//ТЕНДЕНЦИЯ

За­що "Граж­дан­с­ка­та от­го­вор­ност" е об­ре­че­на да пос­къп­ва

Capital - - Тема На Броя - ав­тор Гер­га­на Ми­хай­ло­ва | gergana.mihaylova@capital.bg

ИИ без "проб­ле­ма ВКС" най­ма­со­ва­та зас­т­ра­хов­ка е об­ре­че­на да пос­къп­ва, за да мо­же да из­пъл­ня­ва цел­та си. Нис­ка­та й це­на на фо­на на ви­со­ка­та ще­ти­мост зас­т­ра­ша­ва­ше фи­нан­со­ва­та ста­бил­ност на зас­т­ра­хо­ва­тел­ни­те дру­жес­т­ва, за ко­и­то проб­ле­мът през пос­лед­ни­те го­ди­ни ста­ва осо­бе­но обос­т­рен. От ед­на стра­на, са все по-го­ле­ми­те пла­ща­ния за­ра­ди лип­са­та на ме­то­ди­ка за пла­ща­не­то на не­ма­те­ри­ал­ни ще­ти, а от дру­га - все по-зна­чи­ми­те су­ми, ко­и­то се из­п­ла­щат по ка­тас­т­ро­фи в чуж­би­на. Пос­лед­но­то зас­т­ра­ши Бъл­га­рия с из­к­люч­ва­не от сис­те­ма­та "Зе­ле­на кар­та" ми­на­ла­та го­ди­на.

В мо­мен­та сред­на­та це­на на ма­со­ва­та ав­то­мо­бил­на зас­т­ра­хов­ка е 330 лв. и се пла­ща от 3 млн. ду­ши. За ми­на­ла­та го­ди­на при­хо­дът от "Граж­дан­с­ка от­го­вор­ност" е бил 660 млн. лв., а пла­те­ни­те ще­ти от зас­т­ра­хо­ва­те­ли­те са би­ли за 407 млн. лв. То­ва по­каз­ва из­к­лю­чи­тел­но ви­со­ка ще­ти­мост, при ко­я­то при­хо­дът на зас­т­ра­хо­ва­те­ли­те не е дос­та­тъ­чен.

Не­що по­ве­че - в ана­лиз през юли КФН по­со­чи, че за три от ка­те­го­ри­и­те, ко­и­то са и най-ма­со­ви­те - ле­ки ко­ли, ка­ми­о­ни и ав­то­бу­си, тех­ни­чес­ки­ят ре­зул­тат за пос­лед­ни­те три го­ди­ни е от­ри­ца­те­лен, то­ест за­гу­ба за ком­па­ни­и­те. С то­ва ре­гу­ла­то­рът сти­му­ли­ра зас­т­ра­хо­ва­те­ли­те да вдиг­нат це­ни­те, а ре­ше­ни­е­то на ВКС до­пъл­ни­тел­но оказ­ва на­тиск за уве­ли­че­ние, ко­е­то мо­же да е и по-ряз­ко - до хи­ля­да ле­ва.

И без не­го це­на­та бе об­ре­че­на да на­рас­т­ва, тъй ка­то Бъл­га­рия е с ед­на от най-нис­ки­те це­ни на "Граж­дан­с­ка от­го­вор­ност" - 330 лв. спря­мо 230 ев­ро сред­но за Ев­ро­па, а ще­ти­мост­та и най-ве­че смър­т­ност­та на пъ­тя са сред най-ви­со­ки­те. Спо­ред ста­тис­ти­ка­та в Ев­ро­па на ми­ли­он ду­ши на­се­ле­ние за­ги­ват по 49 ду­ши го­диш­но, до­ка­то у нас жер­т­ви­те са по 96 на ми­ли­он ду­ши. Ос­вен то­ва при­съж­да­ни­те от съ­да обез­ще­те­ния за бол­ки и стра­да­ния са сред най-ви­со­ки­те - 118 хил. лв. на един род­ни­на (или 280 млн. лв. об­що за ми­на­ла­та го­ди­на по дан­ни на КФН) при ти­пич­ни ни­ва 5 - 25 хил. ев­ро за Ев­ро­па.

Въз­мож­ност за об­лек­че­ния при та­ка за­да­ва­що­то се пос­къп­ва­не да­ва сис­те­ма­та бо­нус-ма­лус, ко­я­то ще наг­раж­да­ва доб­ри­те во­да­чи с от­с­тъп­ки от ос­нов­на­та це­на до 25%, а за те­зи с ка­тас­т­ро­фи ще има ос­къ­пя­ва­не до 400% (виж ка­ре­то).

Съ­щес­т­ве­ни­ят ико­но­ми­чес­ки сти­мул би тряб­ва­ло да нап­ра­ви во­да­чи­те пов­ни­ма­тел­ни, ко­е­то мо­же да спо­мог­не за на­ма­ля­ва­не на про­из­шес­т­ви­я­та и жер­т­ви­те на пъ­тя. Сис­те­ма­та бо­нус-ма­лус оба­че мо­же да стар­ти­ра в най-доб­рия слу­чай до­го­ди­на, ка­то спо­ред про­ек­та всич­ки во­да­чи ще стар­ти­рат от ед­но и съ­що рав­ни­ще и ед­ва след из­ти­ча­не­то на ед­на го­ди­на це­ни­те ще ста­нат раз­лич­ни за все­ки спо­ред про­ви­не­ни­я­та, в ко­и­то е хва­нат на пъ­тя.

Мо­же да има де­бат за раз­ме­ра, но ли­ми­ти­те са не­об­хо­ди­ми най-ве­че за да се зат­во­ри вра­та­та за зло­у­пот­ре­би по бли­зо 3500 слу­чая от пос­лед­ни­те пет го­ди­ни, ко­и­то очак­ва­ме да бъ­дат ма­со­во из­пол­з­ва­ни. Поч­ти всич­ки от но­во­за­ве­де­ни­те де­ла са по та­ки­ва ин­ци­ден­ти, а пър­ви­те съ­деб­ни ре­ше­ния сти­му­ли­рат за­веж­да­не­то на още де­ла.

Зас­т­ра­хо­ва­те­ли­те се бо­рим от го­ди­ни с ад­во­кат­с­ки­те кан­то­ри, ко­и­то оби­ка­лят по гро­би­ща­та и бол­ни­ци­те с ви­зит­ки и из­дир­ват род­ни­ни, ко­и­то да из­ва­дят па­ри от не­чия смърт. Пос­ти­га­ли сме вре­мен­но спи­ра­не на ад­во­кат­с­ки пра­ва, но та­ка и не сме на­ме­ри­ли на­чин как да из­ко­ре­ним та­зи прак­ти­ка. Тя не още­тя­ва нас, ог­раб­ва кли­ен­ти­те и ще ви дам при­мер - съ­дът бе­ше при­съ­дил 94 хил. лв. обез­ще­те­ние на два­ма ду­ши, ко­и­то се оп­ла­ка­ха, че нак­рая са по­лу­чи­ли об­що са­мо 12 хил. лв. Ос­та­на­ло­то е би­ло за­дър­жа­но ка­то хо­но­рар за ад­во­ка­та. Ко­га­то хо­ра­та зна­ят кол­ко мо­гат да по­лу­чат, мо­же би ня­ма да се под­да­ват на та­ки­ва пред­ло­же­ния.

Не ви ли при­тес­ня­ва пред­ло­же­ни­е­то за въ­веж­да­не на про­ме­ни­те със зад­на да­та?

Да, ако то­ва ще нап­ра­ви про­ме­ни­те ата­ку­е­ми пред Кон­с­ти­ту­ци­он­ния съд, то­ва ни при­тес­ня­ва. Но как­то вие из­тък­ва­те не­мо­рал­ност­та на то­ва да се вкар­ват за­ко­но­ви ре­ше­ния със зад­на да­та, то как­во се случ­ва с един цял сек­тор, ко­га­то му вка­раш про­мя­на на рис­ко­ви­те ком­по­нен­ти със зад­на да­та от­п­ре­ди пет го­ди­ни?

За­що смя­та­те, че ме­то­ди­ка­та ще раз­ре­ши проб­ле­ма и за­що до­се­га не сте ра­бо­ти­ли в та­зи по­со­ка?

Ра­бо­ти­ли сме, и то с го­ди­ни. Ме­то­ди­ка­та оба­че не е лес­на, за­що­то тряб­ва да от­ра­зя­ва ця­ла­та граж­дан­с­ка, на­ка­за­тел­на и ад­ми­нис­т­ра­тив­на прак­ти­ка в дър­жа­ва­та, ко­е­то пра­ви сро­ка от шест ме­се­ца за из­ра­бот­ва­не­то й из­к­лю­чи­тел­но ам­би­ци­о­зен. Ко­га­то има­ме ме­то­ди­ка, ще мо­жем да се отър­сим от по­ро­ци­те на до­се­гаш­на­та прак­ти­ка, в ко­я­то ос­нов­ни­те обез­ще­те­ния при смърт на пъ­тя оти­ва­ха за не­що ка­то кръв­ни­на. Кръв­ни­на­та е въз­мез­дие за из­вър­ше­но на­си­лие, ко­е­то е не­що мно­го раз­лич­но от един зас­т­ра­хо­ва­те­лен ин­ци­дент. При не­го важ­но­то е ка­къв е ико­но­ми­чес­ки­ят ефект от слу­чи­ло­то се, за да мо­же да се пок­рие из­д­ръж­ка­та на де­ца­та на за­ги­на­лия, да се оси­гу­ри тях­но­то обу­че­ние, да се въз­с­та­но­вят ме­ди­цин­с­ки­те раз­хо­ди за­ра­ди ка­тас­т­ро­фа­та, за да мо­гат пос­т­ра­да­ли­те да оз­д­ра­ве­ят и да се вър­нат на ра­бо­та. Вмес­то да пра­вим то­ва, ние пла­ща­ме поч­ти са­мо за бол­ки и стра­да­ния, ко­и­то ни­кой не мо­же да ос­той­нос­ти.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.