//ПЪТУВАНЕ Ан­да­лу­сия: ед­на доб­ра сед­ми­ца

Же­га, ис­то­рия и гам­бас в Юж­на Ис­па­ния

Capital - - Моят Капитал - текст Ге­ор­ги Це­ков сним­ки Иван Чав­да­ров

СС­а­мо­ле­тът Со­фия—Ма­ла­га ка­ца към 22 ч. мес­т­но вре­ме. На мно­го дру­ги мес­та по све­та бих пре­по­ръ­чал, след ка­то взе­ме­те ко­ла­та под на­ем от ле­ти­ще­то, да спи­те ня­къ­де наб­ли­зо и да про­дъл­жи­те по пъ­тя си на след­ва­ща­та сут­рин.

Не и в Ан­да­лу­сия. Тук всич­ко е наб­ли­зо.

Най-доб­ри­те ко­ли под на­ем ка­то съ­от­но­ше­ние це­на—ка­чес­т­во пред­ла­гат MalagaCar. com. Из­бе­ре­те та­зи, ко­я­то най­доб­ре пас­ва на са­мо­чув­с­т­ви­е­то ви, но не­ка да не е го­ля­ма.

На пър­ва­та от мно­го­то тес­ни, ка­ме­нис­ти улич­ки ще си бла­го­да­ри­те за то­зи из­бор. Нас­ко­ро от при­я­тел по­лу­чих съ­вет, свър­зан с пъ­ту­ва­ни­я­та. Ако не бър­заш, за­дай в на­ви­га­ци­я­та мар­ш­рут без тол-сис­те­ми.

Та­ка, ос­вен че не пла­щаш, виж­даш ед­ни от най-кра­си­ви­те мес­та, ко­и­то ина­че ос­та­ват скри­ти в бяс­но­то пре­пус­ка­не по мно­го­лен­тов и ску­чен ас­фалт.

Ре­зер­ви­рай­те мяс­то за спа­не бли­зо до El Pimpi—та­пас рес­то­рант, в кой­то мо­же да се за­гу­би­те. Кух­ни­те на за­ве­де­ни­я­та в гра­да зат­ва­рят към по­лу­нощ, то­ест има­те вре­ме за пър­вия си из­бор. След ка­то хап­не­те, на сто­ти­на мет­ра от вас се на­ми­ра roof top ба­рът La Terraza de la Alcazaba. Там ще ви пос­рещ­нат глед­ка към за­мъ­ка на Ма­ла­га и прох­ла­ден вя­тър, за кой­то ще си спом­ня­те с нос­тал­гия през след­ва­щи­те ня­кол­ко дни.

Мо­же би в на­ча­ло­то на пъ­ту­ва­не­то е доб­ре да спо­ме­на, че по­ве­че­то ис­пан­с­ки сер­ви­тьо­ри при­те­жа­ват су­пер­си­ла­та до­ри след го­ди­ни ра­бо­та да не раз­би­рат ни­то един друг език ос­вен соб­с­т­ве­ния си.

Ан­да­лу­сия, ос­вен да зас­пи­ва къс­но, не оби­ча да се бу­ди ра­но.

То­ва със сигурност ще се ха­ре­са на по-пос­па­ли­ви­те в ком­па­ни­я­та. Но до­ри и те е доб­ре към 10 да са из­б­ра­ли къ­де да за­ку­сят, за да мо­же към 12 да тръг­не­те към вто­ра­та спир­ка по пъ­тя си. Ос­та­тъ­ка от Ма­ла­га ще има­те вре­ме да раз­г­ле­да­те ня­кол­ко дни по-къс­но, пре­ди с не­же­ла­ние от­но­во да се ка­чи­те на са­мо­ле­та.

В Гра­на­да е доб­ре да спи­те око­ло ка­тед­ра­ла­та. Не на пос­лед­но мяс­то, за­що­то ще сте бли­зо до Ibericos & Alhambra.

Де­ли­ка­те­сен ма­га­зин с ня­кол­ко мал­ки ма­сич­ки, кой­то пред­ла­га про­дук­ти­те си под фор­ма­та на та­пас. Юж­на Ис­па­ния има до­сад­ния на­вик да ста­ва ужас­но го­ре­ща сле­до­бед. За­то­ва из­ча­кай­те да ста­не към 17 ч. и по­е­ме­те към ос­нов­на­та цел на спир­ка­та ви в гра­да—Alhambra. За да вле­зе­те вът­ре, за­дъл­жи­тел­но ку­пе­те би­лет пред­ва­ри­тел­но на alhambra.org.

Да опи­шеш на ня­ко­го как­во ще ви­ди в Алам­б­ра е не­въз­мож­но—там се за­поз­на­ва­те с ре­зул­та­та на то­ва, ко­е­то се случ­ва, ко­га­то ня­кой с прак­ти­чес­ки не­ог­ра­ни­че­ни фи­нан­со­ви и чо­веш­ки ре­сур­си, ог­ро­мен проб­лем с его­то и чу­дес­но въ­об­ра­же­ние ре­ша­ва да си пос­т­рои двор­цов ком­п­лекс. Ня­кол­ко ве­ка по-къс­но при из­пъл­не­ни съ­щи­те ус­ло­вия, но без въ­об­ра­же­ни­е­то Кар­лос V за­вър­ш­ва кар­тин­ка­та със соб­с­т­вен за­мък.

Уди­ви­тел­но е не са­мо то­ва, ко­е­то ще ви­ди­те, но и фак­тът, че още пре­ди 1000 го­ди­ни две от ос­нов­ни­те све­тов­ни ре­ли­гии са ни по­ка­за­ли как мо­гат да съ­жи­тел­с­т­ват за­ед­но. Урок, кой­то на­пос­ле­дък ста­ра­тел­но се опит­ва­ме да заб­ра­вим.

Тъй ка­то ни­що не е по-бла­гоп­ри­ят­но за фи­ло­соф­с­ки­те раз­миш­ле­ния от обил­на­та ве­че­ря, точ­но под Алам­б­ра се на­ми­ра Los Diamantes. Не се

01 Гра­на­да/Alhambra. Но­ва­та част, стро­е­на от Кар­лос V. До та­зи глед­ка сти­га­те по­не два ча­са, след ка­то сте прес­тъ­пи­ли пра­га на дво­ре­ца 02 Гра­на­да/Alhambra. Ще ни бла­го­да­ри­те, че не сме ви раз­ва­ли­ли из­не­на­да­та, по­каз­вай­ки ин­те­ри­о­ра.

03 Кор­до­ба. Фла­мен­ко шоу. Sound on.

04 Рон­да. Мос­тът свър­з­ващ но­вия и ста­рия град

под­веж­дай­те по име­то. След ча­ка­не на не­из­беж­на­та опаш­ка ще по­пад­не­те в един от най­доб­ри­те риб­ни рес­то­ран­ти на­о­ко­ло. Дъл­ги­те ма­си с на­ся­да­ли раз­лич­ни ком­па­нии без­п­роб­лем­но се об­с­луж­ват от ед­на сер­ви­тьор­ка. За да ви е най-лес­но да се раз­бе­ре­те, по­ръ­чай­те си гам­бас.

Ос­вен всич­ко ос­та­на­ло, ко­е­то сте ви­де­ли в Алам­б­ра, сте за­бе­ля­за­ли и квар­тал на от­с­рещ­ния хълм. Каз­ва се Сак­ро­мон­те, но е по-по­пу­ля­рен ка­то ци­ган­с­кия квар­тал. Вто­ри ден сте в Ан­да­лу­сия и е край­но вре­ме за фла­мен­ко. И то фла­мен­ко, тан­цу­ва­но от ци­га­ни в пе­ще­ра.

Ма­кар ве­че да е по­ве­че ту­рис­ти­чес­ка ат­рак­ция, от­кол­ко­то ав­тен­тич­но пре­жи­вя­ва­не, ще е ед­но от пър­ви­те не­ща, за ко­и­то ще се се­ти­те, ко­га­то ви по­пи­тат “как из­ка­ра”.

От Алам­б­ра през де­ня ще сте ви­де­ли още и пло­щад­ка на от­с­рещ­ния хълм с го­лям кръст. Пре­по­ръч­вам ви да се на­со­чи­те към нея за фи­нал на ве­чер­та.

Един­с­т­ве­но­то, ко­е­то мо­же да нап­ра­ви глед­ка­та към нощ­на Алам­б­ра по-ху­ба­ва, е ако ус­пе­е­те от­ня­къ­де да се сдо­би­е­те и с бу­тил­ка из­с­ту­де­но бя­ло ви­но.

На след­ва­щия ден ще си тръг­не­те от Гра­на­да с усе­ща­не­то, че има мно­го не­ща, ко­и­то не сте ус­пе­ли да ви­ди­те. Ще сте на­пъл­но пра­ви. Ско­ро ще свик­не­те с не­го, за­що­то то ще ви из­п­ра­ща след все­ки град. То­ва ще е е ед­на от мно­го­то при­чи­ни да по­ис­ка­те да се вър­не­те.

Пъ­тят към Кор­до­ба ми­на­ва през Zuheros. Ще ви­ди­те бе­ли­те къ­щи на се­ло­то вля­во от се­бе си, ви­со­ко над пъ­тя. От­бив­ка­та е са­мо 6 ки­ло­мет­ра. Сп­ре­те на пар­кин­га в на­ча­ло­то на се­ло­то и се раз­хо­де­те към за­мъ­ка. Не про­пус­кай­те ни­то ед­на от та­бе­ли­те “Mirador” по пъ­тя си.

Ос­вен глед­ки­те и спо­койс­т­ви­е­то мо­же съв­сем не­о­чак­ва­но

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria

© PressReader. All rights reserved.