DA­TOS

ADN Cali - - CULTURA & OCIO -

● DE MIÉR­CO­LES a vier­nes se ha­rá la se­gun­da tem­po­ra­da de ‘Microteatro pa­ra Ca­li’ ● LA TER­CE­RA tem­po­ra­da em­pe­za­rá a par­tir del miér­co­les 21 no­viem­bre.

● UN TO­TAL de 6.300 fun­cio­nes y 110 es­pec­tácu­los ha pre­sen­ta­do el es­pa­cio

● PA­RA CO­NO­CER la agen­da del even­to, co­mu­ní­que­se a la lí­nea 316 8149202.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Colombia

© PressReader. All rights reserved.