//СПОРТ И БИЗНЕС НБА по­ис­ка да ско­чи най-ви­со­ко Леб­рон Джеймс

P Бас­кет­бол­на­та ли­га ве­че е по-цен­на от НФЛ за­ра­ди та­лан­т­ли­во­то по­ко­ле­ние иг­ра­чи и но­вия тв до­го­вор. P Звез­ди­те се на­соч­ват към Хо­ли­вуд, за да ин­вес­ти­рат в про­ду­цен­т­с­ки ком­па­нии. P Ръ­ко­вод­с­т­во­то за­ло­жи на стра­те­гия, с ко­я­то да от­го­ва­ря по-ди­на­мич­но на про

Capital - - Компании - ав­тор Ге­ор­ги Фи­ли­пов | sport@capital.bg

ВВ днеш­ни дни, из­г­леж­да, ни­кой не мо­же да ка­же ло­ша ду­ма за На­ци­о­нал­на­та бас­кет­бол­на асо­ци­а­ция (НБА). Най-елит­но­то зве­но на све­тов­ния бас­кет­бол се из­кач­ва стрем­г­ла­во сред кон­ку­рен­ти­те в спор­т­на­та ин­дус­т­рия и е все­об­що ува­жа­ва­на за­ра­ди со­ци­ал­на­та си ак­тив­ност и ка­то пи­о­нер в мо­дер­ни­зи­ра­не­то.

Се­зон 2018/2019, кой­то стар­ти­ра са­мо пре­ди ня­кол­ко сед­ми­ци, до­не­се още ед­на по­зи­тив­на но­ви­на. НБА из­п­ре­ва­ри На­ци­о­нал­на­та фут­бол­на ли­га (НФЛ) по аме­ри­кан­с­ки фут­бол, Фор­му­ла 1 и ан­г­лийс­ка­та Вис­ша ли­га в бит­ка­та за зва­ни­е­то „най-прес­тиж­на спор­т­на мар­ка в све­та“в ин­дек­са POWA.

Под уве­ре­но­то ръ­ко­вод­с­т­во на ко­ми­си­о­не­ра Адам Сан­д­лър, чи­е­то че­ти­ри­го­диш­но уп­рав­ле­ние бе­ше бе­ля­за­но от ръст, прос­пе­ри­тет и ино­ва­ции, ли­га­та спо­кой­но нав­ли­за в но­ви те­ри­то­рии, раз­ши­ря­ва вли­я­ни­е­то си в све­то­вен ма­щаб и ек­с­пе­ри­мен­ти­ра с всич­ко – от вир­ту­ал­на ре­ал­ност до e-спор­то­ве­те.

От бизнес глед­на точ­ка НБА е по-ди­на­мич­на от вся­ко­га. При­ми­ри­е­то в тру­до­ви-

Леб­рон Джеймс

(Lakers)

5

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.