میلیونراتفاقی؛مردیکهنمیخواستاز راه مسکن پولدار شود، اما شد

Atash Weekly Newspaper - - مسکن -

کالوم راس اولین خانهاش را در سال 1998 خرید و بعد در یک چشم بر هم زدن دید که 20 خانه خریده است؛ او نه به بازار مسکن علاقه داشت و نه تصمیم خاصی گرفته بود که از این راه پولدار شود. اما جریان سرمایهگذاری و اتفاقاتی که در بازار مسکن کانادا رخ داد او را به نقطهای رساند که یک سرمایهگذار موفق در این بازار باشد. به سراغ او رفتهایم تا ببینیم چه طور ممکن است یک مرد جوان، اینقدر خوب سرمایهگذاری کند و در بازار مسکن میلیونر شود.

کال �وم راس هیچ وقت فک �رش را نمیکرد از راه بازار مس �کن ثروتمند شود. او یک برنامهریز مالی ۴۲ ساله است. کال �وم اولین خانهاش را تنه �ا به این دلیل خرید که اجاره ماهانه، از هزینههای ماهانه خانه داشتن بیشتر بود. این تصمیم او را به چرخه خرید خانه وارد کرد و او در س �الهای بع �د دهها خانه دیگر خرید.

سود بادآورده همه چیز را عوض میکند

کالوم میگوید: «به طور قطع من یک سرمایهگذار کاملا تصادف �ی بودم. یادم میآید اولین خانهام را در ماه جون سال ۱۹۹۸ خریدم. در آن زمان تنها هدفم این بود که در رش �ته مدیری �ت در تورنتو تحصیل کنم. والدینم اصرار داش �تند که به جای اج �اره کردن، خان �های بخرم. من نمیتوانس �تم تماموق �ت درس بخوان �م. ب �ه زحم �ت زندگ �ی میکردم. ۱۵۰ هزار دلار برای یک خانه دوبلکس پرداخت ک �رده ب �ودم و تمام حس �اب پسانداز

بازنشستگیم را هم رویش گذاشته بود تا فقط ۱۰ درصد پ �ول پیش خانه را بپ �ردازم. نرخ بهره در آن زمان ‪/6 ۸۸‬درصد ب �ود. با خودم فکر میکرم که چط �ور میخواهم ای �ن وام ۱۴۰ هزار دلاری را تس �ویه کنم؟ اما سه س �ال و نیم بعد، توانستم مبلغ ۵۰ هزار دلار س �ود سرمایه معاف از مالیات به دست آورم. همه چیز ناگهان عوض شد. بعد از آن شروع به خرید ملک کردم. بعد از خرید اولم، ۲۰ خرید دیگر هم داش �تم و این کار برایم سود بسیاری داشت. »

آقای خوششانسی که تا حالا 2۰ خانه خریده است

او آن روزه �ا را با خنده به یاد میآورد: «قس �مت جالب ماجرا این اس �ت که م �ن هرگز قصد پول درآوردن از راه ام �لاک را نداش �تم. فق �ط ی �ک بودجهبندی کلان داشتم. تنها دلیل خرید اولین ملک ای �ن بود که قس �ط ماهیان �ه وام به همراه مالیاته �ا و خرجه �ای اضاف �ه ۳۰۰ دلار کمتر از مبلغ اجاره میش �د. وام دانش �جویی داش �تم و میخواس �تم بودجه کمتری را ب �ه تحصیلاتم اختصاص دهم و به همین سبب زندگی مقتصدانه ای داشتم.» کالوم میگوید: «خیل �ی از مردم من را میبینند و فکر میکنند سرمایهگذار موفقی هستم. اما در واقع این یک ش �انس خوب است نه یک تصمیم اقتصادی درس �ت. حتی خانه دوم را هم به دلیلی شخصی خریدم. دوس �تانم با تعجب به من نگاه میکردند و آدمی را میدیدند که با س �نی کمتر از ۳۰ سال چگونه در بازار ام �لاک فعالیت میکند. ب �رای دیوانگی هی �چ روش خاص �ی وجود ن �دارد. اولین ملک را خری �دم زیرا به مترو نزدیک بود، دومی را خریدم زیرا بازس �ازی ش �ده بود و من از تعمیرات سر در نمیآوردم. و سومین ملک؟ به دفتر سازنده رفتم و ناگهان به فکر خرید افتادم. حالا دیگر با این کار کنار آمدهام. در زندگی ش �انس و بدشناسیهای زیادی نصیب آدم میشود. معاملات املاک برای من یک شانس بود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Canada

© PressReader. All rights reserved.