Пос­лед­но­то пре­да­ва­не на Вик­то­рия Ма­ри­но­ва

Capital - - ТЕМА НА БРОЯ -

Вик­то­рия Ма­ри­но­ва е ро­де­на през 1988 г. и за­поч­ва ра­бо­та в сче­то­вод­с­т­во­то на те­ле­ви­зия TVN. Же­не­на е за ре­ал­ния соб­с­т­ве­ник на те­ле­ви­зи­я­та Сви­лен Мак­си­мов, кой­то има ка­бе­лен опе­ра­тор. Два­ма­та се раз­веж­дат през 2018 г., но за­паз­ват доб­ри­те си от­но­ше­ния. През ав­густ 2017 г. тя вли­за в уп­рав­ле­ни­е­то на те­ле­ви­зи­я­та и ста­ва ад­ми­нис­т­ра­ти­вен ди­рек­тор. Има ав­тор­с­ко пре­да­ва­не, ко­е­то въп­ре­ки име­то си - “По­ди­ум”, се за­ни­ма­ва със со­ци­ал­но зна­чи­ми те­ми: пра­ва­та на де­ца­та с ув­реж­да­ния, не­за­кон­но стро­и­тел­с­т­во, за­щи­та на же­ни­те от до­маш­но на­си­лие, дейс­т­ви­я­та на Бъл­гар­с­ка­та аген­ция за безопасност на хра­ни­те при епи­де­ми­я­та в Ст­ран­джа. В края на ля­то­то тя обя­вя­ва във фейс­бук, че пре­да­ва­не­то ще про­дъл­жи под име­то “Де­тек­тор” и ще е ори­ен­ти­ра­но към раз­с­лед­ва­ния. Пър­во­то и пос­лед­но пре­да­ва­не е из­лъ­че­но на 30 сеп­тем­в­ри.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.