شنبههایشادتابستانیکودکان در استادیوم راجرز

بچهها میتوانند بعد از بازی به زمین بروند و مثل ستارههای بیسبال در آن بدوند

Atash Weekly Newspaper - - آخر هفته -

خیلی از کودکان و نوجوانان عاشق بیسبال که در تورنتو زندگی میکنند، حداقل سالی یک بار خود را به استادیوم اختصاصی ‪Blue Jays‬ میرسانند و در ویژهبرنامههای روز شنبه آن شرکت میکنند. این برنامه همه شنبههای تابستان در ‪Rogers Centre‬ برگزار میشود. مسئولان باش �گاه، روزهای ش �نبه و در بازیهای خانگی این تیم، صندلیه �ای منطقه ‪۲۰۰ ۱۰۰،‬ و ۵۰۰ را ب �ه کودکان اختصاص میدهند. در واقع همه کودکان ۱۴ س �ال و کمت �ر که در ردیفهای ‪۲۰۸ ،۱۰۸‬ و ۵۰۸ اس �تادیوم باش �ند میتوانن �د بع �د از بازی مثل بازیکنان، ب �ه داخل زمین بروند و در مس �یرهای بازی بدوند. بلیتهای مخصوص کودکان هم در این بخشها ارزانتر اس �ت. خیلی وقته �ا بازیکن �ان و س �تارههای تی �م بیسب �ال ‪Blue Jays‬ به سراغ این ردیفها میروند، با بچهها عکس یادگاری میگیرن �د و پیراهنها و کلاههای آنه �ا را امضا میکنند. در ط �ول بازی، اگر حوصله بچهها س �ر ب �رود، برنامهه �ای زی �ادی در انتظار آنهاس �ت. آنه �ا میتوانند در بخ �ش بازیها، توپ پرتاب کنن �د و به توپهای بیسبال ضربه بزنند و امتیاز جمع کنند. روی صورت و دستهای آنها آرم و نقاشی ‪Blue Jays‬ نقش میبندد و خلاصه بازیها و سرگرمیهای زیادی انتظار آنها را میکشد. برای اینکه بلیتهای ش �نبهها را بخرید میتوانید ب �ه س �ایت toronto.bluejays.mlb.com/tor/ ticketing/jr_jays_saturdays.jsp سر بزنید تا هم بیش �تر با حال و هوای این برنامه آشنا شوید و هم زودتر جاهای خوب را به خود اختصاص دهید. ای �ن برنامه ب �رای دو گروه از پ �در و مادرها خوب است. هم آنهایی که دوس �ت دارند بچههایشان با این ورزش بیش �تر آشنا ش �وند و هم برای آنهایی که بچههایش �ان خیلی به بیسب �ال علاقه دارند و میخواهند یک روز شنبه کاملا بیسبالی را تجربه کنن �د. البته خیلی از پدر و مادره �ا برای اینکه با خیال راحت بازی را ببینند، بچهها را به این برنامه میفرستند خودش �ان روی صندلیهای استادیوم، بازی را دنبال میکنند. زمان: هر شنبه در تابستان ساعت ۱ بعدازظهر

‪Address: Rogers Centre‬ toronto.bluejays.mlb.com

Newspapers in Persian

Newspapers from Canada

© PressReader. All rights reserved.