Пе­тър Ха­ра­лам­пи­ев

Capital - - КОМЕНТАРИ & АНАЛИЗИ -

Пред­се­да­те­лят на Дър­жав­на­та аген­ция за бъл­га­ри­те в чуж­би­на (ДАБЧ) Пе­тър Ха­ра­лам­пи­ев е об­ви­нен ка­то ръ­ко­во­ди­тел на прес­тъп­на гру­па, тър­го­вия с вли­я­ние и под­куп. Об­ви­не­ния имат още глав­ни­ят сек­ре­тар Кра­си­мир То­мов и два­ма пос­ред­ни­ци, ко­и­то не са слу­жи­те­ли на аген­ци­я­та, а един от тях е сръб­с­ки граж­да­нин. Те бя­ха за­дър­жа­ни в по­не­дел­ник за­ед­но с още 16 ду­ши, но не всич­ки са по­лу­чи­ли об­ви­не­ния. Ор­га­ни­зи­ра­на­та прес­тъп­на гру­па е за­поч­на­ла дей­ност­та си един ме­сец след наз­на­ча­ва­не­то на Ха­ра­лам­пи­ев на пос­та, ус­та­но­ви­ла про­ку­ра­ту­ра­та.

То­га­ва той е съб­рал пред­с­та­ви­те­ли на ор­га­ни­за­ции в чуж­би­на и им е обяс­нил за схе­ма­та, при ко­я­то сре­щу зап­ла­ща­не се по­лу­ча­ва удос­то­ве­ре­ние за бъл­гар­с­ки про­из­ход - до­ку­мент, не­об­хо­дим за по­лу­ча­ва­не на бъл­гар­с­ко граж­дан­с­т­во по про­из­ход. Су­ми­те ва­ри­ра­ли меж­ду 5000 и 7000 ев­ро, ка­то 1500 ос­та­ва­ли за пред­се­да­те­ля на ДАБЧ, а ос­та­на­ли­те би­ли за пос­ред­ни­ци.

Пе­тър Ха­ра­лам­пи­ев е пред­се­да­тел на дви­же­ние „БГ пат­ри­от“, но е част от ко­а­ли­ци­я­та „Обе­ди­не­ни пат­ри­о­ти“. Арес­тът се смя­та за удар сре­щу ВМРО оба­че за­ра­ди тра­ди­ци­он­но сил­но вли­я­ние на пар­ти­я­та в ДАБЧ. (Още за афе­ра­та - на стр. 22)

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.