Най-важ­но­то

Бъл­га­рия/Ико­но­ми­ка­та/Све­тът/Биз­не­сът

Capital - - СЕДМИЦАТА -

01 Очак­ва се до ля­то­то на след­ва­ща­та го­ди­на со­фийс­ко­то мет­ро да има пет но­ви спир­ки, обя­ви сто­лич­ни­ят кмет Йор­дан­ка Фан­дъ­ко­ва по вре­ме на ин­с­пек­ция в мет­ро­по­ли­те­на | Сним­ка Ге­ор­ги Ко­жу­ха­ров 02 Тръмп по­се­ти си­на­го­га­та в Пит­с­бърг, къ­де­то в съ­бо­та бя­ха зас­т­ре­ля­ни 11 ев­реи. Про­тес­ти­ра­щи об­ви­ни­ха аме­ри­кан­с­кия пре­зи­дент, че не­го­ва­та раз­де­ля­ща ри­то­ри­ка во­ди до въз­хо­да на не­о­на­цис­ти | Reuters 03 Бу­ри в Ита­лия при­чи­ни­ха смърт­та на 11 ду­ши, на­вод­ни­ха го­ля­ма част от Ве­не­ция и до­ве­до­ха до по­ра­же­ния в гра­до­ве в се­вер­ни­те, юж­ни­те и цен­т­рал­ни­те ра­йо­ни | Reuters

//БЪЛ­ГА­РИЯ

P Две шум­ни ак­ции про­ве­де Спе­ци­а­ли­зи­ра­на­та про­ку­ра­ту­ра за бро­е­ни дни. В пе­тък във Фран­ция бя­ха за­дър­жа­ни Ни­ко­лай и Ев­ге­ния Ба­не­ви с ев­ро­пейс­ка за­по­вед за арест по мно­жес­т­во об­ви­не­ния във връз­ка с при­ва­ти­за­ци­я­та на “По­ли­ме­ри” – до­ку­мен­т­на из­ма­ма, да­нъч­ни прес­тъп­ле­ния, пра­не на па­ри и др. В по­не­дел­ник про­ку­ра­ту­ра­та вле­зе в Дър­жав­на­та аген­ция за бъл­га­ри­те в чуж­би­на (ДАБЧ) и за­дър­жа 20 ду­ши. На ди­рек­то­ра на ДАБЧ Пе­тър Ха­ра­лам­пи­ев е пов­диг­на­то об-

ви­не­ние ка­то ръ­ко­во­ди­тел на ор­га­ни­зи­ра­на прес­тъп­на гру­па за под­ку­пи. С об­ви­не­ние са още три­ма ду­ши, сред ко­и­то и глав­ни­ят сек­ре­тар. (Още по те­ма­та на стр. 22.)

P Зам.-пред­се­да­тел­ки­те на Вър­хов­ния ка­са­ци­о­нен съд Пав­ли­на Па­но­ва и на Вър­хов­ния ад­ми­нис­т­ра­ти­вен съд На­деж­да Дже­ле­по­ва ще бъ­дат но­ви­те кон­с­ти­ту­ци­он­ни съ­дии от съ­деб­на­та кво­та. Две­те бя­ха из­б­ра­ни в пе­тък от Об­що­то съб­ра­ние на вър­хов­ни­те съ­ди­ли­ща, а мал­ко след то­ва пре­зи­ден­тът обя­ви и своя из­б­ра­ник - проф. Ата­нас Се­мов, член на прав­ния му съ­вет. P Ръ­ко­вод­с­т­во­то на БАН зап­ла­ши с улич­ни про­тес­ти и се­зи­ра­не на Кон­с­ти­ту­ци­он­ния съд за­ра­ди за­ло­же­ния про­ек­то­бю­джет на ин­с­ти­ту­ци­я­та за 2019 г. Спо­ред ръ­ко­вод­с­т­во­то на ака­де­ми­я­та пред­ви­де­но­то офи­ци­ал­но из­важ­да­не на НИМХ от БАН от 1 яну­а­ри 2019 г. за­ед­но с ар­хи­ви­те и иму­щес­т­во­то му е на­ру­ше­ние на спо­ра­зу­ме­ни­е­то с пра­ви­тел­с­т­во­то..

//СВЯТ

P Са­у­ди­те­цът Джа­мал Ха­шо­ги е бил уду­шен. То­ва твър­ди Тур­ция в пър­ва­та си офи­ци­ал­на по­зи­ция от­нос­но то­ва как смя­та, че е бил убит жур­на­лис­тът. Изяв­ле­ни­е­то ид­ва след сед­ми­ци на ме­дий­ни спе­ку­ла­ции за смърт­та на Ха­шо­ги в са­у­дит­с­ко­то кон­сул­с­т­во в Ис­тан­бул на 2 ок­том­в­ри. Спо­ред Тур­ция „съг­лас­но нап­ра­ве­ни пред­ва­ри­тел­но пла­но­ве жер­т­ва­та е би­ла уду­ше­на не­за­бав­но, след ка­то е вляз­ла в кон­сул­с­т­во­то на Са­у­дит­с­ка Ара­бия. Тя­ло­то е би­ло раз­ч­ле­не­но, а час­ти­те му са би­ли из­х­вър­ле­ни от­но­во спо­ред пред­ва­ри­тел­ни­те пла­но­ве“.

P САЩ мо­гат да обя­вят до на­ча­ло­то на де­кем­в­ри ми­та вър­ху ос­та­на­лия ки­тайс­ки внос, кой­то все още не е пок­рит от пре­диш­ния кръг аме­ри­кан­с­ки та­ри­фи. То­ва ще ста­не, ако пла­ни­ра­ни­те пре­го­во­ри меж­ду пре­зи­ден­ти­те До­налд Тръмп и Си Цзин­пин по вре­ме на но­ем­в­рийс­ка­та сре­ща на Г-20 не до­ве­дат до нап­ре­дък, твър­дят из­точ­ни­ци на Вloomberg. Спо­ред ико­но­мис­ти ми­та­та вър­ху тол­ко­ва ши­рок кръг от сто­ки ще бъ­дат удар за ки­тайс­кия рас­теж.

P Един от кра­но­ве­те на пла­ващ док в Мур­ман­с­ка об­ласт пад­на на па­лу­ба­та на ре­мон­ти­ра­ния там рус­ки са­мо­ле­то­но­сач „Ад­ми­рал Куз­не­цов“и на­не­се по­ра­же­ния. До­кът по­тъ­на, а са­мо­ле­то­но­са­чът бе от­ка­ран на бук­сир за ре­монт на дру­го мяс­то.

При ин­ци­ден­та пос­т­ра­да­ха че­ти­ри­ма ду­ши, а един е из­чез­нал. По­тъ­ва­не­то на до­ка зас­т­ра­ша­ва бо­ес­по­соб­ност­та на рус­кия Се­ве­рен флот.

//ИКО­НО­МИ­КА

P Но­ви­ят на­чин за из­чис­ля­ва­не на так­са смет се от­ла­га с две го­ди­ни за 2022 г. То­ва ре­ши­ха де­пу­та­ти­те от бю­джет­на­та ко­ми­сия в пар­ла­мен­та при вто­ро че­те­не на про­ме­ни­те в За­ко­на за мес­т­ни­те да­нъ­ци и так­си. Пред­ло­же­ни­е­то за от­с­роч­ка бе­ше вне­се­но меж­ду пър­во и вто­ро че­те­не по же­ла­ние на На­ци­о­нал­но­то сдру­же­ние на об­щи­ни­те. Иде­я­та е вли­за­не­то в си­ла на но­ва­та так­са смет да съв­пад­не с пла­ни­ра­но­то за 2021 г. преб­ро­я­ва­не на на­се­ле­ни­е­то от НСИ.

P При­хо­ди­те на бъл­гар­с­кия аут­сор­синг сек­тор дос­ти­гат 2.1 мл­рд. ев­ро през 2017 г., ко­е­то пред­с­тав­ля­ва око­ло 4.8% от БВП по дан­ни на Бъл­гар­с­ка­та аут­сор­синг асо­ци­а­ция (БАА). Бран­шът очак­ва обо­ро­тът да се уд­вои до 4 мл­рд. ев­ро до 2021 г. Сек­то­рът пла­ни­ра да уве­ли­ча­ва пер­со­на­ла през след­ва­щи­те го­ди­ни. На­ми­ра­не­то на дос­та­тъч­но ква­ли­фи­ци­ра­ни кад­ри оба­че е сред ос­нов­ни­те пре­диз­ви­ка­тел­с­т­ва пред фир­ми­те в ин­дус­т­ри­я­та.

P Би­оп­ро­из­ви­ди­те­ли­те го­нят пла­ща­ния, а не про­из­вод­с­т­во, по­каз­ва одит на Смет­на­та па­ла­та. Фо­ку­сът на док­ла­да е вър­ху из­пъл­не­ни­е­то на мяр­ка 11 „Би­о­ло­гич­но зе­ме­де­лие“от Прог­ра­ма­та за раз­ви­тие на сел­с­ки­те ра­йо­ни 2014 - 2020, ко­я­то поз­во­ля­ва сто­па­ни­те да по­лу­ча­ват ком­пен­са­тор­но пла­ща­не, без да се стре­мят към до­би­ви. Смет­на­та па­ла­та пре­по­ръч­ва да се пред­ви­дят до­пъл­ни­тел­ни кри­те­рии, ко­и­то сти­му­ли­рат по­ла­га­не на не­об­хо­ди­ми­те гри­жи и зе­ме­дел­с­ки прак­ти­ки.

//БИЗ­НЕС

P Бъл­га­рия па­да от 50-о

до 59-о мяс­то по ус­ло­вия за

пра­ве­не на биз­нес, по­каз­ва

еже­год­на­та кла­са­ция Doing

Business на Све­тов­на­та бан­ка. Стра­на­та по­доб­ря­ва оцен­ка­та си по ня­кои по­ка­за­те­ли, но изос­та­ва от тем­по­ве­те, с ко­и­то се раз­ви­ват ос­та­на­ли­те 189 дър­жа­ви. Ка­то по­зи­ция в кла­са­ци­я­та Бъл­га-

рия от­чи­та по­доб­ре­ние са­мо по един ин­ди­ка­тор - по­лу­ча­ва­не на раз­ре­ши­тел­но за стро­еж.

P Раз­ме­рът на кре­ди­ти­те за обе­ди­ня­ва­не на за­дъл­же­ни­я­та на­рас­т­ва с 19.2% към юни на го­диш­на ба­за, от­чи­та БНП „Па­ри­ба лич­ни фи­нан­си“. Дан­ни­те са от тра­ди­ци­он­но­то из­с­лед­ва­не на бан­ка­та, ко­я­то го про­веж­да на ба­за соб­с­т­ве­ния си биз­нес на бъл­гар­с­кия пазар. Спо­ред ек­с­пер­ти­те уве­ли­че­ни­е­то ид­ва от по­ви­ше­на­та фи­нан­со­ва кул­ту­ра, но фак­то­ри съ­що са ма­си­ра­но­то рек­ла­ми­ра­не на то­зи тип про­дук­ти в го­ди­ни­те след кри­за­та и ико­но­ми­и­те от так­си, ко­и­то се пос­ти­гат при пол­з­ва­не­то им.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.