арх. Вла­дис­лав Де­чев

Capital - - КОМЕНТАРИ & АНАЛИЗИ -

Вла­дис­лав Де­чев е част от пър­во­на­чал­ния екип, кой­то фор­ми­ра офи­са на SGI в Бъл­га­рия през 2010 г. През 2015 г. ста­ва ди­рек­тор, во­дещ тех­ни­чес­кия и ди­зай­нер­с­кия екип на „Меж­ду­на­род­на­та ар­хи­тек­ту­ра“в офи­са в Со­фия. Има над 10-го­ди­шен опит в про­ек­ти­ра­не­то на ма­щаб­ни гра­до­ус­т­ройс­т­ве­ни проекти, про­миш­ле­ни съ­о­ръ­же­ния и скла­до­ви ба­зи, офи­си, жи­лищ­ни и тър­гов­с­ки обек­ти в Бъл­га­рия, Ев­ро­па и Близ­кия из­ток.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.