Пе­ев­с­ки ха­рес­ва ва­шия мейл

Capital - - Front page -

ПП­ом­ни­те ли про­тес­ти­те сре­щу Пе­ев­с­ки от 2013 г.? Как ули­ци­те и пло­ща­ди­те в ця­ла­та стра­на бя­ха раз­тър­се­ни от ви­ко­ве­те на де­сет­ки хи­ля­ди хо­ра? Всич­ки то­га­ва ис­ка­ха “Ос-тав-ка”, но зад та­зи ду­ма сто­е­ше мно­го по­ве­че от же­ла­ни­е­то пос­та си да ос­во­бо­ди сла­ме­ни­ят Оре­шар­с­ки. Про­тес­ти­те то­га­ва бя­ха сре­щу прев­зе­ма­не­то на дър­жа­ва­та от мал­ка гру­па хо­ра, ко­и­то впи­ват вен­ду­зи­те си в кръ­во­нос­на­та сис­те­ма на всич­ки влас­ти, та­ка че те да ра­бо­тят са­мо за тях. Бя­ха сре­щу ма­фи­я­та, ко­я­то се хра­ни от дър­жав­но­то и ев­ро­пейс­ко­то фи­нан­си­ра­не, ата­ку­ва биз­не­си­те на не­у­доб­ни­те и за али­би но­си мас­ки на по­ли­ти­ци, про­ку­ро­ри и ме­дии.

Пе­ев­с­ки то­га­ва се от­тег­ли ка­то пред­се­да­тел на ДАНС, Оре­шар­с­ки за­гу­би власт­та, но хо­ра­та не ус­пя­ха да си вър­нат власт­та. Да­же нап­ро­тив. От то­га­ва до­се­га съ­ща­та гру­па хо­ра сис­те­ма­тич­но за­е­ма все по­ве­че клю­чо­ви по­зи­ции в пра­ви­тел­с­т­во­то, дър­жав­на­та ад­ми­нис­т­ра­ция и служ­би­те. Ако не­що се сме­ни, то­ва е под­хо­дът на прев­зе­ли­те власт­та. Ви­ди­ми (и оче­вид­но пре­диз­вик­ва­щи ре­ак­ция) хо­ра ка­то Де­лян Пе­ев­с­ки не за­е­мат ди­рек­т­но ви­со­ки пос­то­ве, а вмес­то то­ва ги кон­т­ро­ли­рат с по-мал­ко из­вес­т­ни лей­те­нан­ти.

По­ня­ко­га щри­хи от ис­тин­с­ка­та кар­ти­на в дър­жа­ва­та се про­мък­ват на по­вър­х­ност­та и та­зи сед­ми­ца да­де по­ред­ния при­мер. Бю­ро­то за кон­т­рол над под­с­луш­ва­ни­я­та бе­ше съз­да­де­но след скан­да­ли­те в края на пър­во­то пра­ви­тел­с­т­во на ГЕРБ и за из­не­на­да на са­ми­те му съз­да­те­ли то в ня­кои слу­чаи вър­ше­ше ре­ал­на ра­бо­та. Ко­га­то про­ку­ра­ту­ра­та и служ­би­те си да­до­ха смет­ка, че по­ня­ко­га вър­ху под­с­луш­ва­не­то на те­ле­фо­ни­те, прос­ле­дя­ва­не­то на мей­ло­ве, съ­об­ще­ния във viber и пр. мо­же да има ня­ка­къв вън­шен кон­т­рол, те за­поч­на­ха ярос­т­на ата­ка сре­щу бю­ро­то. Ре­зул­та­тът бе­ше, че то бло­ки­ра. Се­га се ми­на­ва на след­ва­щия етап - ди­рек­т­но­то му прев­зе­ма­не (виж­те ко­мен­тар на стр. 6 и под­роб­нос­ти за та­зи ис­то­рия на стр. 24).

ор­га­ни­зи­ра­но. Ко­га­то оба­че тряб­ва да се ре­ши проб­лем на хо­ра­та, дър­жав­на­та ма­ши­на за­поч­ва да скър­ца, за­що­то не е ка­либ­ри­ра­на за та­ка­ва ра­бо­та. В то­ва, раз­би­ра се, има ню­ан­си - не ця­ла­та дър­жа­ва е прев­зе­та от ма­фи­я­та, а и в раз­лич­ни­те пе­ри­о­ди вли­я­ни­е­то е раз­лич­но. В пър­во­то пра­ви­тел­с­т­во на Бо­ри­сов нап­ри­мер вли­я­ни­е­то бе­ше по-мал­ко, а при Оре­шар­с­ки, мно­го по-го­ля­мо.

Ка­зу­сът с граж­дан­с­ка­та от­го­вор­ност се­га из­п­ра­ви дър­жа­ва­та пред ре­а­лен проб­лем, кой­то за­ся­га ми­ли­о­ни хо­ра, и дър­жа­ва­та, по­не на ета­па, бло­ки­ра. Ако не пред­п­ри­е­ме ни­що, це­на­та на зас­т­ра­хов­ка­та ще ско­чи мно­го. Ко­га­то то­ва се при­ба­ви към ин­ф­ла­ци­я­та, ви­со­ки­те це­ни на бен­зи­на и уве­ли­че­ни­те це­ни на отоп­ле­ни­е­то, рис­кът е хо­ра­та с по-нис­ки до­хо­ди от­но­во да из­ля­зат на ули­ца­та. Ако дър­жа­ва­та ре­гу­ли­ра та­ва­на на обез­ще­те­ни­я­та и та­ка кос­ве­но це­на­та на граж­дан­с­ка­та от­го­вор­ност, рис­кът е да още­ти род­ни­ни­те на пос­т­ра­да­ли при ка­тас­т­ро­фи.

Ра­бо­та­та на ефек­тив­на­та дър­жа­ва е точ­но да на­ми­ра ба­лан­са в по­доб­ни си­ту­а­ции. Граж­дан­с­ка­та от­го­вор­ност тряб­ва да пос­къп­не, за да не фа­ли­рат ня­кои от го­ле­ми­те зас­т­ра­хо­ва­тел­ни ком­па­нии.

Въп­ро­сът е са­мо с кол­ко (виж­те на стр. 11-18)

Всъщ­ност, ако има­ше ефек­тив­на дър­жа­ва, до­хо­ди­те на хо­ра­та щя­ха да са мно­го по-ви­со­ки и це­на­та на граж­дан­с­ка­та ня­ма­ше да се прев­ръ­ща в на­ци­о­на­лен и по­ли­ти­чес­ки проб­лем.

Вмес­то то­ва оба­че има­ме дру­го - чо­век на Пе­ев­с­ки ще кон­т­ро­ли­ра да­ли хо­ра­та на Пе­ев­с­ки в про­ку­ра­ту­ра­та и хо­ра­та на Пе­ев­с­ки в служ­би­те под­с­луш­ват за­кон­но.

Нак­рат­ко, вни­ма­вай­те как­во пи­ше­те по мей­ла и как­во пра­ща­те във viber и what’s app. Там ви слу­ша прев­зе­та­та дър­жа­ва. P Кои са бан­ки­те с най-нис­ки так­си > стр. 78

2.5 го­ди­ни от вре­ме­то за сред­но образование са из­гу­бе­ни за бъл­гар­с­ки­те уче­ни­ци

//ГЕОГРАФИЯ НА ПАРИТЕ

Но­ва­та кар­та на Бъл­га­рия | 28-29

Но­во раз­де­ле­ние на стра­на­та за це­ли­те на ев­рос­та­тис­ти­ка­та

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.