И в Пол­ша

Capital - - МЕЖДУНАРОДНИ КОМПАНИИ -

Тур­ция не е един­с­т­ве­на­та стра­на, ко­я­то меч­тае за но­во го­ля­мо ле­ти­ще. Пол­ша съ­що пла­ни­ра да из­г­ра­ди та­ко­ва, ко­е­то да се пре­вър­не в най-го­ля­мо­то ле­ти­ще в ця­ла Ев­ро­па. Стро­и­тел­ни­те дей­нос­ти се очак­ва да за­поч­нат през 2021 г., след ка­то пра­ви­тел­с­т­во­то прик­лю­чи с при­до­би­ва­не­то на зе­мя­та, а пър­ви­те по­ле­ти са пла­ни­ра­ни за 2027 г. Пла­но­ве­те не свър­ш­ват до­тук, ка­то в по-да­леч­но­то бъ­де­ще се пред­виж­да до­ба­вя­не­то на до­пъл­ни­тел­ни тер­ми­на­ли и пис­ти, за да мо­же ка­па­ци­те­тът му да се уве­ли­чи до 100 млн. път­ни­ци на го­ди­на, ко­е­то е по­ве­че от то­зи на най-на­то­ва­ре­но­то ев­ро­пейс­ко ле­ти­ще се­га – „Хийт­роу“. Пла­нът е ди­рек­т­но свър­зан с по­мощ за на­ци­о­нал­ния пре­воз­вач LOT. В мо­мен­та той се по­ме­ща­ва в дър­жав­но­то ле­ти­ще „Фре­де­рик Шо­пен“, пос­т­ро­е­но през 1934 г., ка­то съ­о­ръ­же­ни­е­то все още не мо­же да дос­тиг­не пъл­ния си ка­па­ци­тет - 20 млн. ду­ши път­ни­ко­по­ток за го­ди­на.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.