При­съд­руж­ни­те „биз­нес­ме­ни“ на власт­та

Capital - - СЪДЪРЖАНИЕ -

ММ­ал­ко след ка­то Пу­тин по­лу­ча­ва пъл­на­та власт в Ру­сия - в на­ча­ло­то на то­зи век, за­поч­ва го­ля­ма­та чис­т­ка на оли­гар­си­те. Все­ки от ед­ри­те рус­ки биз­нес­ме­ни, нат­ру­па­ли ак­ти­ви най­ве­че око­ло при­ва­ти­за­ци­я­та през мът­ни­те пос­лед­ни го­ди­ни на XX век, се из­п­ра­вя пред ва­жен из­бор. Ва­ри­ан­ти­те пред тях са най-об­що три. Те мо­гат или да за­поч­нат без­ре­зер­в­но да под­к­ре­пят Пу­тин (ня­кои от тях и да се раз­де­лят с част от ак­ти­ви­те си), или да за­гу­бят поч­ти всич­ко и да из­бя­гат в чуж­би­на, или да за­гу­бят всич­ко и да вля­зат в зат­во­ра. Же­ляз­на­та хват­ка на власт­та се раз­п­ра­вя прак­ти­чес­ки с всич­ки. Кой­то слу­ша, яде. Кой­то не слу­ша, е в зат­во­ра или в из­г­на­ние. Соб­с­т­ве­ност­та се пре­раз­п­ре­де­ля, та­ка че да се об­ла­го­де­тел­с­т­ват близ­ки­те до Пу­тин. Бъл­га­рия, раз­би­ра се, не е на­пъл­но Ру­сия. Все още.

Вет­ко Ара­ба­джи­ев и Ми­ню Стай­ков нап­ри­мер труд­но мо­гат да ми­нат за опо­нен­ти на власт­та, ако и об­ви­не­ни­я­та сре­щу тях да съв­па­дат с те­зи към рус­ки­те оли­гар­си в не­ми­лост - да­нъч­ни из­ма­ми и пра­не на па­ри. Дру­га­та част от офер­та­та към дър­жав­ни­те ка­пи­та­лис­ти оба­че вър­ви из­ця­ло по мо­де­ла на Пу­тин. Един от при­ме­ри­те та­зи сед­ми­ца е раз­ви­ти­е­то на сю­же­та с “Дуп­ка­та” във Вар­на. Пре­ди две сед­ми­ци дър­жа­ва­та пла­ти на чер­ве­ния биз­нес­мен Ге­ор­ги Гер­гов 43 млн. лв., за да по­лу­чи не осо­бе­но го­ле­мия те­рен в цен­тъ­ра на мор­с­кия град. Па­ри­те оти­ват в не­го­во­то дру­жес­т­во “Слън­чев ден”, а та­зи сед­ми­ца ста­на яс­но, че дър­жав­на­та бан­ка ББР му да­ва 29 млн. лв. кре­ди­ти, за да ре­фи­нан­си­ра свои ста­ри дъл­го­ве. С то­ва в мо­мен­та об­ща­та му ек­с­по­зи­ция към уп­рав­ля­ва­на­та от Сто­ян Мав­ро­ди­ев бан­ка ста­ва око­ло 110 ми­ли­о­на ле­ва (виж­те по­ве­че на стр. 20), а ско­ро ве­ро­ят­но ще има нов съд­руж­ник и ве­ро­ят­но той ще бъ­де от близ­кия кръг око­ло власт­та. Нак­рат­ко, биз­не­сът на Гер­гов за­поч­ва с при­до­би­ва­не­то на дър­жав­ни ак­ти­ви при при­ва­ти­за­ци­я­та и съ­щес­т­ву­ва бла­го­да­ре­ние на дър­жав­ни па­ри, а ско­ро ще има и син­дик от уп­рав­ля­ва­щи­те. Са­ми­ят той в ка­чес­т­во­то си на по­ли­тик от БСП ра­бо­те­ше уси­ле­но за власт­та, ко­я­то го фи­нан­си­ра - нас­то­я­ва­ше за “го­ля­ма ко­а­ли­ция” меж­ду ле­ви­ца­та и ГЕРБ. Пред­пос­лед­ни­ят скан­дал с не­го бе­ше, ко­га­то се раз­б­ра, че е пос­ред­ни­чил за среща меж­ду глав­ния про­ку­рор и друг биз­нес­мен - Са­шо Дон­чев. На нея Ца­ца­ров по­ис­кал от

соб­с­т­ве­ни­ка на „Овер­газ“да бъ­де пос­лу­шен - да не по­ма­га на опо­зи­ци­он­ни пар­тии и ме­ди­и­те, ко­и­то при­те­жа­ва, да не кри­ти­ку­ват власт­та. Нак­рат­ко, по­ис­кал е то­ва, ко­е­то Пу­тин бе­ше по­ис­кал от рус­ки­те оли­гар­си. По­ис­кал е Са­шо Дон­чев да ста­не ка­то Ге­ор­ги Гер­гов.

Ако бе­ше при­ел, Дон­чев ве­ро­ят­но та­зи сед­ми­ца ще­ше да е в Ми­нис­тер­с­кия съ­вет на среща с Ва­ле­ри Си­ме­о­нов и да го за­щи­та­ва от ис­ка­ни­я­та за ос­тав­ка, за да не би, то­ку-виж, да пад­не пра­ви­тел­с­т­во­то (ця­ла­та ис­то­рия с оце­ля­ва­не­то на ви­цеп­ре­ми­е­ра - на стр. 24). Там в по­не­дел­ник бя­ха ше­фо­ве­те на го­ле­ми­те биз­нес ор­га­ни­за­ции и те на­ис­ти­на ско­чи­ха да за­щи­та­ват ста­тук­во­то. “То­зи ули­чен на­тиск, те­зи про­тес­ти ня­ма да ни до­ве­дат до доб­ро, ис­ка­ме ста­бил­ност на пра­ви­тел­с­т­во­то”, ка­за пред­се­да­те­лят на КРИБ Ки­рил До­мус­чи­ев. При­чи­на­та за то­ва е прос­та - ор­га­ни­за­ци­я­та, ко­я­то той ог­ла­вя­ва, в мо­мен­та се до­ми­ни­ра от за­ви­си­ми от дър­жа­ва­та иг­ра­чи. Те са биз­нес кри­ло­то на власт­та и евен­ту­ал­но раз­бър­к­ва­не на по­ли­ти­чес­ка­та власт оз­на­ча­ва риск от за­гу­ба на по­зи­ции и па­ри (ко­мен­тар по те­ма­та - на стр. 6).

“Ста­бил­ност” е лю­би­ма­та ду­ма и на Пу­тин - в Ру­сия тя про­дъл­жа­ва ве­че поч­ти 19 го­ди­ни. А в Са­у­дит­с­ка Ара­бия - над 80. По­ня­ко­га оба­че и в най-го­ля­ма­та „ста­бил­ност“се на­ми­рат хо­ра да про­тес­ти­рат.

Слу­ча­ят със звер­с­ки уби­тия са­у­дит­с­ки жур­на­лист Ха­шо­ги (виж­те на стр. 38) по­ка­за, че до­ри и да за­пу­шиш на­си­ла ус­та­та им, вя­тъ­рът на про­мя­на­та за­поч­ва да ду­ха да­же по-сил­но.

Кол­ко­то и доб­ре да е ба­лан­си­ра­на “ста­бил­ност­та” меж­ду по­ли­ти­ци­те и оли­гар­хи­я­та, в нея ви­на­ги ос­та­ва ед­но не­из­вес­т­но - хо­ра­та. Те ис­кат прог­рес, а не зас­той, но са из­к­лю­че­ни от раз­п­ре­де­ле­ни­е­то на бла­га­та и ни­кой не им об­ръ­ща вни­ма­ние. За­то­ва и ма­со­во­то въз­му­ще­ние от ду­ми­те на Ва­ле­ри Си­ме­о­нов за май­ки­те на де­ца­та с ув­реж­да­ния не на­ме­ри раз­би­ра­не. По­ли­ти­ци­те ди­рек­т­но ка­за­ха, че то­ва оз­на­ча­ва да раз­ва­лят удоб­на­та фор­му­ла на власт­та.

“Биз­не­сът” ди­рек­т­но ка­за, че не ис­ка да се раз­ва­ли удоб­на­та фор­му­ла с власт­та.

То­ва оба­че не са­мо от­ла­га ре­ша­ва­не­то на проб­ле­ма, но го пра­ви и още по-го­лям. Нап­ре­же­ни­е­то се нат­руп­ва още по­ве­че и ко­га­то след­ва­щия път из­бух­не, ще е мно­го по-труд­но фор­му­ла­та да се удър­жи ця­ла.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.