Си­ня въл­на с чер­ве­но мър­т­во въл­не­ние //МЕЖДИННИ ИЗБОРИ ЗА АМЕ­РИ­КАН­С­КИ КОНГРЕС

P Де­мок­ра­ти и ре­пуб­ли­кан­ци си по­де­ли­ха кон­т­ро­ла над Кон­г­ре­са, ко­е­то оз­на­ча­ва по­ве­че над­зор и от­чет­ност за уп­рав­ле­ни­е­то на Тръмп. P Се­га пре­зи­ден­тът ще тряб­ва да из­би­ра меж­ду ес­ка­ли­ра­не на про­ти­во­пос­та­вя­не­то и опит за пос­ти­га­не на дву­пар­тий­ни сделки. P С к

Capital - - Свят - ав­тор Ма­ри­на Ста­не­ва | marina.staneva@capital.bg

НН­ай-точ­но­то оп­ре­де­ле­ние за междинните избори за аме­ри­кан­с­ки

Конгрес е си­ня въл­на с чер­ве­но мър­т­во въл­не­ние. По­ля­ри­за­ци­я­та, бе­ля­за­ла САЩ при пре­зи­ден­т­с­т­во­то на До­налд Тръмп, про­ли­ча за по­ре­ден път във втор­ник. Де­мок­ра­ти­те мо­же и да си вър­на­ха кон­т­ро­ла вър­ху Ка­ма­ра­та на пред­с­та­ви­те­ли­те, но ка­то до­ка­за­тел­с­т­во, че по­ли­ти­чес­ко­то раз­де­ле­ние се за­дъл­бо­ча­ва, те не ус­пя­ха да взе­мат Се­на­та, къ­де­то ре­пуб­ли­кан­ци­те кон­со­ли­ди­рат хват­ка­та си.

В на­ве­че­ри­е­то на во­та на 6 но­ем­в­ри Де­мок­ра­ти­чес­ка­та пар­тия го­во­ре­ше за си­ня въл­на, на­би­ра­ща мощ в стра­на­та, ко­я­то да из­мес­ти ба­лан­са на си­ли­те в Ка­ма­ра­та на пред­с­та­ви­те­ли­те и до­ри да дос-

тиг­не до Се­на­та. То­ва се слу­чи час­тич­но. Ре­зул­та­ти­те от междинните избори по­ка­за­ха, че Тръмп про­дъл­жа­ва да има важ­ни струк­тур­ни пре­дим­с­т­ва на елек­то­рал­на­та кар­та. Ес­ка­ли­рай­ки те­ма­та за имиг­ра­ци­я­та с пре­дуп­реж­де­ния за за­да­ва­ща се ин­ва­зия на не­за­кон­ни при­шъл­ци, той ус­пя от­но­во да вка­ра опо­нен­ти­те си в от­б­ра­ни­тел­на по­зи­ция.

И все пак ме­де­ни­ят ме­сец на пре­зи­ден­та прик­лю­чи. Как­то ко­мен­ти­ра бив­ши­ят ре­пуб­ли­кан­с­ки кон­г­рес­мен от Вир­джи­ния Том Дей­вис: „Ад­ми­нис­т­ра­ци­я­та ще бъ­де пос­та­ве­на под кри­тич­но­то око на де­мок­ра­ти­чес­ка­та Ка­ма­ра на пред­с­та­ви­те­ли­те. Очак­вай­те още раз­с­лед­ва­ния. Из­би­ра­те­ли­те гла­су­ва­ха за кон­т­рол и от­чет­ност на Тръмп, вмес­то да му се да­де кар­т­б­ланш“.

Тръмп | Reuters

Край на при­я­тел­с­кия Конгрес Во­тът бе оп­ре­де­лян ка­то ре­фе­рен­дум за спор­но­то пре­зи­ден­т­с­т­во на Тръмп. След опо­вес­тя­ва­не на ре­зул­та­ти­те и две­те про­тив­ни­ко­ви стра­ни обя­ви­ха по­бе­да. От ла­ге­ра на де­мок­ра­ти­те по­со­чи­ха, че за­поч­ва „нов ден за Аме­ри­ка“, кой­то „ще вър­не кон­с­ти­ту­ци­он­ни­те про­вер­ки вър­ху ад­ми­нис­т­ра­ци­я­та на Тръмп“.

Пре­зи­ден­тът пък при­вет­с­т­ва в Twitter своя „ог­ро­мен ус­пех“в из­бо­ри­те.

На прак­ти­ка до­се­га Тръмп раз­чи­та­ше на един при­я­тел­с­ки Конгрес, кой­то под­к­ре­пя­ше дейс­т­ви­я­та му и под­дър­жа­ше по­ли­ти­чес­ки­те му при­о­ри­те­ти. Се­га де­мок­ра­ти­те тряб­ва да по­е­мат го­ле­ми от­го­вор­нос­ти. „Тех­ни­те дейс­т­вия, до­ка­то уп­раж­ня­ват кон­т­рол в Ка­ма­ра­та на пред­с­та­ви­те­ли­те, ще по­мог­нат в офор­мя­не­то на въз­п­ри­я­ти­е­то на гла­со­по­да­ва­те­ли­те за дър­жав­ния гла­ва, осо­бе­но да­ли ще го под­к­ре­пят за пре­из­би­ра­не­то му след две го­ди­ни“, обоб­ща­ва ана­лиз на CNBC.

Де­мок­ра­ти­чес­ко мно­зин­с­т­во в дол­на­та ка­ма­ра ре­ал­но ще ог­ра­ни­чи спо­соб­ност­та на Тръмп да про­кар­ва по­ли­ти­ки­те си през Кон­г­ре­са и ще уп­раж­ня­ва мно­го по-го­лям над­зор. То ще раз­по­ла­га с клю­чо­ви ко­ми­сии, ко­и­то ще мо­гат да раз­г­леж­дат об­ви­не­ни­я­та за тай­но сът­руд­ни­чес­т­во меж­ду Ру­сия и кам­па­ни­я­та на Тръмп. Зап­ла­ха­та с им­пийч­мънт съ­що мо­же да се ока­же на дне­вен ред в зависимост от зак­лю­че­ни­я­та на раз­с­лед­ва­не­то за по­тен­ци­ал­но вме­ша­тел­с­т­во на Мос­к­ва в из­бо­ри­те през 2016 г. Се­га мо­гат да за­поч­нат раз­с­лед­ва­ния на ад­ми­нис­т­ра­ци­я­та на дър­жав­ния гла­ва и на бизнес де­ла­та му, вклю­чи-

тел­но да­нъч­ни дек­ла­ра­ции и кон­ф­ликт на ин­те­ре­си. Но си­ту­а­ци­я­та в Се­на­та га­ран­ти­ра, че Тръмп все пак ще има мно­зин­с­т­во, за да пот­вър­ж­да­ва сво­и­те из­пъл­ни­тел­ни и съ­деб­ни наз­на­че­ния. Ос­вен то­ва Се­на­тът ще мо­же да бло­ки­ра вся­ко не­у­доб­но за­ко­но­да­тел­с­т­во, прид­ви­же­но от де­мок­ра­ти­чес­ка­та Ка­ма­ра на пред­с­та­ви­те­ли­те, ка­то та­ка се из­бяг­ва не­об­хо­ди­мост­та от пре­зи­ден­т­с­ко ве­то.

Раз­п­ре­де­ле­ни­е­то на кон­т­ро­ла в Кон­г­ре­са оба­че от­ва­ря вра­та­та и за евен­ту­ал­но сът­руд­ни­чес­т­во по те­ми ка­то по­ни­жа­ва­не на це­ни­те на ле­кар­с­т­ва­та и по­доб­ря­ва­не­то на ин­ф­рас­т­рук­ту­ра­та. Още пре­ди из­бо­ри­те де­мок­ра­ти­те обя­ви­ха сво­и­те пла­но­ве – пред­ло­же­ния за на­ма­ля­ва­не на ко­руп­ци­я­та в по­ли­ти­ка­та, за­сил­ва­не на про­вер­ки­те пре­ди за­ку­пу­ва­не­то на лич­но оръ­жие и про­кар­ва­не­то на за­ко­но­ви за­щи­ти за мла­ди имиг­ран­ти, до­ве­де­ни в САЩ не­ле­гал­но ка­то де­ца. Но не е яс­но как­ва част от та­зи прог­ра­ма мо­же да бъ­де из­пъл­не­на с Тръмп в Бе­лия дом.

Удоб­ни­ят враг Пре­зи­ден­тът е из­п­ра­вен пред ве­ро­ят­ност­та за пар­ти­зан­с­ка вой­на с до­ми­ни­ра­на­та от де­мок­ра­ти­те Ка­ма­ра на пред­с­та­ви­те­ли­те до края на ман­да­та си. „Войн­с­т­ващ по при­ро­да, Тръмп ще тряб­ва да из­би­ра меж­ду за­дъл­бо­ча­ва­не­то на кон­ф­лик­та, кой­то раз­къс­ва Ва­шин­г­тон през пос­лед­ни­те го­ди­ни, и опи­та за пос­ти­га­не на дву­пар­тий­ни сделки“, пи­ше в. New York Times. След ка­то во­ди раз­де­ля­ща кам­па­ния, не­пос­ред­с­т­ве­но пре­ди междинните избори, той ин­ди­ки­ра, че мо­же да смек­чи то­на, ма­кар

че пре­диш­ни­те му за­иг­рав­ки с над­пар­тий­но­то пар­т­ньор­с­т­во ни­ко­га не са про­дъл­жа­ва­ли дъл­го. Се­га оба­че, ко­га­то ре­пуб­ли­кан­ци­те ве­че не дър­жат ця­ла­та власт, Тръмп не мо­же да си поз­во­ли да за­о­би­ко­ли опо­зи­ци­я­та, ако ис­ка по­ли­ти­ки­те му да ста­нат за­ко­ни. В сря­да той пред­ло­жи ва­ри­ант за съв­мес­т­на ра­бо­та с де­мок­ра­ти­те: „Има мно­го не­ща, за ко­и­то мо­жем да се раз­бе­рем. Ис­кам да ви­дя дву­пар­тий­ни ини­ци­а­ти­ви, ис­кам да ви­дя един­с­т­во. Мо­же би не за всич­ко, но има­ме мно­го доб­ра въз­мож­ност за то­ва.“

Съ­щев­ре­мен­но оба­че зап­ла­ши с от­вет­ни мер­ки, ако опо­нен­ти­те му из­пол­з­ват но­ви­те си пра­во­мо­щия, за да раз­с­лед­ват не­го­ви­те фи­нан­со­ви и по­ли­ти­чес­ки де­ла.

Ес­ка­ли­ра­не­то на кон­ф­рон­та­ци­я­та мо­же да пос­лу­жи на це­ли­те на Тръмп, тъй ка­то

прин­цип­но той се чув­с­т­ва най-удоб­но, ко­га­то има про­тив­ник, сре­щу ко­го­то да на­со­чи уси­ли­я­та си. Се­га ще има ко­го да об­ви­ня­ва, ако ико­но­ми­ка­та прес­та­не да се пред­с­та­вя доб­ре. Ще има и из­ви­не­ние за­що не мо­же да свър­ши ни­що през след­ва­щи­те две го­ди­ни от уп­рав­ле­ни­е­то си.

„С де­мок­ра­ти­чес­ко­то мно­зин­с­т­во в дол­на­та ка­ма­ра пре­зи­ден­тът има вра­га, от кой­то се нуж­дае за кам­па­ни­я­та по пре­из­би­ра­не­то му през 2020 г.“, по­соч­ва пред New York Times бив­ши­ят де­мок­ра­ти­чес­ки кон­г­рес­мен от Ню Йорк Стийв Из­ра­ел.

Ана­лиз на в. Washington Post твър­ди, че се­га Тръмп пла­ни­ра бър­зо да се фо­ку­си­ра вър­ху след­ва­щия вот, вяр­вай­ки, че не­го­ви­ят тип раз­де­ля­ща по­ли­ти­ка ще мо­би­ли­зи­ра под­дръж­ни­ци­те му и ще му га­ран­ти­ра вто­рия ман­дат. Спо­ред из­точ­ни­ци на из­да­ни­е­то той ве­че е за­поч­нал да го­во­ри за про­веж­да­не­то на ми­тин­ги „Да нап­ра­вим Аме­ри­ка ве­ли­ка от­но­во“още в на­ча­ло­то на след­ва­ща­та го­ди­на. Съ­щев­ре­мен­но про­уч­ва­не на Reuters/Ipsos сред ре­пуб­ли­кан­ци­те по­каз­ва, че 65% от учас­т­ва­ли­те в междинните избори би­ха но­ми­ни­ра­ли от­но­во Тръмп, 11% са за ви­цеп­ре­зи­ден­та Майк Пенс, а 12% ня­мат фа­во­рит.

Пре­зи­ден­тът не да­ва приз­на­ци, че ще смек­чи сти­ла си с приб­ли­жа­ва­не­то на 2020 г. Вмес­то то­ва ве­ро­ят­но ще бъ­де по­ощ­рен и про­во­ки­ран от ед­на Ка­ма­ра на пред­с­та­ви­те­ли­те, пъл­на с де­мок­ра­ти, ис­ка­щи да раз­с­лед­ват ад­ми­нис­т­ра­ци­я­та му и да стар­ти­рат про­це­ду­ра по им­пийч­мънт.

Всич­ко то­ва за­да­ва то­на за нап­рег­на­ти и кон­ф­рон­та­ци­он­ни пре­зи­ден­т­с­ки избори след две го­ди­ни.

Пре­зи­ден­тът се чув­с­т­ва най-удоб­но, ко­га­то има враг, сре­щу ко­го­то да на­со­чи уси­ли­я­та си.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.