно­го об­що с емо­ци­о­нал­на­та ин­те­ли­ген­т­ност. По­доб­но на “твър­ди­те” уме­ния, по съ­щия на­чин мо­же­те да раз­ви­ва­те и тре­ни­ра­те “ме­ки­те” си уме­ния. Ли­дер­с­ки­те обу­че­ния са свър­за­ни до го­ля­ма сте­пен с про­мя­на­та на на­ви­ци­те. А та­зи про­мя­на има мно­го об­що с пре­дос­та­вя­не­то на неп­ре­къс­на­та и пер­со­на­ли­зи­ра­на под­к­ре­па.

Тра­ди­ци­он­ни­ят ко­у­чинг мо­же да да­де от­лич­ни ре­зул­та­ти, но ко­га­то за­поч­ваш ка­ри­е­ра­та си ка­то ме­ни­джър, не раз­по­ла­гаш с те­зи въз­мож­нос­ти. Ед­на от при­чи- ли­зи­ра­но и въз­дейс­т­ва­що из­жи­вя­ва­не в обу­че­ни­я­та за ме­ни­джъ­ри.

ни­те тра­ди­ци­он­ни­ят ли­дер­с­ки ко­у­чинг чес­то пъ­ти да е тол­ко­ва ефек­ти­вен е, че обу­чи­те­лят обик­но­ве­но има мно­го ли­чен, ин­ди­ви­ду­а­лен под­ход към проб­ле­ми­те и пре­диз­ви­ка­тел­с­т­ва­та на ме­ни­джъ­ра.

В днеш­но вре­ме пер­со­на­ли­зи­ра­ни­те дан­ни и data mining тех­ни­ки­те (изкуствен интелект, са­мо­о­бу­ча­ва­щи се сис­те­ми и ста­тис­ти­чес­ки ме­то­ди) мо­гат да ни по­мог­нат да съз­да­дем мно­го точ­ни про­фи­ли и мо­де­ли на то­ва кой си ти и от как­во се нуж­да­еш ка­то ли­дер. Съ­ща­та ин­фор­ма­ция всъщ­ност се из­пол­з­ва все­ки ден от спе­ци­а­лис­ти­те по мар­ке­тинг, ко­и­то ви тар­ге­ти­рат, за да ви про­да­ват по­ве­че и по-бър­зо най-раз­лич­ни про­дук­ти и ус­лу­ги. Ние упот­ре­бя­ва­ме по­доб­ни тех­ни­ки, за да по­ма­га­ме на хо­ра­та да при­до­би­ват кон­к­рет­ни уме­ния, от ко­и­то се нуж­да­ят, още по-бър­зо и ефек­тив­но.

Как­во от всич­ко то­ва, ко­е­то се го­во­ри по те­ма­та за AI и ма­шин­но­то са­мо­о­бу­че­ние, при­ло­же­ни на ра­бот­но­то мяс­то, е пре­у­ве­ли­че­но и как­во е ис­тин­с­ко? Как да от­се­ем ми­то­ве­те от дейс­т­ви­тел­ност­та?

AI и ма­шин­но­то са­мо­о­бу­че­ние са ог­ром­на част от ком­пю­тър­на­та на­у­ка. Как­то във вся­ка на­уч­на об­ласт, осо­бе­но пре­ди да ста­не твър­де ака­де­мич­но те­о­ре­ти­зи­ра­на, нап­ре­дъ­кът и в ком­пю­тър­на­та на­у­ка се пос­ти­га на прин­ци­па “про­ба - греш­ка”. AI ве­че е пов­ли­ял на мно­жес­т­во ас­пек­ти на ра­бот­ни­те про­це­си, но кон­цеп­ци­и­те все още не са под­к­ре­пе­ни с точ­ни­те дан­ни. Или тех­но­ло­ги­я­та не е доб­ре обу­че­на на то­зи етап, или тя не се под­к­ре­пя от дос­та­тъч­но дан­ни с ви­со­ко ка­чес­т­во.

То­ва е още по-вяр­но, ко­га­то ста­ва ду­ма за при­ла­га­не на прин­ци­пи­те на AI вър­ху дан­ни­те, свър­за­ни с хо­ра.

Как спо­ред вас AI ще про­ме­ни ли­дер­с­т­во­то?

Ли­дер­с­т­во­то изис­к­ва емо­ци­о­нал­ни и со­ци­ал­ни уме­ния. То­ва са ог­ром­ни ак­ти­ви, ко­и­то вяр­вам, че ком­па­ни­и­те ще тър­сят все по­ве­че и по­ве­че в из­бо­ра си на та­лан­ти и ме­ни­джъ­ри. И то­ва до го­ля­ма сте­пен е свър­за­но с раз­ви­ти­е­то на AI и ав­то­ма­ти­за­ци­я­та. В днеш­но вре­ме соф­ту­е­ри­те ста­ват все по-доб­ри и по­ум­ни и по вся­ка ве­ро­ят­ност ще из­зе­мат зна­чи­тел­на пор­ция от мно­гоб­рой­ни­те ежед­нев­ни за­да­чи на ме­ни­джъ­ра, ка­то нап­ри­мер оцен­ка­та на пред­с­та­вя­не­то, уп­рав­ле­ни­е­то на при­до­бив­ки­те и пла­ни­ра­не­то на от­пус­ки­те. Ком­па­ни­и­те ще имат все по-го­ля­ма нуж­да от хо­ра, ко­и­то мо­гат да во­дят, вдъх­но­вя­ват, за­дър­жат и раз­ви­ват дру­ги хо­ра, т.е. от съ­щин­с­ки ли­де­ри.

Неп­ре­къс­на­то­то уче­не съ­що ще бъ­де от клю­чо­во зна­че­ние за ус­пе­ха на ли­де­ри­те. Ма­кар че не мис­ля, че мо­жем на­пъл­но да ав­то­ма­ти­зи­ра­ме то­зи про­цес, със си­гур­ност мо­жем да го нап­ра­вим по-пер­со­на­ли­зи­ран, про­дъл­жи­те­лен и въз­дейс­т­ващ. Дейс­т­ви­я­та на ли­де­ри­те ще бъ­дат мно­го по-важ­ни от тит­ли­те им. То­ва е ежед­нев­но пре­диз­ви­ка­тел­с­т­во, с ко­е­то бъ­де­щи­те ли­де­ри ще тряб­ва да се спра­вят в ра­бо­та­та си.

По ка­къв на­чин из­кус­т­ве­ни­ят интелект е по­доб­рил фир­ме­ни­те обу­че­ния ка­то ця­ло и как­во още тряб­ва да се нап­ра­ви?

Към мо­мен­та сме пос­тиг­на­ли дос­та го­лям нап­ре­дък, но оп­ре­де­ле­но има как­во още да се нап­ра­ви. Рас­те­жът на циф­ро­ви­те тех­но­ло­гии ни пре­дос­та­вя гъв­кав и сво­бо­ден дос­тъп до най-раз­лич­ни учеб­ни ре­сур­си. В днеш­но вре­ме мо­жеш да учиш нав­ся­къ­де и как­то си по­ис­каш на ра­зум­ни це­ни на или из­вън ра­бот­но­то мяс­то. Но уче­не­то е раз­лич­но от об­ра­зо­ва­ни­е­то.

Нуж­но е да по­лу­чиш об­ра­зо­ва­ние, за да си го­тов да се обу­ча­ваш са­мос­то­я­тел­но. То­ва спо­ред мен е след­ва­що­то го­ля­мо пре­диз­ви­ка­тел­с­т­во за ор­га­ни­за­ци­и­те.

Как да ад­ре­си­рат и да въз­дейс­т­ват на об­ра­зо­ва­ни­е­то и обу­че­ни­я­та та­ка, че ли­де­ри­те им да при­до­би­ят спо­соб­ност­та да се обу­ча­ват ак­тив­но?

А как­ва ще бъ­де ро­ля­та на чо­веш­кия фак­тор в АI обу­че­ни­я­та?

AI ве­ро­ят­но ня­ма да за­ме­ни хо­ра­та на­пъл­но. Вяр­вам, че чо­веш­ки­ят фак­тор е ва­жен, ко­га­то ста­ва ду­ма за об­ра­зо­ва­ние, но мо­жем да се на­дя­ва­ме, че тех­но­ло­ги­я­та ще спо­мог­не за по-доб­ро­то офор­мя­не на пъ­тя и на­чи­на на обу­че­ние, осо­бе­но що се от­на­ся до пер­со­на­ли­за­ци­я­та и прос­ле­дя­ва­не­то на ефек­та.

След ка­то AI и ро­бо­ти­за­ци­я­та пог­лъ­щат все по-го­ля­ма част от биз­нес за­да­чи­те, как ли­де­ри­те мо­гат да оп­ре­де­лят как­ви уме­ния би­ха мог­ли да ги за­мес­тят?

Ка­то ли­дер ви­на­ги тряб­ва да тър­си­те по­доб­ре­ние и усъ­вър­шен­с­т­ва­не за се­бе си и ос­та­на­ли­те. Гри­жа­та за раз­ви­ти­е­то на хо­ра­та ви е ос­нов­на­та чер­та, ко­я­то ди­фе­рен­ци­ра ли­де­ри­те от ме­ни­джъ­ри­те.

То­ва неп­ре­къс­на­то же­ла­ние да рас­теш и да ка­раш дру­ги­те да рас­тат с теб е ка­чес­т­во­то, ко­е­то ще ви нап­ра­ви ре­ле­ван­т­ни в бъ­де­ще­то.

И все пак при­тес­не­ни­я­та и стра­хо­ве­те на хо­ра­та от­нос­но бъ­де­ще­то са на­ли­це. Как мо­гат ли­де­ри­те да об­лек­чат стре­са в еки­пи­те си от то­ва, че ро­бо­ти­те ще из­зе­мат част от чо­веш­ки­те фун­к­ции?

В дъл­гос­ро­чен план, мно­го дъл­гос­ро­чен план, смя­там, че тряб­ва и че ще има про­мя­на във въз­п­ри­я­ти­е­то и от­но­ше­ни­е­то към ця­ла­та кон­цеп­ция за ра­бо­та. В близ­ко­то бъ­де­ще ху­ба­во­то е, че ро­бо­ти­те ще си прис­во­ят са­мо за­да­чи­те, ко­и­то ни­кой ве­че не ис­ка да пра­ви. Ви­на­ги ще има мяс­то за мо­ти­ви­ра­ни про­фе­си­о­на­лис­ти във вся­ка об­ласт. С дру­ги ду­ми, ра­бот­ни­те про­це­си, ко­и­то ро­бо­ти­те ще из­зе­мат, са те­зи, ко­и­то пре­дос­та­вят най-мал­ко или ни­как­во удов­лет­во­ре­ние.

Как­во дру­го спо­ред вас тряб­ва да зна­ем или да има­ме пред­вид за бъ­де­ще­то на ра­бо­та­та?

Бъ­де­ще­то на ра­бо­та­та е яр­ко за хо­ра­та.

В днеш­но вре­ме соф­ту­е­ри­те ста­ват все по-доб­ри и по-ум­ни и по вся­ка ве­ро­ят­ност ще из­зе­мат зна­чи­тел­на пор­ция от мно­гоб­рой­ни­те ежед­нев­ни за­да­чи на ме­ни­джъ­ра, ка­то нап­ри­мер оцен­ка­та на пред­с­та­вя­не­то, уп­рав­ле­ни­е­то на при­до­бив­ки­те и пла­ни­ра­не­то на от­пус­ки­те.

Гри­жа­та за раз­ви­ти­е­то на хо­ра­та ви е ос­нов­на­та чер­та, ко­я­то ди­фе­рен­ци­ра ли­де­ри­те от ме­ни­джъ­ри­те.

Butterfly.ai

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.