㒻ప ۈᩬ⩹⮱Ą≨ࡃⴠą

China Report - - ᪴ࡃ ࢇ㻵 - ᄩ䄨

䄮ᰫ᩵߈䓴ژ Ѻ㒻పᕨ㐌喑㏢ὗ͑ڇ喑ᠴᡒ䓴з៶ ٸ Ƞ䭬ჹↄ͑౧๔ᝅ喤ੜᰶ㒻పĄ䊲㏔ప䭟䘕䘕䪬ą㒄ќ ➦eⰃ㡕ȡ

㒄ќ➦eⰃ㡕᠒ᰶ࢝すႶ㏠๔႓ࢳट႓ⶂธ႓Ѻহ΁ ⇨᪓๔႓㟼㖁ࢳट႓ࢇธ႓Ѻȡ Ꭱ喑Ѓߍ ڒ͚ᗲᅭ᜽ ̭ͧऺ㟼㖁䬛䷅ܳᲽጵȡ 㜠 Ꭱ喑ЃШ㕹పუႶ ڕ༁অчȡ 㜠 Ꭱ喑Ѓ៲Ш͚ᗲᅭޜᅭ䪬喑䮼ऻ ᜽ͧ㔮ጰϭ⮱పუႶ ڕ ޜ䶫䬛ȡ 㜠 Ꭱ喑ЃܧШ ͚ᗲᅭᅭ䪬ȡϻ Ꭱ ᰵ䊤喑ЃⰥ㐔ౕᄼጰϭহຒጡ侙叫̸៲Шప䭟䘕䘕䪬喑ࢳᬣ䓾 Ꭱ喑͑᱊ᢹ ڢ喑͑ڇͧ㜐喑Ш ڲࢳ㏼͑౧ᝅζ喑⽠Ⴧγз៶ٸᅭ߬喑ܨ℆γ᱙e៶⮨ȡ हᬣ喑ЃΌ᭜ᄼጰϭ⤚ၽ͚ੜ̭⪆Шຒጡ侙ᩬᏉ⮱Ⴥঅȡ

Ꭱ ᰵ喑Ⰳ㡕ₐᐼ㐀᲌㒻పప䭟䘕䘕䪬⮱⩌⋜ȡहᎡ喑ຒጡ侙ͧڣ䶮ࣾγᕨ㐌㜗⩞߸」ȡ

᱙Γ᭜҉㔲ౕ 㜠 Ꭱᠴᡒз៶ٸ̻䭬ჹↄᝅ ζ⮱ϟ䏘㏼ࢳȡΓ͚៘䱟γф็☚◦θУ㗹ऻ⮱䮽ᗲ喑䄥ڢ෋ຯ䭬ჹↄহз៶ٸ Ƞጰ㒛⁔≟ᄩᑦ䭟ᓎ㈨㐌Ƞз᱄হ आ ݖ χᵥ࢞ᱧȠ㒻ۈ ᢏጲ䷻∏Ƞ ڠඁ䗐ᦖ⎫㭽ఇθУȠ⠻ ᱭ᱙e៶⮨㵹ߕȠ㐡ധ⇱ჳぶ喑Ꭳᤚ䱟γຒጡ侙ᩬᏉͧᬖ ᬒϻᝅζ͚㙞䏘㔹ᬍ∂䄰হ㒻పౕڕ⤰ݖ⯷হపუႶ ڕ䬛䷅̷⮱⌞ᅯⴈⰫȡⰃ㡕჏㻯ڙₐౝ䃱䃧γܴᅩȠ᠉⮨Ƞ ጹ៶䛹ࣷᄼጰϭহຒጡ侙ぶ⮪ი倅ᅯ喑Ꭳͧ͑౧ᝅζ᣽ ӈγ̭͗ڕ᫝⮱㻳㻿喑Вᣏ⾣ౕ䗐ᵤ⮱⣜ධ̸᜽䪬⮱͑ᅷᩬᏉȡ

Newspapers in Chinese (Simplified)

Newspapers from China

© PressReader. All rights reserved.