Ma­rie Ma­de­lai­ne atro­pe­lló con Be­rríos

La Cuarta - - AL GALOPE -

“Ha­chi” li­de­ra­ba, pe­ro no con­ta­ba con la tre­men­da arre­me­ti­da que se man­dó Héc­tor Be­rríos. El joc­key apu­ró en la rec­ta fi­nal, “Ma­rie Ma­de­lai­ne” no per­do­nó y la ejem­plar del stud Ha­ras Don Al­ber­to se lle­vó un nue­vo co­te­jo. A con­ti­nua­ción, sa­pee có­mo le fue a su fi­na­san­gre en el Club:

Pri­me­ra. La Ka­mi­ka­se, Del Stud Fran­cis­co Y Andres, B. Ru­bi­lar. Div. $ 20.4 $8.1 $4.9 $4.4 $2.7 $4.1 Se­gun­da. Ro­sa­lis­ta, Del Stud Nor­man­die, O. Ulloa. Div. $ 1.8 $1.7 $3.1 $1.1 $1.2 $1.1

Ter­ce­ra. Win He­re, Del Stud L.F., Jr. F. Her­nan­dez. Div. $ 3.3 $1.7 $1.4 Cuar­ta. Ma­rie Ma­de­lai­ne, Del Stud Stud

Ha­ras Don Al­ber­to, H. I. Be­rrios. Div. $ 1.6

Quin­ta. Te Ha­ce Fal­ta, Del Stud Vie­jo Pe­rro, J. La­pri­da. Div. $ 3.6 $2.2 $4.8 $1.3 $2 $1.2

Sex­ta. Penn Ro­se, Del Stud Stud Ha­ras Don

Al­ber­to, H. E. Ulloa. Div. $ 1.7 $1.2

$2.4

Sép­ti­ma. Fa­vo­ri­te, Del Stud Don Ma­rio, Jr. F. Her­nan­dez. Div. $ 10.5 $7.3 $9.1 Oc­ta­va. Pa Que Vi­ne, Del Stud

Her­mano

Que­ri­do, J. I. Gua­jar­do. Div. $ 7.5 $5.2 $4.4 $1.9 $1.9 $1.3

No­ve­na. Sir Mis­tery, Del Stud El Ar­can­gel, R. Fuen­za­li­da. Div. $ 2.9 $1.9 $5.2

Newspapers in Spanish

Newspapers from Chile

© PressReader. All rights reserved.