Per­haps the only one who de­cides faster than you.

Vi­sion ac­com­plished. The new S-Class 2014.

THE MAN Magazine Cambodia - - Front Page -

ក្រុមហ៊ុន ហ៊ុងហ៊្រប (កាំបូឌា) ចំកាត់ ដ្រលមានទីតាំងស្ថិតនៅអគារល្រខ២៣០អា មហវិថីសម្ត្រចព្រះនរោត្តម សង្ក្រត់ ទនបា្រ្លសាក់ ខណច្ឌកាំរមន រាជធានភីពំ្នញ្រ កប្ររ្រសាន្រ្ពអាកាសកបា្រលថល្ន់ ទលម់ខុអគស្គង្នការដន្រ្ឋនគរបាលជាតរាិជធានភីពំ្នញ្រ ជាកមុ្រហនុ៊តម្រយួគត់ ដល្របានទទលួសទិផិ្ធច្រ្តម់ខុពកីមុ្រហនុ៊ដមើ នៅបទ្រស្រអាលមឺ្លង៉់ តាងំពឆី១ំ្រ្ន៩៥៣ រហតូដលប់ចបុ្ចប្រនន្នះ្រ ក្នុងការនាំចូល ច្រកចាយ ដក់លក់ ប្តូរគ្រឿងបនា្ល្រស់ ថ្រទាំ និងជួសជុលផ្ត្រច់មុខនូវគ្រប់ប្រភ្រទម៉ូដ្រលទាំងអស់ន្ររថយន្ត ម្រសឺដ្រស-បិនស៍ (Mercedes-Benz) និងជាក្រុមហ៊ុនត្រមួយគត់ ដ្រលមានសិទ្ធិប្រើប្រ្រស់លើសា្ល្រកសញ្ញ្រ (Logo) របស់ ម្រសឺដ្រស-បិនស (Mercedes-Benz) ប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

គួររំលឹកផងដេរថា រាល់រថយន្តមេសឺដេស-បិនស៍ (Mercedes-Benz) ដេលបានទិញផ្ទាល់ពីកេុមហ៊ុនហ៊ុងហ៊ាប (កាំបូឌា) ចកាំត់ ពតិជាមានការធានាផល្ទាព់រោីងចកយេង៉ាតមឹេតវូេលគើណុ ភាពល្អឥតខ្ចាះ ពេមទាំងមានគេឿងបនា្លាស់សុទ្ធមានគុណភាព ល្អ ធានាលើការបេើបេស់បានយូរមិនងយខូច និងមានយន្តការី ដ៏ជំនាញៗ ដេលទទួលបាននូវការបណ្តុះបណ្តាល និងឧបត្ថម្ភ គំទេ យ៉ាងពេញទំហឹងលើបច្ចេកទេស ពីបេទេសអាល្លឺម៉ង់ពិតៗ ជាពិសេស ការគំទេតាមរយៈអនឡាញ (Tech­ni­cal On­line Sup­port) លើការងរបច្ចេកទេសបនា្ទាន់ផ្សេងៗ។ ពិសេស នោះយន្តការីរបស់កេុមហ៊ុននឹងធ្វើការថេទាំ ឬជួសជុលរថយន្ត

បច្ចុប្បន្ននេះកេុមហ៊ុន ហ៊ុងហ៊ាប (កាំបូឌា) ចំកាត់ បាននឹង កំពុងនាំចូល ចេកចាយ និងដាក់លក់ នូវគេប់បេភេទរថយន្ត មេសឺដេស-បិនស៍ ដេលទើបនឹងចេញថ្មីៗសមេប់ឆ្នាំ២០១៤ ជា ពិសេសនោះ គឺមហកំពូលរថយន្ត ដ៏ល្អបេណិត អស្ចារ្យផ្តាច់គេ លំដាប់ពិភពលោក គ្មានគូបេៀបគឺ អេស-កា្លាសស៊េរីថី្មឆ្នាំ២០១៤ (2014 Mercedes-Benz New S-Class) ។ ដូច្នេះនៅទីបំផុត ការទនងឹ្ទរងចា់ដំអ៏នះ្ទសរបសលោ់កអក្នតវូេបានបញប្ច់ ពះេថា រថយន្តនេក្តីសេមេរបស់អស់លោកអ្នក បាននឹងកំពុងបង្ហាញ វត្តមាននៅក្នុងអគរតាំងបង្ហាញរថយន្តនេកេុមហ៊ុន ហ៊ុងហ៊ាប (កាំបូឌា) ចំកាត់ នាពេលថ្មីៗនេះប៉ុណ្ណោះ ជាមួយនឹងការផ្លាស់ បរូ្តនវូរបូរាងថទាី្មងំសងុេ លឥ្អតខះ្ចា អតទ់មំេលើពបាំុន ឫកពា កា្លាហនគ្មានទាស់ភ្នេក។ ដើម្បីផ្តល់ជូនលោកអ្នកឲ្យកាន់តេ ពិសេសជាងមុន វាតេូវបានបំពាក់ដោយបេព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាចុង កេយដ៏ទំនើបបំផុតពីបេទេសអាល្លឺម៉ង់ បេកបដោយអានុភាព ផសុកភាព ឧត្តមភាពដ៏ថ្លេថា្លា កិត្យានុភាពដ៏កំពូល និងមោទនភាព នេជីវិតដ៏អស្ចារ្យជាងគេលំដាប់ពិភពលោក។ រថយន្តស៊េរីថី្ម អេស-កា្លាសឆ្នាំ២០១៤ (2014 New S-Class) មកពីបេទេស អាល្លឺម៉ង់ ពិតជាពិសេសសមេប់លោកអ្នកជានិច្ច ពេះលោកអ្នក ជាបុគ្គលដ៏មហវិសេសវិសលបំផុតសមេប់វាតេមា្នាក់គត់។ របស់លោកអ្នកទៅតាមបទដា្ឋានបច្ចេកទេសតេឹមតេូវពីរោងចកេ ដើមសុទ្ធសធ ជាមួយនឹងឧបករណ៍និងសមា្ភារៈដ៏ទំនើបៗ ដេល តេូវបាននាំចូលដោយផ្ទាល់ពីបេទេសអាល្លឺម៉ង់។ ដូច្នេះកេុមហ៊ុន ហ៊ុងហ៊ាប (កាំបូឌា) ចំកាត់ មានយន្តការីជំនាញៗ រួមទាំង ឧបករណ៍និងបេព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបៗ វាពិតជាស័ក្តិសមនឹង ថេទាំ ឬជួសជុលរថយន្តដ៏ទំនើបរបស់លោកអ្នក បេកបដោយ ទំនុកចិត្ត១០០ភាគរយ! រថយន្តពិសេសតេូវតេទាមទារឲ្យមាន ការថទាេំ ឬជសួជលុយង៉ាពសិសេបផំតុ ទបើតមឹេតវូេតាមបទដាន្ឋា បច្ចេកទេសនេរថយន្តទំនើប។ ដូច្នេះគិតដល់គុណភាព ផសុកភាព សុវត្ថិភាព គុណតំលេ កិត្យានុភាព និងមោទនភាពនេជីវិតដ៏ពិត បេកដ សូមគិតដល់រថយន្ត មេសឺដេស-បិនស៍ (Mercedes-Benz) ដេលបាននឹងកំពុងដាក់លក់នៅកេុមហ៊ុន ហ៊ុងហ៊ាប (កាំបូឌា) ចំកាត់។ បុគ្គលិក និងយន្តការីរបស់កេុមហ៊ុន សុទ្ធតេទទួលបាន នូវការបណ្តុះបណ្តាលទាំងក្នុង និងកេបេទេសលើការងរ ផ្នេក លក់ ផ្សព្វផ្សាយ ការផ្តល់សេវាកម្ម និងជំនាញខាងបច្ចេកទេស បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។ ដូច្នេះទាំងកេុមហ៊ុននិងបុគ្គលិកទាំង អស់ បាននងឹកពំងុរងចា់បំមសើេវាេកមជ្មនូលោកអក្ន បកេបដោយ ភាពកក់ក្តា មានវិជា្ជាជីវៈខ្ពស់ និងភក្តីភាពជានិច្ច!!!

ជាចងុកយេ កមុេហនុ៊ ហងុ៊ហប៊ា (កាបំឌាូ) ចកាំត់ បានបញក្ជា់ ថាផងដេរថា៖ រថយន្តដេលមិនបានទិញផ្ទាល់ពីកេុមហ៊ុននោះ វាពតិជាមនិទានមា់នលក័ខ្ខណ័ប្ឌទដាន្ឋាបចកេ្ចទសេសមសបេកងុ្ន ការបបើេសេឲ់្យបានបសេរើនៅកងុ្នបទេសេកមជាុ្ពរបសយ់ងើនៅ ឡយើនោះទេ គមាឺនតរេថយនដ្តលេតវូេបាននាចំលូ នងិចកេចាយ ដោយផ្ទាល់ពីកេុមហ៊ុន ហ៊ុងហ៊ាប (កាំបូឌា) ចំកាត់ តេមួយគត់ ដលេមានលកណ្ខៈសមសបេបផំតុ ពះេរថយនទា្តងំនោះតវូេបាន ផលតិឡងើ សមបេត់កាេរដាកល់កន់ងិបបើេសេនៅ់កងុ្នបទេសេ កម្ពុជារបស់យើងតេប៉ុណ្ណោះ (Mercedes-Benz made for Cam­bo­dia) ។

Newspapers in English

Newspapers from Cambodia

© PressReader. All rights reserved.