СДЕЛКИ & ПРОЕКТИ

Capital - - СЕДМИЦАТА -

P Про­из­во­ди­те­лят на сто­ма­не­ни ра­ди­а­то­ри "Ко­ра­до - Бъл­га­рия" за­поч­ва ин­вес­ти­ция за 8 млн. лв. Сред­с­т­ва­та са свър­за­ни с пар­цел от 30 дка в съ­сед­с­т­во със се­гаш­на­та сгра­да на фир­ма­та, кой­то ком­па­ни­я­та ку­пи ми­на­ла­та го­ди­на. Иде­я­та е там да бъ­де ре­кон­с­т­ру­и­ра­на съ­щес­т­ву­ва­ща­та скла­до­ва и про­из­вод­с­т­ве­на ба­за, а на ос­во­бо­де­но­то мяс­то ще бъ­де из­г­ра­ден бо­я­джийс­ки цех с до­пъл­ни­тел­на ин­вес­ти­ция. P"Пал­фин­гер" раз­ши­ря­ва про­из­вод­с­т­во­то на хид­ро­ци­лин­д­ри в Те­не­во с ин­вес­ти­ция за 27 млн. лв. Па­ри­те са пред­ви­де­ни за из­г­раж­да­не на две но­ви ха­ле­та и ку­пу­ва­не на до­пъл­ни­тел­но обо­руд­ва­не. То­ва ще поз­во­ли на ком­па­ни­я­та да уве­ли­чи про­из­вод­с­т­ве­ния си ка­па­ци­тет от 75 хил. на 270 хил. ци­лин­дъ­ра го­диш­но. По план про­ек­тът тряб­ва да прик­лю­чи до края на 2020 г. P Бол­ни­ца "Хи­гия" пла­ни­ра да на­бе­ре 6.5 млн. лв. от фон­до­ва­та бор­са за раз­ши­ре­ние на дей­ност­та си. Наб­ра­ни­те су­ми от пуб­лич­но­то пред­ла­га­не на ак­ции ще се вло­жат в ку­пу­ва­не на но­ва ви­со­кос­пе­ци­а­ли­зи­ра­на ме­ди­цин­с­ка апа­ра­ту­ра и до­из­г­раж­да­не на но­ви от­де­ле­ния и/или кли­ни­ки. Част от сред­с­т­ва­та са пред­ви­де­ни и за прес­т­рук­ту­ри­ра­не на за­дъл­же­ни­я­та на "Хи­гия". P Бъл­гар­с­ки про­из­во­ди­тел на елек­т­ро­мо­би­ли пла­ни­ра да на­бе­ре 20 млн. лв. от фон­до­ва­та бор­са. Ком­па­ни­я­та от Ру­се Sin Cars про­из­веж­да със­те­за­тел­ни ав­то­мо­би­ли за ама­тьор­с­ки­те се­рии GT4 и със сред­с­т­ва­та пла­ни­ра да раз­ра­бо­ти спе­ци­а­лен градски елек­т­ри­чес­ки ав­то­мо­бил за ку­ри­ер­с­ки ус­лу­ги и ле­ко­то­ва­рен пре­воз. Цел­та е да се стиг­не до ма­со­во се­рий­но про­из­вод­с­т­во.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.