Опас­но бли­зо до пер­фек­тен

Huawei Mate 20 Pro е мо­же би най-доб­ри­ят те­ле­фон на па­за­ра днес

Capital - - СЪДЪРЖАНИЕ - Йо­ан Зап­ря­нов | yoan.zapryanov@capital.bg

Huawei Mate 20 Pro е мо­же би най-доб­ри­ят те­ле­фон на па­за­ра днес

СС­и­гур­но ве­че ви е пис­на­ло да че­те­те за “най-доб­рия смар­т­фон на па­за­ра”, за­що­то при тол­ко­ва мно­го пред­с­та­вя­ния на го­ди­на по­доб­на оцен­ка от­дав­на е за­гу­би­ла сво­я­та те­жест. След то­ва въ­ве­де­ние се при­гот­ве­те за след­но­то: Huawei Mate 20 Pro е мо­же би най-доб­ри­ят смар­т­фон, из­ли­зал до то­зи мо­мент на па­за­ра. След ка­то ком­па­ни­я­та про­ме­ни въз­п­ри­я­ти­я­та за мо­бил­на фо­тог­ра­фия с P9 през 2016 г. и P20 Pro по-ра­но през та­зи го­ди­на, се­га Mate 20 Pro ид­ва не са­мо с впе­чат­ля­ва­ща ка­ме­ра, но и с да­леч по-раз­но­об­ра­зен соф­ту­ер, по-до­бър ди­зайн и осе­за­е­мо по­доб­ре пред­с­та­вящ се про­це­сор.

Ка­за­но нак­рат­ко, от ки­тайс­ка­та ком­па­ния са за­пъл­ни­ли всич­ки мал­ки дуп­чи­ци, ос­та­ве­ни от пре­диш­ни­те мо­де­ли.

Фо­ку­сът, раз­би­ра се, от­но­во па­да вър­ху фо­тог­ра­фи­я­та и из­кус­т­ве­ния ин­те­лект. От биз­нес глед­на точ­ка за­ла­га­не­то на те­зи два еле­мен­та нап­ра­ви Huawei вто­рия по обем про­из­во­ди­тел на те­ле­фо­ни в све­та (след Samsung и пре­ди Apple) и ня­ма при­чи­на ком­па­ни­я­та да про­ме­ни ско­ро под­хо­да си.

Хар­ду­ер и соф­ту­ер

С Mate 20 Pro Huawei за­ла­га на но­вия си 7-на­но­мет­ров чип Kirin 980, кой­то бе пред­с­та­вен през ав­густ. Про­це­со­рът е по­доб­ре­ние спря­мо пре­диш­ни­те по­ко­ле­ния във вся­ко от­но­ше­ние, но е въз­мож­но пот­ре­би­те­лят прос­то да не за­бе­ле­жи си­ла­та му, осо­бе­но ако не на­то­вар­ва пре­ка­ле­но мно­го те­ле­фо­на си. Mate 20 Pro не заг­ря­ва и за две сед­ми­ци пол­з­ва­не не е зам­ръз­вал ни­то вед­нъж, ни­то се е на­ла­гал рес­тарт на сис­те­ма­та. По от­но­ше­ние на па­мет - за ев­ро­пейс­кия пазар ще има дос­тав­ки са­мо на вер­си­я­та със 128 ги­га­бай­та па­мет и 6 ги­га­бай­та RAM.

В соф­ту­ер­но от­но­ше­ние Mate 20 Pro ид­ва с EMUI 9 – мо­ди­фи­ка­ци­я­та на Huawei на Android. Проб­ле­мът с не­нуж­ния и не­из­т­ри­ва­ем соф­ту­ер е по-ма­лък при те­ле­фон, кой­то труд­но се на­то­вар­ва и има дос­та­тъч­но мяс­то, за да мо­же чо­век прос­то да пре­мес­ти всич­ки не­нуж­ни икон­ки в ед­на пап­ка и да не им об­ръ­ща по­ве­че вни­ма­ние.

Ба­те­рия

Mate 20 Pro ид­ва с 4200 mAh ба­те­рия, ко­я­то е дос­та­тъч- но из­д­ръж­ли­ва за ден е по­ло­ви­на ра­бо­та при сред­но на­то­вар­ва­не. Пов­пе­чат­ля­ва­що е бър­зо­то за­реж­да­не, ка­то за 30 ми­ну­ти ба­те­ри­я­та сти­га от 0 до 70%. Сред най-ин­те­рес­ни­те но­ви фун­к­ции на Mate 20 Pro е и без­жич­но­то за­реж­да­не на те­ле­фон с те­ле­фон, ко­е­то оба­че за мо­мен­та се под­дър­жа са­мо от то­зи мо­дел и ако ис­ка­те да за­ре­ди­те смар­т­фо­на си от при­я­тел, ще се на­ло­жи той съ­що да има Mate 20 Pro.

През след­ва­щи­те го­ди­ни, ко­га­то та­зи тех­но­ло­гия нав­ле­зе и в дру­ги смар­т­фо­ни, тя ще бъ­де да­леч по-по­лез­на.

Дис­п­лей

Смар­т­фо­нът раз­по­ла­га с 6.4-ин­чов ек­ран от край до край. Ре­зо­лю­ци­я­та е 1440х3120 пик­се­ла, или 538 пик­се­ла вър­ху инч – ог­ром­на раз­ли­ка спря­мо 408-те пик­се­ла на­си­те­ност на P20 Pro и 458 пик­се­ла при iPhone Xs Max. Дис­п­ле­ят е AMOLED, а пръс­то­ви­ят от­пе­ча­тък то­зи път се на­ми­ра в са­мия не­го. То­ва е пър­ви­ят ма­сов те­ле­фон с пръс­тов от­пе­ча­тък в ек­ра­на, с лед ка­то от­но­во Huawei вка­ра­ха тех­но-

ло­ги­я­та по-ра­но през го­ди­на­та, но в ли­ми­ти­ра­на­та се­рия Mate 10 Porsche. От­к­люч­ва­не има и с ли­це­во раз­поз­на­ва­не, ка­то от ки­тайс­ка­та ком­па­ния са дос­тиг­на­ли до осе­за­е­мо за­бър­з­ва­не на ре­ак­ци­я­та на те­ле­фо­на.

Ди­зайн

Ди­зай­нът на Mate 20 Pro е, с ед­на ду­ма, удо­бен. Кра­и­ща­та са из­ви­ти и на­пом­нят флаг­шип мо­де­ли­те на Samsung. Зад­на­та стра­на на те­ле­фо­на е от­но­во стък­ле­на, ко­е­то мо­же да не се ха­ре­са на всич­ки. Цве­то­ви­те ва­ри­а­ции са син, че­рен, пре­ли­ва­щи­ят Twilight, зе­лен и ро­зо­во зла­то, но на бъл­гар­с­кия пазар ще има из­бор са­мо меж­ду пър­ви­те три.

Ми­нус в слу­чая е ви­со­ко­го­во­ри­те­лят, кой­то е вгра­ден в USB жа­ка. Проб­ле­мът е, че при хо­ри­зон­тал­но дър­же­не на те- ле­фо­на ръ­ка­та ви най-ве­ро­ят­но ще спи­ра зву­ка. По­доб­но на пред­шес­т­ве­ни­ци­те му Мate 20

Pro съ­що та­ка ня­ма ау­ди­о­жак.

Ка­ме­ра

Ка­ме­ра­та на Huawei Mate 20 Pro е трой­на, раз­ра­бо­те­на с Leica – 40-ме­га­пик­се­ло­ва + 20-ме­га­пик­се­ло­ва + 8-ме­га­пик­се­ло­ва те­ле­фо­то­ле­ща. Нак­рат­ко, ка­ме­ра­та е по­ве­че от впе­чат­ля­ва­ща: от нощ­ни сним­ки до мак­ро­ре­жи­ма, кой­то поз­во­ля­ва ка­чес­т­ве­ни сним­ки до­ри при пет­к­рат­но уве­ли­че­ние, Mate 20 Pro е по-бли­зо до DSLR фо­то­а­па­рат, от­кол­ко­то до оби­чай­на­та ка­ме­ра на мо­би­лен те­ле­фон. Смар­т­фо­нът съ­що та­ка е за­ре­ден с из­кус­т­вен ин­те­лект, кой­то ав­то­ма­тич­но по­доб­ря­ва сним­ки­те, ка­то се ори­ен­ти­ра как­во точ­но сни­ма пот­ре­би­те­лят. Раз­би­ра се, те­зи фун­к­ции мо­гат да бъ­дат из­к­лю­че­ни.

Дру­га от впе­чат­ля­ва­щи­те фун­к­ции на Mate 20 Pro е иден­ти­фи­ци­ра­не­то на обек­ти с ка­ме­ра – чо­век мо­же нап­ри­мер да из­ме­ри кол­ко ка­ло­рии ще изя­де са­мо ка­то на­со­чи обек­ти­ва към чи­ни­я­та си. Проб­ле­мът е, че за да ра­бо­ти доб­ре та­зи фун­к­ция, тя има нуж­да от страш­но мно­го дан­ни, как­ви­то все още ня­ма, и за мо­мен­та е по-ско­ро лю­бо­пит­на, от­кол­ко­то фак­то­ло­ги­чес­ки точ­на.

За­то­ва пот­ре­би­те­лят не мо­же да раз­чи­та днес Mate 20 Pro да из­ме­ри кол­ко точ­но ка­ло­рии е са­ла­та­та му, но мо­же да очак­ва по-доб­ри ре­зул­та­ти в бъ­де­ще.

Спе­ци­а­ли­зи­ра­ни­ят сайт DxOMark, кой­то оце­ня­ва ка­ме­ри­те на раз­лич­ни­те мо­бил­ни ус­т­ройс­т­ва на па­за­ра, все още не е из­ме­рил па­ра­мет­ри­те на Mate 20 Pro. На вър­ха на кла­са­ци­я­та про­дъл­жа­ва да стои P20 Pro, но е мно­го ве­ро­ят­но при ре­вю­то на Mate 20 Pro но­ви­ят

смар­т­фон на ки­тайс­ка­та ком­па­ния да зас­та­не на­че­ло.

Ма­кар и да е стран­но, всъщ­ност в ка­ме­ра­та е и един­с­т­ве­ни­ят оче­ви­ден ми­нус на те­ле­фо­на – той не мо­же да пра­ви сним­ки в ре­зо­лю­ция 16:9. Вмес­то то­ва из­бо­рът е меж­ду съ­от­но­ше­ния 18.8:9, 4:3 и 1:1.

Об­ща оцен­ка

Huawei Mate 20 Pro мо­же да се сб­лъс­ка са­мо с един проб­ле - пре­на­си­те­ност­та на па­за­ра.

До­ри то­ва на­ис­ти­на да е най­доб­ри­ят те­ле­фон в мо­мен­та, са­мо пре­ди ня­кол­ко ме­се­ца ком­па­ни­я­та про­ве­де ог­ром­на мар­ке­тин­го­ва кам­па­ния за пре­диш­ния “най-до­бър” - P20 Pro.

Вън­ш­на кон­ку­рен­ция съ­що не лип­с­ва, ка­то ско­ро на па­за­ра

из­ля­зо­ха от­лич­ни­те iPhone XS Max и Samsung Galaxy Note 9.

Плю­сът на Mate 20 Pro е це­на­та спря­мо кон­ку­рен­ци­я­та - без або­на­мент към мо­би­лен опе­ра­тор смар­т­фо­нът стру­ва мал­ко под 2000 лв. за 128-ги­га­бай­то­вия мо­дел, а с або­на­мент мо­же да сле­зе до око­ло 1250 лв. По-нис­ка спря­мо кон­ку­рен­ти­те, це­на­та е над на­чал­на­та на P20 Pro през март, ко­я­то за­поч­ва­ше от 1500 лв. без або­на­мент.

Об­що пог­лед­на­то, Mate 20 Pro е по­ве­че от впе­чат­ля­ващ и най-ве­ро­ят­но в не­го има още по­лез­ни фун­к­ции, ко­и­то да се от­к­ри­ват с вре­ме­то. Са­мо дреб­ни ми­ну­си дис­тан­ци­рат те­ле­фо­на от тит­ла­та „пер­фек­тен“, но всич­ки ос­та­на­ли су­пер­ла­ти­ви са зас­лу­же­ни.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.