IF YOU GO

China Daily (Canada) - - LIFE -

Dong­fang Jiaozi­wang, Jian­de­men branch 2/F, west side of A 2, Qi­jia Huozi, Haid­ian dis­trict, Bei­jing. South­west cor­ner of Jian­de­men­qiao, nearby D exit, Jian­de­men sta­tion of, Sub­way line 10. 010-6201-9639. Av­er­age spend­ing: 40 yuan per head Rec­om­mended: Zuc­chini with Mut­ton Jiaozi, Three Del­i­ca­cies with Pork Jiaozi, and Sauteed Jiaozi with Beef Stuff­ing. Rec­om­mended: Co­rian­der with Pork Jiaozi, Pure Veg­e­tar­ian Stuff­ing Jiaozi, Starch Noo­dles with Se­same Paste. Rec­om­mended: Three Del­i­ca­cies with Pork Jiaozi, Braised Yel­low Croaker (weekend spe­cial), Home-Brewed Draft Beer. Yix­uan Restau­rant Wangjing Xilu, near east gate of Beix­i­aohe Park, Chaoyang dis­trict, Bei­jing. 010-6571-8887. Av­er­age spend­ing: 50 yuan. Tian­jin Bai­jiaoyuan, Xi­dan branch A 12 Xin­wen­hua Jie, Xicheng dis­trict, Bei­jing. 010-6605-9375. Av­er­age spend­ing: 100 yuan per head

Newspapers in English

Newspapers from China

© PressReader. All rights reserved.