съ­дър­жа­ние от | 37

Capital - - Политикма Аикиркооднаошмбиокрад -

Lidl Digital ще се раз­ви­ва ек­с­пан­зив­но в след­ва­щи­те 3 го­ди­ни. Цел­та ни към днеш­на да­та е да из­г­ра­дим сра­бо­тен екип от 130 спе­ци­а­лис­ти – в ог­ром­на­та си част прог­ра­мис­ти, с ко­и­то да га­ран­ти­ра­ме стра­те­ги­чес­ки­те нуж­ди и он­лайн пер­с­пек­ти­ва­та на ком­па­ни­я­та. Ос­нов­на­та по­со­ка е не прос­то съз­да­ва­не на он­лайн ма­га­зи­ни, а ця­лос­т­но ИТ ре­ше­ние на бизнес и ло­гис­ти­чен мо­дел на он­лайн тър­го­вия. Мо­дел, от­го­ва­рящ на очак­ва­ни­я­та на кли­ен­ти­те за он­лайн и смарт па­за­ру­ва­не, съ­об­ра­зен с тех­ни­те кон­к­рет­ни нуж­ди и ди­на­ми­ка на ежед­не­ви­е­то, под­си­гу­рен и об­с­луж­ван от ма­щаб­ни ин­ф­рас­т­рук­тур­ни проекти, свър­за­ни с ло­гис­ти­ка и оп­ти­ми­зи­ра­но уп­рав­ле­ние на по­ръч­ки, ко­ми­си­о­ни­ра­не и дос­тав­ка на про­дук­ти, с адап­ти­ра­ни към он­лайн пот­ре­би­те­ли­те асор­ти­мент и це­ни, и не на пос­лед­но мяс­то, ад­ми­нис­т­ри­ра­не и оси­гу­ря­ва­не и за­щи­та на лич­ни­те дан­ни на най-ви­со­ко ни­во на ИТ сигурност. Мо­дел, с кой­то Lidl да за­е­ме во­де­що мяс­то в он­лайн тър­го­ви­я­та, та­ка как­то е ли­дер в ста­ци­о­нар­на­та тър­го­вия.

А как­ви са ин­вес­ти­ци­он­ни­те пла­но­ве на "Лидл Бъл­га­рия" през след­ва­щи­те ня­кол­ко го­ди­ни?

Ця­лос­т­но­то раз­ви­тие на ком­па­ни­я­та ни до мо­мен­та се ба­зи­ра на ам­би­ци­о­зен ин­вес­ти­ци­о­нен мо­дел - ек­с­пан­зи­я­та на ма­га­зин­на­та мре­жа, ин­вес­ти­ци­я­та в ло­гис­тич­ни ба­зи и цен­т­ро­ве, инвестиция в асор­ти­мен­та и ус­той­чи­во пар­т­ньор­с­т­во с бъл­гар­с­ки­те про­из­во­ди­те­ли, и не на пос­лед­но мяс­то, неп­ре­къс­на­ти уси­лия в то­ва да раз­ви­ва­ме на­ши­те слу­жи­те­ли и да им пред­ла­га­ме най-доб­ро­то, как­то и да раз­к­ри­ва­ме но­ви ра­бот­ни мес­та.

Пос­лед­но­то съв­сем зас­лу­же­но ни до­не­се и приз­на­ни­е­то “Най-до­бър ра­бо­то­да­тел” за 2017 г. Ус­пеш­на­та фор­му­ла за раз­ви­тие на биз­не­са ни е сил­но раз­ви­та ма­га­зин­на мре­жа с ви­со­ко­ка­чес­т­ве­ни про­дук­ти и ус­лу­ги, над­г­ра­де­на с кон­ку­рен­т­на ИТ ком­па­ния и ка­чес­т­ве­ни ди­ги­тал­ни ус­лу­ги. В та­зи връз­ка Lidl Digital е клю­чов про­ект със стра­те­ги­чес­ко зна­че­ние за Lidl в меж­ду­на­ро­ден план и ком­па­ни­я­та е се­ри­оз­но ан­га­жи­ра­на с на­ла­га­не­то и га­ран­ти­ра­не­то на ус­пеш­но­то раз­ви­тие на но­ва­та ИТ струк­ту­ра, ди­ги­тал­но­то и он­лайн бъ­де­ще.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.