K | БВП ПО ОБЛАСТИ* За 2016 г., в млн. ев­ро

P Рав­не­ни­е­то по Со­фия ос­та­ва ос­но­вен проб­лем за ос­та­на­ли­те гра­до­ве.

Capital - - Бвп По Области* - ав­то­ри Ог­нян Ге­ор­ги­ев | ognyan.georgiev@economedia.bg Ми­ла Чер­не­ва | mila.cherneva@capital.bg

* Та­ка се пла­ни­рат да из­г­леж­дат ре­ги­о­ни­те след про­ме­ни­те в За­ко­на за ре­ги­о­нал­но­то раз­ви­тие.

П“Пос­лед­ни­те 15 го­ди­ни ре­ги­о­нал­на по­ли­ти­ка в Бъл­га­рия в ис­тин­с­кия сми­съл ня­ма­ше. Ня­ма как да го от­ре­чем и ня­ма как да не ка­жем, че всич­ко се пра­ве­ше са­мо с пре­зум­п­ци­я­та ев­ро­пейс­ки сред­с­т­ва.” Уди­ви­тел­но­то не е, че ка­за­но­то е вяр­но. Уди­ви­тел­но­то е, че приз­на­ни­е­то ид­ва не от друг, а от Де­ни­ца Ни­ко­ло­ва. Ни­ко­ло­ва е за­мес­т­ник-ми­нис­тър по ре­ги­о­нал­но­то раз­ви­тие и ръ­ко­во­ди­тел на ед­на от най­го­ле­ми­те ев­роп­рог­ра­ми. До­ри и тя оба­че не мо­же да се бо­ри със ста­тис­ти­ка­та, ко­я­то со­чи, че в пос­лед­ни­те 10 го­ди­ни на­се­ле­ни­е­то стрем­г­ла­во се със­ре­до­то­ча­ва­ше в ня­кол­ко цен­тъ­ра за­ед­но с парите и ев­ро­пейс­ки­те сред­с­т­ва, а ог­ром­ни час­ти от стра­на­та се из­п­раз­ва­ха с не­виж­да­на ско­рост.

Се­га, каз­ва Ни­ко­ло­ва, под­хо­дът ще е друг. То­ва, ко­е­то има пред­вид, са но­ви­те ре­ги­о­ни за пла­ни­ра­не - го­ле­ми­те

пар­че­та, на ко­и­то е раз­де­ле­на Бъл­га­рия за це­ли­те на ев­ро­пейс­ко­то фи­нан­си­ра­не и ста­тис­ти­ка. Се­га те са 6, иде­я­та е да ста­нат 4. При­чи­на­та за про­мя­на­та е тъж­на: Се­ве­ро­за­пад­ни­ят ре­ги­он ве­че ня­ма дос­та­тъч­но на­се­ле­ние.

Ре­зул­та­тът, нас­то­я­ва оба­че ми­нис­тер­с­т­во­то на ре­ги­о­нал-

мес­т­ни­те влас­ти, че то­ва

ня­ма да пов­ли­яе на вът­реш­ни­те раз­п­ре­де­ле­ния, но опи­тът от пос­лед­ни­те го­ди­ни со­чи, че ев­ро­пейс­ки­те ре­ше­ния твър­де лес­но про­ме­нят мес­т­на­та ре­ал­ност.

Ка­то на­ча­ло всич­ки ре­ги­о­нал­ни стра­те­гии до­се­га, как­то и де­сет­ки дру­ги до­ку­мен­ти, се обез­сил­ват. “Се­га тър­сим мо­де­ла, кой­то е ус­той­чив за дър­жа­ва­та, как да раз­ви­ва­ме ди­фе­рен­ци­ра­но те­ри­то­ри­я­та на стра­на­та”,

по­соч­ва Ни­ко­ло­ва. Тя да­ва при­мер с Ду­нав­с­кия ре­ги­он. “Той е спе­ци­фи­чен имен­но по­ра­ди ре­сур­са на ре­ка­та и тряб­ва да се опи­та­ме да из­пол­з­ва­ме то­зи ре­сурс, за да от­ра­зим въз­мож­ност­та за ико­но­ми­чес­ко раз­ви­тие.”

Ре­ги­о­нал­ни­те съ­ве­ти - поч­ти без­с­мис­ле­ни към мо­мен­та струк­ту­ри, ко­и­то съ­би­рат на ед­но об­лас­т­ни­те уп­ра­ви­те­ли, кме­то­ве на об­щи­ни и местен бизнес, се­га по­лу­ча­ват дос­та по­ве­че пъл­но­мо­щия. В за­ко­на е за­пи­са­но, че те ще "из­пъл­ня­ват фун­к­ции по съг­ла­су­ва­не,

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.