Learn­ing Chi­nese

Global Times - - Teabreak - Page Ed­i­tor: lu­oyun­zhou@glob­al­times.com.cn

Chat at­tack

hon­ey­moon tour 蜜月旅行 (m#yu- l)x!ng) A: My par­ents have been urg­ing me to marry my boyfriend. I am get­ting a lot of pres­sure. 我家里最近在催我和我的男朋友结婚,我觉得压力好大呀。 (we5 flail zui­jin zai cui w6 he w6 de nein pengyou jiehun. wo juede yoli haoda yo.) B: Get­ting mar­ried is quite a nice thing. What are you stressed about? 结婚是件喜事呀,你在烦恼什么呢? (jiehun shi jian xishi ya, ni zai fan­nao shenme ne?) A: Ev­ery time I think of all the work I would have to put my­self through to get mar­ried, I im­me­di­ately start to feel tired, ready to quit. Plus we don’t have the ex­tra money needed for a de­cent mar­riage. 一想到婚礼有那么多繁琐的事情,每一件事都要亲力亲为,就觉得好烦,都不想结婚了。况且,我们也没有多余的钱来办一场体面的婚礼。 (yi xi­an­gao hunli you name duo fan­suo de shiqing, mei yi­jian douyao qin li qin weim jiu juede hao fan, dou bux­i­ang jiehun le. kiangqie women ye meiyou douyu de qian lai ban yichang timian de hunli.) B: Why not just spend the money on a ro­man­tic hon­ey­moon tour to­gether? 为什么不直接花钱去蜜月旅行呢? (wei sgebne vy zhi­jie hua­gian qu miyue lux­ing ne?)

Il­lus­tra­tion: Xia Qing/GT

Newspapers in English

Newspapers from China

© PressReader. All rights reserved.