Ре­мон­тът на „Гра­фа“ и биз­не­си­те Вит­ри­на­та на со­фийс­кия ус­пех

Capital - - 4 | K | СЕДМИЦАТА -

КК­и­ло­ме­тър и по­ло­ви­на. Тол­ко­ва е дъл­жи­на­та на зат­во­ре­на­та „Граф Иг­на­ти­ев“от Ка­на­ла до Съ­деб­на­та па­ла­та. То­ва са ки­ло­ме­тър и по­ло­ви­на „жи­ва плът“в цен­тъ­ра на сто­ли­ца­та, го­ля­ма част от ко­и­то са пе­ше­ход­на зо­на и съ­от­вет­но - пъл­ни с ма­га­зи­ни. По-ско­ро бя­ха пъл­ни с ма­га­зи­ни. За­що­то мал­ки­те биз­не­си труд­но из­дър­жат на пла­ни­ра­щия про­цес на Сто­лич­на об­щи­на. Ре­мон­тът те­че сед­ми ме­сец и по ни­що не из­г­леж­да, че ще се вмес­ти в сро­ка от 200 дни. От ме­се­ци обек­ти­те са с ог­ра­ни­чен дос­тъп, ос­та­ват без во­да без пре­дуп­реж­де­ния и ня­мат ни­как­ва сигурност за бъ­де­ще­то си. Ня­кои от тях са с 80% от обо­ро­ти­те си на­до­лу (стр. 34-35).

Раз­би­ра се, ре­мон­ти­те във все­ки град са не­из­беж­на част от не­го­во­то раз­ви­тие. Со­фия не е ни­то пър­ви­ят, ни­то пос­лед­ни­ят град, кой­то зат­ва­ря час­ти от цен­тъ­ра си. По­доб­ре­на­та ин­ф­рас­т­рук­ту­ра ще вдиг­не обо­ро­ти­те на оне­зи, ко­и­то оце­ле­ят. Но ня­кол­ко не­ща пра­вят ка­зу­са ва­жен.

Пър­во, то­тал­но­то не­хайс­т­во на об­щи­на­та към нес- го­ди­те, при­чи­не­ни от соб­с­т­ве­на­та й нес­по­соб­ност да пла­ни­ра и над­зи­ра­ва ка­чес­т­ве­но. Ни­кой от за­сег­на­ти­те не знае на ко­го да се оба­ди, за да пи­та за под­роб­нос­ти, ни­то знае ка­къв е гра­фи­кът на ре­мон­ти­те, кой­то се про­ме­ня неп­ре­къс­на­то.

Об­щи­на­та ре­а­ги­ра ед­ва ко­га­то се на­диг­на пуб­лич­но не­до­вол­с­т­во - не осо­бе­но до­бър атес­тат за дей­ност­та й. Ако от­но­ше­ни­е­то е та­ко­ва към най-ви­ди­ма­та част на Со­фия, пре­це­не­те са­ми как­во е към биз­не­си­те в край­ни­те квар­та­ли.

За­що­то след 14 го­ди­ни на ГЕРБ-ска власт в сто­ли­ца­та тя все още не умее да ко­му­ни­ки­ра с хо­ра­та и биз­не­си­те, ни­то да пла­ни­ра ка­чес­т­ве­но. А и не е нуж­но: Со­фия раз­по­ла­га с ог­ром­но ко­ли­чес­т­во ев­ро­пейс­ки па­ри, ко­и­то да раз­х­вър­ля по та­ки­ва не­хай­ни ре­мон­ти (стр. 28-29). И ще про­дъл­жи да ги има - те зат­ва­рят доб­ре очи­те за пук­на­ти­ни­те във „вит­ри­на­та на ус­пе­ха“.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.