Ха­зар­тът нас­тъп­ва

Capital - - Топ 10 На Най-скъ­пи­те­от­бо­ри -

4

САЩ, се­дем ака­де­мии на че­ти­ри кон­ти­нен­та и ве­че из­лъч­ва ма­чо­ве в над 200 дър­жа­ви. То­зи се­зон НБА се на­соч­ва към Мек­си­ко и САЩ с дву­бои от ре­дов­ния се­зон, след ка­то „Фи­ла­дел­фия“и „Да­лас“изиг­ра­ха пред­се­зон­ни сре­щи в Ки­тай.

„Вяр­вам, че мо­жем да бъ­дем спорт но­мер 1 в све­та. След ка­то мла­ди­те хо­ра, мом­че­та и мо­ми­че­та, оби­чат то­зи спорт, иг­ра­ят го и са ан­га­жи­ра­ни с бас­кет­бо­ла в со­ци­ал­ни­те ме­дии или он­лайн иг­ри­те, не виж­дам как­во мо­же да ни спре“, ко­мен­ти­ра нас­ко­ро Сил­вър. Са­мо в Ки­тай 300 ми­ли­о­на ду­ши иг­ра­ят бас­кет­бол за удо­вол­с­т­вие. Ста­тис­ти­ки­те по­каз­ват, че 1 на 7 жи­те­ли на зе­мя­та по един или друг на­чин е имал въз­мож­ност­та да гле­да фи­на­ли­те ми­на­лия се­зон.

Go West

НБА ус­пя да уп­лът­ни и па­у­за­та меж­ду се­зо­ни­те с неп­ре­къс­на­ти­те ана­ли­зи как пре­ми­на­ва­не­то на Леб­рон Джейнс от Из­ток на За­пад в „Лос Ан­дже­лис лей­кърс“ще про­ме­ни си­ту­а­ци­я­та. За­пад­на­та кон­фе­рен­ция ста­на още по-нап­рег­на­та, до­ка­то на Из­ток се от­во­ри ши­ро­ко вра­та­та за кан­ди­да­ти за сла­ва. Че­ти­рик­рат­ни­ят най­по­ле­зен иг­рач в ли­га­та под­пи­са че­ти­ри­го­ди­шен до­го­вор за 154 ми­ли­о­на до­ла­ра и ве­че оказ­ва дра­ма­ти­чен ефект вър­ху биз­не­са на „езер­ня­ци­те“. Сай­тът за преп­ро­даж­ба на би­ле­ти StubHub по­каз­ва, че це­на­та за до­ма­кин­с­ки­те ма­чо­ве на вто­рич­ния па­зар е на­рас­на­ла с 427%. За пър­во­то до­ма­кин­с­т­во би­ле­ти­те вър­вя­ха сред­но по 934 до­ла­ра.

Про­даж­би­те на фла­нел­ки­те с ли­ка на Джеймс съ­що ска­чат в не­бе­са­та. „Лей­кърс“обя­ви­ха, че са про­да­ли двой­но по­ве­че мър­чан­дайз пре­ди се­зо­на в срав­не­ние с 2017 г. Очак­ва се ефек­тът „Леб­рон“да се от­ра­зи по­зи­тив­но и на Lakers TV, как­то и да пов­ли­яе на мес­т­ния биз­нес в Лос Ан­дже­лис и най­ве­че око­ло за­ла­та „Стей­пълс сен­тър“.„Леб­рон е ед­на от най­доб­ри­те ин­ди­ви­ду­ал­ни мар­ки в све­та, а ка­то се при­съ­е­ди­ни към един от най-доб­ри­те клуб­ни бран­до­ве, ин­те­ре­сът е ог­ро­мен. Бра­кът меж­ду те­зи две мар­ки съз­да­де мно­го мощ­на двой­ка“, за­я­ви опе­ра­тив­ни­ят ръ­ко­во­ди­тел на „Лей­кърс“Том Ха­рис пред CNBC нас­ко­ро.

Пла­не­та „Хо­ли­вуд“

Ня­кои наб­лю­да­те­ли раз­че­то­ха в ре­ше­ни­е­то на 33-го­диш­ния

Джеймс же­ла­ние да нап­ра­ви ка­ри­е­ра ка­то про­ду­цент в Хо­ли­вуд. Не ми­на не­за­бе­ля­зан фак­тът, че не­го­ва­та ком­па­ния в ЛА SpringHill Entertainment ра­бо­ти по ня­кол­ко те­ле­ви­зи­он­ни и фил­мо­ви про­ек­та. Сред тях са ко­ме­ди­ен се­ри­ал око­ло иг­ра­ча на „Фи­ла­дел­фия 76“Бен Си­мънс, а Джеймс лич­но ще иг­рае в „Кос­ми­чес­ки за­бив­ки 2“- про­дъл­же­ние на ед­но­и­мен­ния филм от 1996 г. с учас­ти­е­то на Май­къл Джор­дан. Да­ли не­го­ви­ят ход е про­дик­ту­ван от ам­би­ции за изя­ва на го­ле­мия ек­ран не е си­гур­но, но дру­ги бас­кет­бо­лис­ти със си­гур­ност имат та­ки­ва. Ком­па­ни­я­та на Ке­вин Дю­рант Thirty Five Media нас­ко­ро за­поч­на пар­т­ньор­с­т­во с ESPN за се­ри­ал от шест епи­зо­да за све­та на спор­т­ния биз­нес. По-ра­но през го­ди­на­та под­пи­са с YouTube да раз­ра­бо­ти офи­ци­ал­ни ка­на­ли за дру­ги спор­тис­ти. Съ­от­бор­ни­кът му в „Гол­дън стейт“Стеф Къ­ри учас­т­ва в Unanimous Media за­ед­но със Sony Pictures Entertainment, ко­я­то ще про­из­веж­да фил­ми и те­ле­ви­зи­он­ни шо­уп­рог­ра­ми. Те­зи про­ек­ти го­во­рят за по­ви­ша­ва­що­то се по­зи­ци­о­ни­ра­не на НБА в мо­дер­на­та поп кул­ту­ра. Съ­що

за­гат­ват за но­ви­те те­ри­то­рии, в ко­и­то звез­ди­те мо­гат да пе­че­лят из­вън иг­ри­ще­то.

Ми­на­ла­та го­ди­на проф­съ­ю­зът на иг­ра­чи­те NBPA си вър­на ли­цен­зи­он­ни­те пра­ва от ли­га­та и съз­да­де Think450 – мар­ке­тин­го­ва ком­па­ния, ко­я­то ще пред­с­тав­ля­ва все­ки бас­кет­бо­лист от НБА. Ре­ше­ни­е­то ве­че да­ва ре­зул­та­ти, тъй ка­то нас­ко­ро NBPA под­пи­са с AnheuserBusch InBev. Про­из­во­ди­те­лят на би­ра ще мо­же да из­пол­з­ва име­на­та на иг­ра­чи­те и тех­ни ат­ри­бу­ти в свои рек­ла­ми.

Всич­ко за зри­те­ля

Във вре­ме­на, в ко­и­то кон­су­ма­тор­с­ки­те на­ви­ци се про­ме­нят, а гле­да­не­то на съ­дър­жа­ние на мо­бил­ни ус­т­ройс­т­ва рас­те, всич­ки дис­т­ри­бу­то­ри про­ме­нят стра­те­ги­и­те си.

НБА вяр­ва, че е ус­пя­ла нав­ре­ме да се на­го­ди към про­ме­ни­те и да спе­че­ли вни­ма­ни­е­то на зри­те­ли­те. Та­зи го­ди­на ли­га­та пред­ла­га на фе­но­ве­те оп­ция да пла­щат по 1.99 до­ла­ра, за да гле­дат пос­лед­на­та чет­върт от ма­чо­ве­те на ус­лу­га­та NBA League Pass. По-къс­но през се­зо­на ус­лу­га­та ще е дос­тъп­на за все­ки 10 ми­ну­ти от ма­ча.

Спо­ред Март Тей­тъм, за­мес­т­ник-ко­ми­си­о­нер на НБА и гла­вен опе­ра­ти­вен ръ­ко­во­ди­тел, та­зи ус­лу­га от­го­ва­ря на­пъл­но на про­ме­не­ния на­чин за кон­су­ми­ра­не на спор­т­но съ­дър­жа­ние.

„Сег­мен­ти­ра­ме фе­но­ве­те и тех­ни­те на­ви­ци, ка­то се съ­об­ра­зя­ва­ме с по­тен­ци­ал­ни­те им на­ме­ре­ния да ку­пу­ват съ­дър­жа­ние. Неп­ре­къс­на­то си за­да­ва­ме въп­ро­са: „Как фе­нът ис­ка да си ку­пи и да се ан­га­жи­ра с про­дук­та?“След то­ва се опит­ва­ме да му дос­та­вим про­дук­та, кой­то от­го­ва­ря на нуж­ди­те му“, ка­за той пред SportsPro.

Тей­тъм до­ба­ви, че стра-

те­ги­я­та на НБА е да бъ­дат по-дос­тъп­ни, ка­то дос­та­вят „по-лес­на за кон­су­ма­ция“про­дук­ция на пра­вил­ни­те плат­фор­ми. „То­ва спо­ред нас е бъ­де­ще­то. Тряб­ва да е съ­об­ра­зе­но с пот­ре­би­те­ля. Тряб­ва да е лес­но и да е дос­тъп­но“, до­ба­ви той. Сред дру­ги­те но­вос­ти са удо­бен за мо­бил­ни ус­т­ройс­т­ва фор­мат на из­лъч­ва­не на ма­чо­ве­те и сед­мич­ни про­дук­ции във вир­ту­ал­на ре­ал­ност.

Пар­т­ньор­с­т­во­то със стар­тъ­па Magic Leap це­ли да се дос­та­вя по­ве­че ин­те­рак­тив­но из­жи­вя­ва­не за зри­те­ли­те. В опи­та да под­дър­жа ре­пу­та­ци­я­та си на дви­га­тел в спор­т­на­та ин­дус­т­рия НБА под­пи­са пар­т­ньор­с­ки до­го­вор за 25 ми­ли­о­на до­ла­ра с ха­зар­т­ния опе­ра­тор от Лас Ве­гас MGM Resorts International. След ка­то Вър­хов­ни­ят съд по-ра­но през го­ди­на­та вдиг­на заб­ра­на­та вър­ху за­ло­зи­те на спор­т­ни съ­би­тия, НБА пър­ва от го­ле­ми­те спор­т­ни ли­ги ка­пи­та­ли­зи­ра от та­зи но­ва въз­мож­ност. Аме­ри­кан­с­ка­та гей­минг асо­ци­а­ция смя­та, че НБА мо­же да спе­че­ли 585 ми­ли­о­на до­ла­ра от ле­га­лен ре­гу­ли­ран ха­зарт, а че­ти­ри­те го­ле­ми спор­т­ни ли­ги - об­що 4.2 ми­ли­ар­да до­ла­ра. Спо­ред ус­ло­ви­я­та на три­го­диш­ни­я­до­го­вор MGM Resorts е офи­ци­а­лен ха­зар­тен пар­т­ньор на НБА и жен­с­ка­та НБА. Ком­па­ни­я­та ще мо­же да из­пол­з­ва офи­ци­ал­ни­те дан­ни на две­те ли­ги и тех­ния бран­динг за рек­лам­ни це­ли и в сво­и­те про­дук­ти. Пар­т­ньор­с­т­во­то под­чер­та­ва на­рас­т­ва­що­то вли­я­ние на ха­зар­та в аме­ри­кан­с­кия спорт и ве­ро­ят­но ще изиг­рае ро­ля при въз­мож­ни­те про­ме­ни в за­ко­но­да­тел­с­т­во­то в на­ци­о­на­лен ма­щаб. НБА се ан­га­жи­ра да во­ди ди­рек­тен ди­а­лог с по­ве­че от 20 щат­с­ки пра­ви­тел­с­т­ва, ко­и­то пла­ни­рат да уза­ко­нят спор­т­ния ха­зарт. >

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.