Мо­я­та смарт кух­ня

CogZum e след­ва­що по­ко­ле­ние сис­те­ма за уп­рав­ле­ние на хра­на­та в до­ма­кин­с­т­во­то, ко­я­то включ­ва ка­та­лог на про­ви­зи­и­те, по­мощ­ник за ум­но па­за­ру­ва­не и сис­те­ма за сле­де­не сро­ка на год­ност на хра­на­та. Про­ек­тът прив­ли­ча ин­те­ре­са на ин­вес­ти­то­ри­те и по­лу­ча­ва фи­нанс

Capital - - СЪДЪРЖАНИЕ #41 - ав­тор Пла­ме­на Ка­ца­ро­ва

CogZum e след­ва­що по­ко­ле­ние сис­те­ма за уп­рав­ле­ние на хра­на­та в до­ма­кин­с­т­во­то

СС­по­ред дан­ни на ООН ед­на тре­та от хра­на­та, ко­е­то све­тът про­из­веж­да, се из­х­вър­ля. До­ма­кин­с­т­ва­та в Ев­ро­па и Се­вер­на Аме­ри­ка ос­та­вят след се­бе си меж­ду 95 и 115 кг год­ни за кон­су­ма­ция про­дук­ти вся­ка го­ди­на, или сред­но 700 па­ун­да (1500 лв.) в па­рич­на стой­ност. Иво Ди­мит­ров смя­та, че мо­же да пред­ло­жи ре­ше­ние на проб­ле­ма. Фир­ма­та му CogZum (ко­я­то опе­ри­ра през дру­жес­т­во­то „Ког­зум Бъл­га­рия“) пус­ка соф­ту­ер, кой­то под­по­ма­га ра­ци­о­нал­но­то уп­рав­ле­ние на про­дук­ти­те в кух­ня­та и пре­дот­в­ра­тя­ва из­х­вър­ля­не­то на хра­на. Ап­ли­ка­ци­я­та е ком­би­на­ция от ди­ги­та­лен спи­сък за па­за­ру­ва­не и над­г­раж­дащ се ин­те­ли­ген­тен ка­та­лог на хра­на­та, с ко­я­то пот­ре­би­те­ли­те раз­по­ла­гат в до­мо­ве­те си.

Ре­ше­ни­е­то за­поч­ва от моя хла­дил­ник

Иде­я­та за съз­да­ва­не­то на по­доб­на сис­те­ма не се раж­да слу­чай­но, а се офор­мя в про­дъл­же­ние на го­ди­на. Съз­да­те­лят на при­ло­же­ни­е­то Иво Ди­мит­ров за­бе­ляз­ва, че в соб­с­т­ве­но­то му до­ма­кин­с­т­во хра­на­та не се уп­рав­ля­ва ра­ци­о­нал­но – чес­то, ко­га­то па­за­ру­ва, не ус­пя­ва да ку­пи всич­ко не­об­хо­ди­мо, а съ­що та­ка за­бе­ляз­ва, че из­х­вър­ля го­ля­мо ко­ли­чес­т­во хра­на. Той за­поч­ва да тър­си ре­ше­ние на проб­ле­ма – пър­во­на­чал­но чрез кла­си­чес­ки­те ме­то­ди с бе­леж­ки на хла­дил­ни­ка, а по-на­та­тък опит­ва и с ве­че съ­щес­т­ву­ва­щи мо­бил­ни при­ло­же­ния, ко­и­то пред­ла­гат сис­те­ма за уп­рав­ле­ние на хра­на­та. Той усе­ща, че ап­ли­ка­ци­и­те за спо­де­ле­но па­за­ру­ва­не ус­пя­ват да от­го­во­рят са­мо на част от нуж­ди­те му и че ос­нов­ни­ят ком­по­нент, кой­то сле­ди ко­га из­ти­ча сро­кът на год­ност на хра­на­та, лип­с­ва. Ди­мит­ров смя­та, че за раз­ли­ка от на­ши­те ба­би, ко­и­то са има­ли вре­ме и уме­ния за опол­зот­во­ря­ва­не на всич­ки хра­ни­тел­ни със­тав­ки, се­гаш­ни­те по­ко­ле­ния са зат­руд­не­ни и не дос­та­тъч­но уме­ли в па­за­ру­ва­не­то и из­пол­з­ва­не­то на про­дук­ти­те. В ре­зул­тат на то­ва се из­х­вър­ля дра­ма­тич­но ко­ли­чес­т­во хра­на.

В мо­мен­та, в кой­то да­ден про­дукт би­ва от­мет­нат от спи­съ­ка за па­за­ру­ва­не, той се пре­мес­т­ва в ка­та­ло­га. При­ло­же­ни­е­то сле­ди със­то­я­ни­е­то на про­дук­та, ка­то при наб­ли­жа­ва­не на край­ния срок на год­ност ка­та­ло­гът из­п­ра­ща пре­дуп­реж­де­ние на те­ле­фо­на на пот­ре­би­те­ля, че е вре­ме да из­пол­з­ва про­дук­та. За­се­га то­ва не се случ­ва ав­то­ма­тич­но, а дан­ни­те за по­куп­ки­те и за из­чер­пе­ни­те ко­ли­чес­т­ва се въ­веж­дат ръч­но, ко­е­то изис­к­ва вре­ме и уси­лия. Раз­ра­бот­чи­кът на при­ло­же­ни­е­то пла­ни­ра в бъ­де­ще да оп­ти­ми­зи­ра та­зи част от про­це­са, ка­то ед­на от иде­и­те е ин­с­та­ли­ра­не на ка­ме­ра в хла­дил­ни­ка, ко­я­то да раз­поз­на­ва сро­ко­ве­те на год­ност на про­дук­ти­те.

Спо­ред Ди­мит­ров при­ло­же­ни­е­то по­ма­га на пот­ре­би­те­ли­те при из­бо­ра как­во да ку­пят и пре­цен­ка­та от как­во имат ре­ал­на не­об­хо­ди­мост.

Та­ка се из­бяг­ва двой­но­то ку­пу­ва­не на про­дук­ти и пре­за­па­ся­ва­не­то. Но ос­вен да асис­ти­ра в ор­га­ни­за­ци­я­та на кух­ня­та, съз­да­те­лят на при­ло­же­ни­е­то смя­та, че раз­ра­бот­ка­та има по­тен­ци­ал да ре­ша­ва и пог­ло­бал­ни проб­ле­ми. "CogZum зна­чи­тел­но по­доб­ря­ва спо­соб­нос­ти­те ни да прос­ле­дя­ва­ме хра­на­та, ко­я­то вли­за и прес­то­я­ва в до­ма­кин­с­т­во­то ни, и за­то­ва во­ди до на­ма­ля­ва­не на ко­ли­чес­т­ва­та из­ляз­ла, т.е. из­х­вър­ле­на хра­на", обяс­ня­ва Ди­мит­ров.

Спо­ред не­го пот­ре­би­те­ли­те в Бъл­га­рия имат по­съз­на­тел­но от­но­ше­ние към хра­на­та, срав­не­ни с те­зи в ос­та­на­ли­те дър­жа­ви, къ­де­то це­ни­те й са нис­ки, а изо­би­ли­е­то – ог­ром­но. То­ва се дъл­жи на по-го­ля­ма­та им бли­зост до про­це­са по ней­но­то съз­да­ва­не. „То­ва е ед­на­та стра­на. Все пак ежед­не­ви­е­то е за­бър­за­но и у нас. Вре­ме­то, ко­е­то мо­же да се от­де­ли в та­зи на­со­ка, е все по­мал­ко. Ра­зум­но­то уп­рав­ле­ние на хра­на­та в до­ма­кин­с­т­во­то е не­въз­мож­но без та­ко­ва при­ло­же­ние за ед­но мо­дер­но, ди­на­мич­но се­мейс­т­во. То­ва е и ос­нов­ни­ят профил на пот­ре­би­те­ли­те на при­ло­же­ни­е­то.“

Свеж ка­пи­тал

За пър­вия етап от раз­ви­ти­е­то на плат­фор­ма­та > 58

> 57 Cogzum по­лу­ча­ва фи­нан­си­ра­не в раз­мер 100 хил. ев­ро от „Ода­сио“- ин­вес­ти­ци­он­на ком­па­ния на Хрис­то Ибу­шев, си­нът на соб­с­т­ве­ни­ка на во­ен­ния за­вод "Ар­се­нал", ко­я­то под­к­ре­пя про­ек­ти, свър­за­ни с ино­ва­ции в зе­ле­ни тех­но­ло­гии. Су­ма­та ще бъ­да по­лу­че­на на ня­кол­ко ета­па, с оп­ци­я­та за до­ин­вес­ти­ра­не. Стар­ти­ра­ща­та ком­па­ния смя­та да кан­ди­дат­с­т­ва и за ев­ро­пейс­ко фи­нан­си­ра­не.

Ди­мит­ров очак­ва зна­чи­тел­но да уве­ли­чи при­хо­ди­те си, след ка­то пус­не на па­за­ра се­мей­ния па­кет на ап­ли­ка­ци­я­та, кой­то ще поз­во­ли на ця­ло се­мейс­т­во да из­пол­з­ва един ака­унт, в кой­то ин­фор­ма­ци­я­та да се об­но­вя­ва в ре­ал­но вре­ме за всич­ки пол­з­ва­щи го. Ди­мит­ров очак­ва с то­ва да по­ка­же се­ри­оз­ния по­тен­ци­ал на плат­фор­ма­та, кой­то до­се­га се за­гат­ва от ин­те­ре­са към нея. Бъл­гар­с­ка­та ком­па­ния е сред 30 из­б­ра­ни да пред­с­та­вят про­ек­та си на European Food Venture Forum 2018. Ос­вен на EFVF раз­ра­бот­ка­та на CogZum е от­ли­че­на ка­то фи­на­лист на Food Matters Live

(Лон­дон, 2016), REFRESH Food Waste (Бер­лин, 2017) и MobCon Europe (Sofia, 2017) и вли­за в Top 50 Changemakers in Europe, Food Waste Innovation Network, март 2018.

Как­во след­ва При­ло­же­ни­е­то е сва­ле­но бли­зо 10 000 пъ­ти и се пред­ла­га офи­ци­ал­но на пет па­за­ра – Бъл­га­рия, САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Хо­лан­дия и Ир­лан­дия, но има пот­ре­би­те­ли от 20 стра­ни. Най-го­ле­ми­ят па­зар в мо­мен­та е Ве­ли­коб­ри­та­ния, а най-бър­зо рас­тя­щи­ят е САЩ. В след­ва­щи­те две го­ди­ни плат­фор­ма­та ще се раз­вие към всич­ки па­за­ри в За­пад­на Ев­ро­па. Пла­ни­ра­но е ап­ли­ка­ци­я­та да бъ­де пре­ве­де­на съ­що и на нем­с­ки и ис­пан­с­ки език. „По­доб­ни про­ек­ти изис­к­ват мно­го го­лям пър­во­на­ча­лен срок на об­ра­бот­ка. Раз­ра­бот­ка­та на при­ло­же­ни­е­то не е спря­ла. То стар­ти­ра през 2016 г., ка­то към мо­мен­та са­мо око­ло 25% от иде­и­те са им­п­ле­мен­ти­ра­ни“, каз­ва Ди­мит­ров. През пър­во­то три­ме­се­чие на 2019 г. пред­с­тои пус­ка­не­то на Android и Apple

Watch вер­си­и­те. А в близ­ко­то бъ­де­ще CogZum ще пред­ло­жи соб­с­т­ве­ни ум­ни кух­нен­с­ки ус­т­ройс­т­ва, как­то и мно­го дру­ги до­пъл­ни­тел­ни фун­к­ци­о­нал­нос­ти на ап­ли­ка­ци­я­та.

Ам­би­ци­я­та на съз­да­те­ля е да съз­да­де ед­но ця­лос­т­но ре­ше­ние за кух­ня­та на бъ­де­ще­то.

Ня­кол­ко ме­се­ца след пус­ка­не­то на при­ло­же­ни­е­то във Ве­ли­коб­ри­та­ния Ди­мит­ров ус­та­но­вя­ва, че за пот­ре­би­те­ли­те там е труд­но да въз­п­ри­е­мат име­то на ап­ли­ка­ци­я­та и то би­ва сме­не­но на Cozzo, ка­то двой­на­та бук­ва z им­п­ле­мен­ти­ра в се­бе си две­те пос­ла­ния на ком­па­ни­я­та – zero food waste и zero shopping troubles.

От ком­па­ни­я­та ве­че пре­го­ва­рят с ня­кол­ко го­ле­ми ве­ри­ги бри­тан­с­ки су­пер­мар­ке­ти, ко­и­то имат он­лайн ма­га­зи­ни.

Цел­та е в бъ­де­ще ап­ли­ка­ци­я­та да пред­ла­га въз­мож­ност и за он­лайн па­за­ру­ва­не на хра­ни­тел­ни про­дук­ти, тъй ка­то из­с­лед­ва­ния со­чат, че то ста­ва все по-по­пу­ля­рен и пред­по­чи­тан из­бор. Плюс за биз­нес мо­де­ла на плат­фор­ма­та е, че су­пер­мар­ке­ти­те, с ко­и­то ще си пар­т­ни­рат, са меж­ду­на­род­ни ве­ри­ги, ко­е­то Ди­мит­ров очак­ва да улес­ни пре­го­во­ри­те с чуж­ди пред­с­та­ви­тел­с­т­ва. CogZum об­мис­ля и пар­т­ньор­с­т­во с бри­тан­с­кия стар­тъп Oleo, кой­то пред­ла­га ре­ше­ние за об­мя­на на хра­на меж­ду пот­ре­би­те­ли­те.

Ка­то ос­нов­ни кон­ку­рен­ти на биз­не­са Ди­мит­ров по­соч­ва дру­ги­те ап­ли­ка­ции за спо­де­ле­ни спи­съ­ци за па­за­ру­ва­не, как­то и он­лайн ма­га­зи­ни­те. То­ва, с ко­е­то се на­дя­ва да прив­ле­че пот­ре­би­те­ли­те, е, че CogZum раз­ши­ря­ва оп­ци­и­те на то­зи тип при­ло­же­ния с не­що мно­го по-по­лез­но от са­мия спи­сък за па­за­ру­ва­не – оп­ци­я­та за сле­де­не на сро­ка на год­ност.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.